Elhunyt Dr. Boksay Zoltán vegyészprofesszor

2020.05.26.
Elhunyt Dr. Boksay Zoltán vegyészprofesszor
Mély együttérzéssel tudatjuk, hogy elhunyt  Dr. Boksay Zoltán vegyészprofesszor, az ELTE Természettudományi Kar egykori oktatási dékánhelyettese.
Mély együttérzéssel tudatjuk, hogy
Boksay Zoltán Professzor Úr, 
az ELTE TTK Kémiai Intézet munkatársa
2020. május 19-én, életének 93. évében elhunyt.

Emlékét szeretettel őrizzük.

Dr. Boksay Zoltán, az ELTE nyugalmazott vegyészprofesszora, az MTA Doktora, az üvegkémia  nemzetközileg is megbecsült kutatója, a Nobel Bizottság felkért javaslattevője, 50 éven át aktív, főállású oktatója volt az ELTE-nek. Fizikusok és vegyészek nemzedékeit nevelte fel híres és szemléletformáló Általános Kémia főkollégiumi előadásaival. Emellett oktatta a kémiatanárokat, és nyolc középiskolai tankönyvet írt. Évtizedeken át elnöke volt az Országos Kémiai Tanulmányi Versenynek.
1974-1977 között az ELTE TTK oktatási dékánhelyettesi feladatait látta el. Számos szakmai és nyelvészeti cikkén és könyvén kívül, széleskörű közéleti tevékenységet folytatott mind az egyetemi aktív, mind nyugalmazott professzori éveiben is.

Boksay Zoltán tagja volt az alábbi szakmai szervezeteknek:

  • a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek,
  • a Magyar Profeszorok Világtanácsának,
  • a Nemzeti Pedagógus Műhelynek,
  • a Journal of Silicate Based and Composite Materials folyóirat szerkesztőbizottságának,
  • az Anyanyelvápolók Szövetségének,
  • a Szarvas Gábor Nyelvművelő Társaságnak.

Boksay Zoltán professzor temetésén elhangzott búcsúztató beszéd

"Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászolók! Hölgyeim és Uraim!

Szomorú ez a mai nap. Szomorú, hiszen búcsuzni, elköszönni jöttünk. Temetjük, gyászoljuk és végső búcsút veszünk Dr. Boksay Zoltántól, az ELTE TTK Általános és Szervetlen kémiai Tanszék professzorától, aki fizikusok és vegyészek nemzedékeit nevelte szemléletformáló Általános Kémia főkollégiumi előadásaival és akinek munkásságáról, 90. születésnapján néhány éve, tisztelettel emlékezett meg az Oktatási Hivatal.

Boksay Zoltán 1950-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett vegyész diplomát.

Már harmadéves egyetemistaként bekapcsolódott az Általános Kémiai Intézet munkájába, amely 1952-től Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék néven működött tovább. Először kvalitatív kémiai analízist oktatott, majd összeállítja (1952) a fizikus hallgatók kémiaoktatásának programját, előadást tart és laboratóriumi gyakorlatot vezet. Első egyetemi jegyzete 1952-ben jelent meg. 1960-ban megvédi „Az üveg elektromos ellenállásáról” című kandidátusi disszertációját, 1961-től egyetemi docens. 1966-ban átveszi, az első éves vegyész hallgatók általános kémiai oktatását. A kémiai tudományok MTA doktora értekezését „Transzportfolyamatok szilikátüvegekben” cimmel 1969-ben nyújtja be és védi meg. 1971-től nyugállományba vonulásáig, 1997-ig egyetemi tanár az Általános és Szervetlen Kémiai Tanszéken. Témavezetőként vezette hallgatók tudományos diákköri munkáját, segítette nagyszámú (>40) diplomamunka és egyetemi doktori fokozat megszerzését.

A hatvanas évektől fáradhatatlan tanáremberként vezette, segítette a tanárképzést - több egyetemi és nyolc középiskolai tankönyv fűződik a nevéhez. A hetvenes évektől nyugdíjazásáig ellátta az ELTE kémiatanári államvizsga bizottság elnöki tisztét. 

