Eötvös Loránd Tudományegyetem                                               DT-476/2002. (T-9)
Természettudományi Kar                                                             Budapest, 2002. szeptember 19.
Dékáni Titkárság                                                                         

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2002. szeptember 18-án (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

Szajáni Béla részfoglalkozású tudományos tanácsadói kinevezését határozott időre a Genetika Tanszékre 46 igen, 0 nem szavazattal támogatja

Mari László újabb egyetemi adjunktusi kinevezését határozott időre a Természetföldrajzi Tanszékre 46 igen, 0 nem szavazattal,

Horváth Erzsébet újabb egyetemi adjunktusi kinevezését határozott időre a Természetföldrajzi Tanszékre 46 igen, 0 nem szavazattal támogatja.

Naszódi Márton egyetemi tanársegédi kinevezését határozott időre a Geometria Tanszékre 45 igen, 1 nem szavazattal,

László Ildikó egyetemi tanársegédi kinevezését határozott időre az Általános Számítástudományi Tanszékre 45 igen, 1 nem szavazattal,

Kovácsvölgyi István László részfoglalkozású egyetemi tanársegédi kinevezését határozott időre a Komputer Algebra Tanszékre 45 igen, 1 nem szavazattal,

Ladics Tamás részfoglalkozású egyetemi tanársegédi kinevezését határozott időre a Meteorológiai Tanszékre 46 igen, 0 nem szavazattal,

Rudnóy Szabolcs egyetemi tanársegédi kinevezését határozott időre a Növényélettani Tanszékre 45 igen, 1 nem szavazattal,

Szövényi Gergely egyetemi tanársegédi kinevezését határozott időre az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékre 46 igen, 0 nem szavazattal,

Mészárosné Bohuss Ildikó egyetemi tanársegédi kinevezését határozott időre a Kémiai Technológiai és Környezetkémiai Tanszékre 46 igen, 0 nem szavazattal támogatja.

Jáger Márta műszaki tanári kinevezését a Matematikai Szakmódszertani Csoporthoz 45 igen, 1 nem szavazattal,

Gárdonyi Márk tudományos segédmunkatársi kinevezését határozott időre a Növényélettani Tanszékre 45 igen, 1 nem szavazattal,

Hanczár Gergely tudományos segédmunkatársi kinevezését határozott időre az Oktatástechnikai Csoporthoz 45 igen, 1 nem szavazattal támogatja.

III.

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül jubileumi diplomát adományozott:

Arany diploma:

1)      Bachátné Scharbert Éva                                            biológia-kémia

2)      Dr. Bajza Edit (Lichtenberger Endréné)                     kémia-fizika

3)      Dr. Bakos László                                                      vegyész

4)      Bartha Tiborné Lovas Edit                                        biológia-kémia

5)      Dr. Bartosievicz Gáborné                                          muzeológus

6)      Bácskai Róbert                                                         vegyész

7)      Dr. Bánki György                                                     kémia-fizika

8)      Dr. Bihari-Varga Magdolna                                       vegyész

9)      Blészer Jenő                                                             matematika-fizika

10)  Boros Anna (Forgó Péterné)                                     matematika-ábrázológeometria

11)  Bucskó Béla                                                             biológia-földrajz

12)  Czermann János                                                        vegyész

13)  Czermann Jánosné Kubányi Judit                              vegyész

14)  Dr. Cseh Ervinné Dr. Vargha Ágnes                          vegyész

15)  Csongrádi Károly                                                     vegyész

16)  D. Nagy Éva                                                             biológia-földrajz

17)  Dr. Dely Olivér György                                             muzeológus

18)  Dessewffy Olivér                                                      vegyész

19)  Dobay Kálmánné dr.                                                 matematika-fizika

20)  Elbogen Adél (Csongrády Lászlóné)                          vegyész

21)  Felcser Béla                                                              vegyész

22)  Füzér Ferencné Szeidel Irma                                     matematika-fizika

23)  Dr. Galambos Anna (dr. Kapuy Edéné)                     vegyész

24)  Dr. Gazsó Lenke (Rappay Györgyné)                       biológia-földrajz

25)  Ghyczy György                                                         biológia-földrajz

