Habilitáció

Habilitáció

A habilitált doktor (Dr. Habil.) cím megszerzésére irányuló eljárás

Habilitáció
A habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése. A pályázó az ELTE szabályzatában meghatározott módon ad tanúságot tudományos, szakmai eredményeiről, továbbá a doktori fokozat megszerzése után folytatott oktatói, kutatói, gyakorlati, alkotói teljesítményéről.
 
A jelentkezés benyújtása: elektronikus formában, közvetlenül az EHB Titkárságának kell megküldeni a teljes dokumentációt.

Az Egyetem habilitációval ismeri el azon személy érdemes voltát, aki bizonyítja, hogy

  • valamely tudományág területén széleskörű áttekintéssel és korszerű tudományos szakismerettel rendelkezik, s tudását szóban és írásban magas színvonalon, valamint idegen nyelven is át tudja adni,
  • a PhD fokozat vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat (továbbiakban együtt: doktori fokozat) megszerzése óta legalább négy félév során hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben tanrendben meghirdetett módon oktatott,
  • a doktori fokozat megszerzése után is folyamatos, magas szintű, önálló tudományos, alkotó tevékenységet folytatott, a nemzetközi tudományos életben is közzétett és elismert új tudományos eredményekkel hozzájárult annak a tudományágnak a fejlesztéséhez, melynek tárgykörében habilitációját kéri.

A jelentkezési anyagot az Egyetemi Habilitációs Bizottság (EHB) titkárnál, Foki Máriánál kell leadni. Az eljárás során először az illetékes Szakterületi Habilitációs Bizottság (SZHB) vizsgálja a jelentkezési anyagot és kijelöli a Szakterületi Bíráló Bizottságot (SZBB), amelynek tagja két bíráló is. A bírálók elkészítik a habilitációs anyagról a bírálatukat. Két pozitív bírálat esetén és az SZBB elnök jóváhagyásával a habilitáló megszervezheti a habilitációs védését, amely ugyanazon a napon, egymást követően egy habilitációs előadásból (tanóra), és egy tudományos előadásból áll, utóbbinak egy rövid, angol nyelvű összefoglaló is részét képezi.

Az SZBB pozitív véleménye esetén az SZHB vizsgálja a habilitációs védés jegyzőkönyveit. Pozitív vélemény esetén javaslatot tesz a Kari Habilitációs Bizottság (KHB) felé a habilitált cím odaítélésére. A KHB szintén támogató javaslata esetén a végső döntést az Egyetemi Habilitációs Bizottság (EHB) hozza meg. Az EHB magyar és latin nyelvű habilitációs oklevet bocsát ki, amelyet ünnepség keretében lehet átvenni.

Más felsőintézményben szerzett habilitáció elfogadására irányuló eljárás

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság eljárás keretében és vizsgálat után elfogadja és ezzel az Egyetemünk által odaítélt habilitációval egyenértékűnek minősíti a külföldön vagy más hazai felsőoktatási intézményben szerzett habilitációt akkor, ha

  • azt olyan külföldi vagy hazai oktatási intézmény állította ki, amely a külföldi állam joga alapján, hazai intézmény esetén az Nftv. szerint habilitáció odaítélésére jogosult, és
  • a habilitáció megszerzésének követelményei megfelelnek a jelen szabályzat által előírt követelményeknek.

Az eljárás során először az illetékes szakterületi habilitációs bizottság (SZHB) vizsgálja a jelentkezési anyagot. Pozitív eredmény esetén az SZHB javaslatot tesz a Kari Habilitációs Bizottság (KHB) felé a habilitált cím elfogadására. A KHB támogató javaslata esetén a végső döntést az Egyetemi Habilitációs Bizottság (EHB) hozza meg. Az EHB magyar nyelvű igazolást (határozatot) ad ki a habilitált cím elfogadásáról.