Boksay Zoltán kutató tevékenysége 1949-ben kezdődött az újonnan alakult üvegkutató csoport vezetőjeként. Az első tudományos eredmények 1953. évi hazai, akadémiai bemutatását követően a csoport széleskörű nemzetközi elismertséget szerzett, pezsgő, nemzetközi tudományos élet alakult ki. Német, orosz, svéd és olasz kutatókkal folyt közös és eredményes munka. Boksay Zoltán meghívottként előadásokat tartott számos európai országban. Kiemelést érdemel a „Glassy State” Gordon-konferencia, amelyen a felkért előadás 1971 júniusában az Egyesült Államokban hangzott el.

Az új tudományos elekrokémiai és anyagtudományi felismerések felkeltették a hazai üveggyárak figyelmét (Tokod, Karcag, Orosháza) és megalapozták a pH-méréshez szükséges - szabadalommal elismert - üvegelektród hazai gyártását, valamint a Pille néven ismert űrkutatási mérőeszköz kifejlesztését és több cég (pl. Radelkis, Taurus, Tungsam) nemzetközi sikerességét.  

Jelentős oktatási és kutatási tevékenysége mellett kiemelkedő a szakmai közéletben betöltött szerepe. Nyolc éven keresztül az Oktatási Minisztérium vegyész szakbizottságának titkára, 1974 és 1977 között négy évig az ELTE Természettudományi Kar oktatási dékánhelyettese. Elnöke az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny kémiai bizottságának 1980-tól 2011-ig. Aktív és elismert tagja az MTA Elektroanalitikai Munkabizottságának, az MTA Szilikátkémiai Munkabizottságának, a BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola bizottságának, valamint az Anyanyelvápolók Szövetségének. Törzstagja az MTA Szarvas Gábor Nyelvészeti Asztaltársaságnak.

Boksay professzor oktatói, kutatói munkáját az Oktatási Minisztérium a munkaérdemrend ezüst fokozatával (1987), az Egyetem 1997-ben az ELTE Pro Universitate kitűntetéssel, a Magyar Professzorok Világtanácsa pedig Pro Universitate et Scientia kitüntetés (2003) ismerte el. 1999-ben a Szilikátipari Tudományos Egyesület örökös tagjává választotta és 2012-ben Szilikátiparért Emlékéremmel tűntették ki.

Boksay Zoltán munkássága révén a szakma szeretetét hallgatók sokasága, köztük évfolyamtársaimmal együtt, vegyész hallgatóként, magam is (1972-ben) megtapasztaltam.


Kedves Professzor Úr, kedves Zoltán!

Köszönöm, hogy az Egyetem hallgatója majd oktatója voltál. Engedd meg, hogy az Egyetem, a TTK, az Intézet, a magam és az egyetem összes polgára nevében megköszönjem, hogy több mint 50 évig szolgáltad az értékorientált oktatás és a kutatás ügyét - tanárként, oktatási dékán helyettesként és évtizedeken keresztül az ELTE kémiatanári államvizsgabizottsága elnökeként.  Köszönöm, hogy mindezt a minőség és teljesítmény tiszteletében, a hallgatók, a Kar, az Egyetem és a magyar tudományosság javára, mindannyiunk érdekében tetted. 

Büszke lehet az Eötvös Loránd Tudományegyetem, hogy olyan polgárai vannak, amilyen Boksay professzor úr Te voltál, akik ilyen elkötelezettséggel tanítottak, kutattak, és akik segítettek másoknak ott és amikor kellett.

Téged idézlek, amikor Lengyel Béláról szólva - 100. születésnapja alkalmából tartott megemlékezésen 2003-ban az Akadémián - megfogalmaztad: “A professzor, ha méltó erre a címre, környezete számára példamutató, a tanításban és a tudomány művelésében tőle telhetően a legtöbbet nyújtja, hazáját és az intézményét odaadással szolgálja.”

Boksay Zoltán igazi professzor volt. Nyugodj békében."

 

Dr. Hudecz Ferenc, egyetemi tanár

Elhangzott 2020. június 26-án Boksay Zoltán professzor temetésén.