26)  Ghyczyné Szőke Zsófia                                             biológia-földrajz

27)  Dr. Góczán László                                                    biológia-földrajz

28)  Dr. Gracza Péter                                                       biológia-földrajz

29)  György Károlyné dr.                                                 biológia-kémia

30)  dr. Győri Dániel                                                        vegyész

31)  Hahn Emilné Moldoványi Ilona                                  matematika-fizika

32)  Dr. Hasko Ferenc                                                     vegyész

33)  Hámoriné Dr. Szabó Júlia                                          vegyész

34)  Dr. Hirschberg Frigyes                                              biológia-kémia

35)  dr. Hoffer Andrásné Szűcs Olga                                biológia-földrajz

36)  Horváth Péterné                                                        vegyész

37)  Dr. Igali Sándor                                                        biológia-földrajz

38)  Ivánfi Jenő                                                                vegyész

39)  Dr. Kahán Ilona                                                        vegyész

40)  Karácsonyi Béla                                                       vegyész

41)  Dr. Kerényi Ervinné Báthory Mária                           biológiai-kémia

42)  Kertész Krisztina (Dr. Mészáros Mihályné)               vegyész

43)  Dr. Kisdi Dávid                                                        matematika fizika

44)  Kisdiné Dr. Koszó Éva                                             matematika-fizika

45)  Kiss Jenő                                                                  biológia-kémia

46)  Dr. Géza Kisvarsányi                                                geológus

47)  Klein Ilona                                                                vegyész

48)  Kollár József                                                             biológia-földrajz

49)  Kovács Zsolt                                                            geológus

50)  Lendvai László                                                          vegyész

51)  Litván Gábor                                                            vegyész

52)  Märcz István                                                             vegyész

53)  Dr. Medgyesi Iván Pál                                              vegyész

54)  Dr. Mihályi Antal                                                      vegyész

55)  Mocsáry-Weisz Erika                                               vegyész

56)  dr. Molnár Jenő                                                        vegyész

57)  Nagy Rezsőné Pock Klára                                        biológia-földrajz

58)  Nagyné Kaposi Ilona (Nagy Lajosné)                       matematika-fizika

59)  Dr. Obádovics J. Gyula                                             matematika-fizika

60)  Ottlik Péter                                                               geológus

61)  Otto P Strausz                                                          vegyész

62)  Dr. Pauka Imre                                                         vegyész

63)  Párisné Szécsi Marianna                                            vegyész

64)  Pászthory Zsuzsanna                                                 vegyész

65)  Dr. Pénzes István                                                      földrajz

66)  Pintér Györgyné Oltay Auguszta                                vegyész

67)  Pogány Mária (Dr. Gere Gézáné)                              biológia-kémia

68)  Dr. Pólos László                                                       vegyész

69)  Raksányi Kund                                                         vegyész

70)  Dr. Ravasz Magda (Dr. Fehér Dezsőné)                    fizika-kémia

71)  Rásonyi László                                                          geológus

72)  Rózsahegyi Ilona (Paulusz Józsefné)                          vegyész

73)  Saáry Éva                                                                 geológus

74)  Safarik Imre                                                              vegyész

75)  Dr. Sági Ferenc                                                        biológia-kémia

76)  Dr. Sárossy István                                                    vegyész

77)  Schler Ödön                                                             vegyész

78)  Dr. Suba János                                                         földrajz-biológia

79)  Dr. Szabó Elek                                                         vegyész

80)  Szabó Imre                                                               geológus

81)  Dr. Szabó Lajos                                                       vegyész

82)  Dr. Szántó József                                                      vegyész

83)  Dr. Szekér Gyula                                                      vegyész

84)  Szerecz János                                                           vegyész

85)  Szilvay Margit (dr. Garay Andrásné)                         biológia-kémia

86)  Dr. Sztopa Gyula                                                      matematika-fizika

87)  Tóth József                                                               vegyész

88)  Tóthné Csukássy M. Edit                                          vegyész

89)  Vadadi F. Kornél                                                      biológia-kémia