A habilitációs eljárásokra vonatkozó szabályokat az Egyetemi Habilitációs Szabályzata tartalmazza, amely az https://www.elte.hu/dstore/document/697/ELTE_SZMSZ_III_HABIL.pdf

Az Egyetemi Habilitációs Szabályzatban a Természettudományi Karra vonatkozó rész

A kérelemre vonatkozó sajátos szabályok

86. § ad 5.§
(1) A kérelemhez – a pályázó szakterületéről – a képzési tervben szereplő féléves kollégium tervezete és ebből három tanóra előadás vázlata csatolandó.
(2) A habilitációs (tanóra) előadáshoz kapcsolódó tervezett kollégium vázlatának összeállításakor meg kell jelölni, hogy az milyen előképzettségű és milyen szakon tanuló hallgatóknak szól.
(3) A szakirodalmi publikációs tevékenységre vonatkozó publikációs és hivatkozási jegyzéket a szakterületen kialakult szokásoknak megfelelően kell összeállítani.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a habilitációs értekezést, amely a végén pontokba szedett tézisek formájában összefoglalja a pályázó legfontosabb tudományos eredményeit.
(5) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az idegen nyelvű összefoglalót mely idegen nyelven kívánja megtartani.
(6) A kérelemhez mellékletként csatolni kell a következő dokumentumokat:
a) az egyetemi végzettséget igazoló eredeti oklevél, vagy annak hiteles másolata,
b) a doktori vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat megszerzését igazoló eredeti oklevél vagy annak hiteles másolata (külföldön szerzett oklevél esetén annak eredeti honosított példánya),
c) egyéb tudományos címet igazoló oklevél,
d) a tudományterületen folytatott legalább 8 féléves, ebből a doktori fokozat megszerzését követő legalább 4 féléves, félévenként legalább egy kurzusnyi oktatói gyakorlatot tanúsító dokumentum, amelyet ELTE-s jelölt esetén az illetékes intézetigazgató, külső pályázó esetén a tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes ír alá,
e) az egyetemen nem főállású, vagy külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ill. külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítvány,
f) az eljárási díj befizetését igazoló banki átutalás másolata,
g) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy ugyanezen tudományágban nincs folyamatban habilitációs eljárása, és arról, hogy 2 éven belül elutasított habilitációs kérelme nem volt,
h) az MTMT azonosítója.
(7) A kérelemhez elektronikusan további benyújtandó dokumentumok:
a) részletes szakmai önéletrajz,
b) a tervezett féléves kollégium vázlata, az ehhez kapcsolódó három habilitációs előadás témája és vázlata, és a tudományos előadás témavázlata,
c) a pályázó által készített, a doktori fokozat megszerzése óta eltelt időszakban elért tudományos eredményeinek a nemzetközi szakirodalomra figyelemmel történő érdemi áttekintése (habilitációs értekezés), melyben tudományos munkásságát összefoglalja, és annak jelentősebb eredményeit tézisekben is világosan bemutatja, összefoglalja.
(8) A habilitációhoz kapcsolódó publikációk különlenyomatait vagy másolatait elektronikusan kell benyújtani.

A 2023. december 11-i Szenátus elfogadta az ELTE Habilitációs Szabályzatának módosítását, ami érinti a „Kérelem” nyomtatványon szereplő beadandó dokumentumok listáját is. https://www.elte.hu/dstore/document/697/ELTE_SZMSZ_III_HABIL.pdf 

Az idegen nyelvű eljárásra vonatkozó Kari szabályzatrész

87. § ad 6.§
(1) Indokolt esetben a habilitációs eljárás (a habilitációs értekezés, tézis benyújtása, a tudományos, szakmai teljesítmény, valamint az oktatói képesség bemutatása és értékelése) részben vagy egészben idegen nyelven is lefolytatható.
(2) A habilitációs eljárás során a tudományos előadáshoz kapcsolódóan, (ha a pályázó csak habilitációs (tanóra) előadást tart, akkor azt követően) a pályázónak idegen nyelvű összefoglalót (kb. 15 perc) kell tartani. Az idegen nyelvű összefoglaló megtartásakor a Természettudományi Karon az angol nyelv használata indokolt, de az német, francia, orosz és spanyol nyelven is megtartható. A felsoroltak közül az angoltól eltérő idegen nyelv használatához az illetékes SZHB hozzájárulása szükséges.
(3) A habilitációs eljárás teljes vagy részleges idegen nyelven való lefolytatásakor a Természettudományi Karon az angol nyelv használata indokolt. Az illetékes Szakterületi Habilitációs Bizottság (SZHB) más idegen nyelven is elfogadhatja az előadás(ok) megtartását, illetve az eljárás lefolytatását, ha az adott nyelv használata a szakterületen indokolt és az SZHB, illetve a Szakmai Bíráló Bizottság (SZBB) tagjai kompetensek az előadás(ok) és az eljárás értékelésében a kiválasztott nyelven. Ennek hiányában a nyelvválasztást az SZHB elutasítja, és megállapodás hiányában az eljárás befejeződik.

