Department of Physical and Applied Geology


Lecturers, Researchers

Barbara Beke Research Fellow
Phone/ext.: 8718
Room: 1.607
E-mail: fantaghiro@staff.elte.hu
Anita Erőss Research Fellow
Phone/ext.: 1778
Room: 1-706
E-mail: eross.anita@ttk.elte.hu
József Kovács Habil. Associate Professor
Phone/ext.: 1779
Room: D épület 1.707
E-mail: kevesolt@geology.elte.hu
Szilvia Kövér Lecturer
Phone/ext.: 8717
Room: 1-610
E-mail: szilvia.kover@ttk.elte.hu
Szabolcs Leel-Ossy PhD Associate Professor
Phone/ext.: 8724
Room: 1-507
E-mail: losz@geology.elte.hu
Judit Madl-Szonyi Professor
Phone/ext.: 1775
Room: 1.705
E-mail: judit.szonyi@ttk.elte.hu
Andrea Mindszenty Professor Emeritus
Phone/ext.: 1789
Room: 1-703
E-mail: andrea.mindszenty@ttk.elte.hu
József Pálfy Professor
Phone/ext.: 8728
Room: D 1.508
E-mail: palfy@elte.hu
Szilvia Szkolnikovics-Simon Assistant Professor
Phone/ext.: 1781
Room: 1.709
E-mail: szilvia.simon@ttk.elte.hu
Orsolya Sztanó Associate Professor
Phone/ext.: 8726
Room: 1-509
E-mail: orsolya.sztano@ttk.elte.hu
Ádám Tóth Assistant Professor
Phone/ext.: 1777
Room: 1.710
E-mail: toth.adam@ttk.elte.hu
Brigitta Zentainé Czauner Assistant Professor
Phone/ext.: 1781
Room: 1.709
E-mail: czauner.brigitta@ttk.elte.hu