90)  Vajdai Vilmos                                                           biológia-kémia

91)  Dr. Vándorfi Róbert                                                  geológus

92)  Varga János                                                              vegyész

93)  Vargháné Dr. Bartos Éva                                          vegyész

94)  Virág László                                                             vegyész

95)  Dr. Vitális György                                                     geológus

96)  Zábnák Eszter (Bogyó Istvánné)                                vegyész

97)  Dr. Zsoldos Ferenc                                                   biológia-földrajz

Gyémánt diploma:

1)      Demeter Andorné                                                     matematika-fizika

2)      Dr. Entz Béla                                                            állattan-ásványtan-kémia

3)      Dr. Morvay Sándor                                                  kémia-kisérleti fizika-matematika

4)      Dr. Rusznák István                                                    vegyész

5)      Dr. Rusznák Istvánné                                                vegyész

Vas diploma:

1)      Fodor Pálné Varsányi Katalin                                    matematika-fizika

2)      Korenchy Lajosné Deák Erzsébet                             matematikai-fizika

3)      Dr. Móczár László                                                    zoológia-geográfia-minerológia

4)      Náray Miklósné                                                        matematika-fizika

5)      Schág Mária                                                             matematika-fizika

6)      Dr. Woynarovich Elek                                              földrajz-kémia

Rubin diploma:

1)      dr. Kardos Ernő                                                       kémia-földrajz

IV.

A Kari Tanács engedélyezte, hogy Bezdek Károly a Geometriai Tanszék vezetője 90 napnál hosszabb időre távol maradjon.

(A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta.)

V.

A Kari Tanács a Kar szabályzatainak, a szabályzatok mellékleteinek és függelékeinek állapotáról, valamint a tennivalókról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

VI.

A Kari Tanács

ˇ       a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását ellenszavazat és tartózkodás nélkül,

ˇ       a 2. és 3. sz. melléklet módosítását ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett elfogadta.

VII.

A Kari Tanács a felvételi vizsgákról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

VIII.

A Kari Tanács a mellékletben foglaltak szerint ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tanév első félévére vonatkozó üléstervét.

IX.
Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

ˇ       A HÖK-nek új elnöke Lőrincz Andrea lett, valamint a HÖK új tagokat delegált a Kari Tanácsba Badinszki Edit, Hegedűs László, Hóbor Sándor, József Zsófia, Kern Anikó, Kozik Tamás, Molnár Bence, Szilágyi Zoltán, Tóbi Rita és Tóth János személyében.

ˇ       Az ügyrendi bizottságba Toplak József hallgató került.

ˇ       Tasnádi Péter Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben, Fóthi Ákos Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, Zsakó László Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

ˇ       Pro Universitate kitüntetést kapott: Németh Judit, Szókán Gyula, Karsay Ferenc, Zboray Géza és Weissburg Tamás.

ˇ       Trefort Ágoston Emléklapot kapott: Barkács Katalin, Primás Józsefné és Faragó Andrásné.

ˇ       Nagy Károly professor emeritust az Arany János Közalapítvány nagydíjára jelölték.

ˇ       Balázs Lajos vezetői megbízását a kihelyezett Asztrofizikai Laboratóriumnál meghosszabbította.

ˇ       Balogh János professor emeritus és Rudnyánszky Lívia technikus elhunyt. Pusztai Zoltán V. éves vegyészhallgató öngyilkos lett.

ˇ       október 10-én összoktatói- kutatói értekezleten az Egyetemi Tanács választott tagjai fognak beszámolni.

A dékán

ˇ       felhívta a kollégák figyelmét az oktatói kutatói követelményrendszer 34. §-ban foglaltakra, azaz kéri, hogy akik további jogviszony keretében más intézménynél meghirdetett álláspályázaton részt kívánnak venni, előzetesen tegyenek erről bejelentést munkáltatójuknál.

ˇ       tájékoztatást adott a bérfejlesztésről.

ˇ       A Kari Tanács következő ülése 2002. október 16-án lesz.

kmf.


Láng Ferenc s.k.
dékán


Kisfaludy Gyula s.k.
a Kari Tanács titkára