A habilitációs eljárás megindításának feltételei

A habilitációs eljárásokra vonatkozó szabályokat az Egyetem Habilitáció Szabályzata tartalmazza, amely az ELTE SZMSZ III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerének melléklete.

(1) A habilitációs eljárás megindítását kérheti bárki, aki megfelel az alábbi követelményeknek:

a) egyetemi illetőleg MA/MSc végzettséggel rendelkezik,
b) a tudományos fokozat megszerzése óta legalább 5 éve magas szintű, önálló tudományos kutató munkát végez;
c) büntetlen előéletű és cselekvőképes,
d) megfelel a jogszabályban illetőleg az egyetem szabályzatában a munkakörére előírt oktatói, tudományos kutatói, illetve művészeti alkotói követelményeknek, vagy – ha pályázó nem áll az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban – az adjunktusi munkakörre előírt feltételeknek.
 
(2) A kérelemhez a Rendelet (387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet) 21. § (3) bekezdésében előírtakon túl, amennyiben azt a jelen szabályzat Különös része előírja, a kérelmező tudományos munkássága igazolására szolgáló egyéb dokumentumot is mellékelni kell.
(3) Ha a pályázó külföldön szerzett doktori fokozattal kéri a habilitációs eljárás megindítását, ennek a magyar doktori fokozattal való egyenértékűségét az erre vonatkozó külön jogszabályok szerint kell igazolnia.
(4) A magyar állampolgárságú, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó büntetlen előéletét hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, a külföldi pályázó ezt lakóhelye szerinti hatósági bizonyítvánnyal tanúsítja.
(5) A jelen szabályzat 2. § b) pontjában előírt oktatói tevékenységet a hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben az oktatók feletti munkáltatói jogkört gyakorló vezető által aláírt okirattal kell igazolni.
(6) A Rendelet 21. § (3) bekezdés szerinti tudományos publikációs tevékenységének dokumentálása
a) az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló pályázó esetében az Magyar Tudományos Művek Tárában (továbbiakban: MTMT) szereplő adatokkal,
b) olyan, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében, akinek munkáltatója csatlakozott az MTMT-hez, ugyancsak az MTMT-ben szereplő adatokkal,
c) minden más esetben egyéb, kétséget kizáró módon
(7) Ha a pályázó nem azon a tudományterületen kíván habilitálni, amelyből doktori fokozatát szerezte – a kari habilitációs bizottságok szakmai véleménye alapján – a kérelem elfogadásáról az egyetemi habilitációs bizottság dönt.

Benyújtandó dokumentumok

A habilitációs kérelmet az Egyetemi Habilitációs Bizottság titkáránál, Foki Máriánál kell benyújtani.   (Részletek elérhetőség, letöltendő dokumentumok) 
 
JELENLEG ELEKTRONIKUSAN TÖRTÉNIK A HABILITÁCIÓS ANYAG BENYÚJTÁSA
 
Benyújtandó dokumentumok:
- kérelem űrlap (oldal alján csatolt dokumentum) (1 pld);
- az egyetemi végzettséget igazoló eredeti oklevelet be kell mutatni, és másolatait csatolni kell (2 pld);
- a doktori vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat megszerzését igazoló eredeti oklevelet be kell mutatni, és másolatait csatolni kell /ez a külföldön szerzett oklevél esetén annak eredeti honosított példányára vonatkozik/ (2 pld);
- az eljárási díj befizetését igazoló banki átutalásról szóló igazolás;
- a kérelmező nyilatkozata arról, hogy ugyanezen tudományágban nincs folyamatban habilitációs eljárása, és arról, hogy 2 éven belül visszavont, illetve elutasított kérelme sem volt (2 pld);
- a tudományterületen folytatott legalább nyolc féléves oktatói gyakorlatát tanúsító, a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt igazolás (dékán vagy intézetigazgató) (2 pld);
- részletes szakmai önéletrajz (elektronikusan és további 3 példányban is);
- (a pályázó szakterületéről) a képzési tervben szereplő féléves kollégium tervezete (témája, rendszere, tárgyalási módjai);
- három habilitációs előadás és egy tudományos előadás vázlata elektronikusan és további 3 példányban is;
- a pályázó által készített, a doktori fokozat megszerzése óta eltelt időszakban elért tudományos eredményeinek a nemzetközi szakirodalomra figyelemmel történő érdemi áttekintése, melyben tudományos munkásságát összefoglalja, annak jelentősebb eredményeit tézisekben összefoglalja (elektronikusan és további 3 példányban is);
- az ELTE Habilitációs Szabályzat 4.§ (2) bekezdésében meghatározott dolgozat, monográfia vagy tanulmánykötet (2 pld);
- a doktori fokozat megszerzése óta publikált szakirodalmi közleményeinek, könyveinek teljes listája és a tudományterület sajátosságainak megfelelően összeállított hivatkozási jegyzéke (elektronikusan és további 3 példányban is);
- az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ill. külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítvány
- 1 db CD, DVD vagy pendrive a habilitációs anyag elektronikus változatával (fentiekben).

Eljárási díj

A habilitációs eljárási díjat banki átutalással kell megfizetni.  Az eljárási díj két tételből áll, ahol eltérőek a közleményrovatba irandó adatok:
1. tétel:
25 000 Ft. 
számlaszám: 10032000-01426201 
közlemény: EB Útkód: R112, Körzet: N500, Munkaszám: RR 9803/00 

2. tétel:
125 000 Ft. 
számlaszám:10032000-01426201 
közlemény: EB habilitációs díj, Útkód: D104, Munkaszám: D111SDOKT

Az eljárási díj számla ellenében is fizethető. A számlával kapcsolatban az EHB titkára ad felvilágosítást.


Az eljárás menete

A habilitációs anyagot az Egyetemi Habilitációs Bizottság titkáránál kell leadni, előzetes áttekintést követően onnan kerül az anyag a Kari Habilitációs Bizottság (KHB) elnökéhez. A KHB elnöke továbbítja az anyagot az illetékes szakterületi habilitációs bizottság elnökéhez. (TTK Szakterületi Habilitációs Bizottságok) Az SZHB tesz javaslatot a  szakmai bíráló bizottság (SZBB) összetételére. Ezt a bírálóbízottságot a soron következő KHB ülésen hagyják jóvá. Az ülést követően a bírálók megkapják az anyagot két hónapos bírálati határidővel. A bizottsági tagok köremailben értesülnek a felkérésről, a habilitáló pedig levélben kap értesítést  a bírálóbizottság összetételéről.


Habilitációs előadások

Két támogató bírálat esetén, továbbá az SZBB jóváhagyása után a habilitáló megkapja a bírálatokat és elkezdheti a habilitációs előadások szervezését. (Egyetemünkön a nyári vizsgaidőszak utólsó napja és az őszi szemeszter első tanítása napja közötti időszakban a habilitációs ügyintézés szünetel, továbbá erre az időszakra nem lehet habilitációs előadást szervezni. )
MTA doktori címmel rendelkezők esetében csak habilitációs előadást kell megtartani.  Illyen esetben az angol nyelvű összefoglaló vagy a habilitációs, vagy a tudományos előadás témájából áll.
A habilitációs előadás 45 perc hosszúságú. A tudományos előadás kb. 45-50 perc hosszúságú és 15 perces angol nyelvű összefoglaló követi.
A habilitáló egyeztet időpontot az SZBB tagjaival és foglal termet. Az SZBB tagjai közül 1 tag és még 1 bíráló hiányozhat az előadásokról. Az előadások kezdési időpontjait az előadások címeivel, továbbá az online felület adataival minimum két héttel korábban meg kell küldeni emailben az ügyintézőnek. A habilitációs előadások így kerülnek meghirdetésre a www.doktori.hu-n.

Habilitált cím odaítélése

Az előadásokat követően a jegyzőkönyvek alapján az SZHB újból tárgyalja az anyagot és állástfoglal a habilitált cím odaítálásvel kapcsolatban. Támogató vélemény esetén a következő KHB szavaz a habilitált cím odaítélésről. A végső döntést az EHB  hozza meg.  Az EHB ülést követően határozatban értesítik a habilitálót az eredményről.


Szakterületi habilitációs követelmények

Habilitációs szakmódszertan 2023-tól