Gábor Dénes-díj

2018.09.10.
Gábor Dénes-díj
A Gábor Dénes-díjak alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizált innovatív magatartás elismerése. A díjban 1989 évi alapításkor hárman, 1990 óta évente általában heten részesülhettek. A díjak társadalmi ismertsége és elismertsége fokozatosan növekedett. A díjak kiadásának feltételeit a Fővárosi Törvényszék végzésével közhasznú szervezetként bejegyzett NOVOFER Alapítvány és a céljait támogató szervezetek és egyének biztosítják.

Hogyan értesülhetnek az érintettek a felhívásról? 

A felhívást részben a műszaki és természettudományi egyesületeken, a kamarákon, a szakmai szövetségeken és egyéb érdekvédelmi szervezeteken, az érintett minisztériumokon és országos hatáskörű intézményeken, az egyetemeken keresztül, részben az internet és a szaksajtó közreműködésével, továbbá közel ezer gazdálkodó szervezet közvetlen megkeresése útján juttatjuk el az érdekeltek minél szélesebb köréhez. A határainkon kívül élő alkotókat érintő felhívások népszerűsítését segítik a határainkon túli szakmai szervezetek is. Az aktuális felhívások a NOVOFER Alapítvány honlapján www.gabordenes.hu is hozzáférhetők és letölthetők.

Kik jelölhetők a díjakra?

A Gábor Dénes-díjakra való jelölés általános szabálya szerint olyan, Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, vagy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, egyetemi vagy főiskolai oktató, műszaki-gazdasági vezető, vállalkozó) szakemberek jelölhetők, akik a gazdasági, műszaki vagy tudományos élet bármely szakterületén (életminőség, energiagazdálkodás, gépjárműipar, felsőoktatás, infokommunikáció, informatika, ipar, környezetvédelem, közlekedés, logisztika, mezőgazdaság, szolgáltatás, vízgazdálkodás, …)

  • kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszakiszellemi alkotást hoztak létre,
  • megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
  • személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.

Az egyes nevesített Gábor Dénes-díjakra vonatkozó speciális szabályokat (életkor, szakterület, állampolgárság, stb.) az adott évi felhívás tartalmazza. Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet és a felterjesztéskor még nem töltötte be az 55. életévét. A díjra természetesen felterjeszthető idősebb szakember is.

A Gábor Dénes-díj általános esetben az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes mérnöki alkotó munka, kutatói teljesítmény vagy eredeti felfedezés elismerését célozza. Egyetlen kivétel ez alól az Életmű Díj, ahol az életút során született eredményeket ismerheti el a Kuratórium. A díj csak egyszer nyerhető el. A Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.
A díjra nem jelölhető az államigazgatási vagy önkormányzati szervek vezetője, vezető beosztású kormánytisztviselője, köztisztviselője, sem a szolgálati jogviszony (munkaviszony) tartama alatt, sem az annak megszűnését követő két éven belül. A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők.

Kik jelölhetnek elsősorban Gábor Dénes-díjra?

A díjra a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek és a gazdasági tevékenységet folytató társaságok vezetői valamint a Gábor Dénes-díjjal korábbiakban kitüntetettek jelölhetik a látókörükbe került és a feltételeknek megfelelő, általuk szakmailag és erkölcsileg egyaránt ismert és elismert szakembereket.
Jelölő vezető lehet: elnök, elnökhelyettes, vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes, (innovációs szakterületi) irodavezető, ügyvezető, üzletvezető, rektor, dékán, tanszékvezető, főtitkár, tudományos bizottság elnöke. Nem lehet jelölő a jelölttel családi kapcsolatban, vagy alárendeltségi, ill. jogilag vagy gazdaságilag függő viszonyban álló személy (pl.: házastárs, szülő, gyermek, a jelölt beosztottja, a jelölt jóindulatától függő üzletfél, stb.), valamint a NOVOFER Alapítvány  kuratóriumának vagy felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja. A Kuratórium az önjelölést nem értékeli.

Mi a jelölés (előterjesztés) megkívánt tartalma?

  • Kitöltött és aláírt adatlap

Az adatlap formalizált, esetenként a speciális díjhoz kötött, melynek aktuális változata a www.gabordenes.hu honlapról letölthető. Fontos, hogy a jelölés címszavas indokának (a konkrét műszaki-szellemi alkotások megnevezése és ezek hasznosítási eredményének ismertetése) már az adatlapon is meg kell jelenni.

  • Jelölés

A jelölt innovatív tevékenységének és eredményeinek rövid (legfeljebb 3 A4-es gépelt oldal terjedelemben), lényegre törő és konkrét bemutatása, a Gábor Dénes-díjra való jelölés indoka. A jelölés indoklása nem azonos a szakmai életrajzzal. Az indoklásban kell  rámutatni arra, hogy a jelölt által végzett és a szakmai életrajzban felsorolt tevékenységek milyen hatást gyakoroltak például a
gazdaságra, a tudományra, a fejlesztésre, a közéletre, az életminőségre, a környezetre, stb. Itt kell megnevezni a jelölt konkrét műszaki-szellemi alkotásait, és itt kell ismertetni azok hasznosítási eredményét.

  • Mellékletek

1. A jelölt szakmai életrajza, azaz képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése. (A szakmai életrajz lehet önéletrajz is abban az esetben, ha a jelölés a Jelölt tudomásával történik!)
2. Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények listája (a jelentős találmányokról, szabadalmakról, egyéb jogi védettséget élvező teljesítményekről, hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektekről vagy nemzetközileg is magasan idézett  tanulmányokról, cikkekről).
3. Két, a jelölt szakmájában elismert, tekintélyes szakembernek a jelölt kitüntetését támogató, legfeljebb 1-1 oldal terjedelmű ajánló levele. (A jelölt és az ajánlók között nem lehet összeférhetetlenség! A Felterjesztő (Jelölő) és az Ajánló (a felterjesztést támogató) nem lehet azonos személy!)
Az aláírt jelölést/előterjesztést (I., II., III/1, 2, 3) összefűzve, a NOVOFER Alapítvány címére (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) egy eredeti példányban kell megküldeni. A postai feladás tényéről, azzal egy időben, e-mailben (alapitvany@novofer.hu) kell értesíteni az Alapítványt. Az e-mail tárgyában fel kell tüntetni a jelölt nevét!

Egy e-mailben csak egy jelölt előterjesztési dokumentációja továbbítható. Az értesítéshez PDF formátumban kell csatolni a kitöltött ADATLAP elektronikus változatát „A_jelölt neve.pdf” nevű fájlban, továbbá a II. és III/1, III/2 jelű anyagokat egyetlen „D_jelölt neve.pdf” nevű fájlban és az ajánló levelek szkennelt változatát egy-egy „R1_jelölt neve.pdf”, R2_jelölt neve.pdf” (vagy .jpg) nevű fájlban. Az  elektronikus formában továbbított anyagokat nem feltétlenül szükséges aláírással ellátni, de az 1 példányos és postázandó eredeti jelölésnél az aláírás megléte elengedhetetlen követelmény. A word-ben készült dokumentum file mérete csak akkor csökkenthető, ha az átalakítás konvertálással történik. A kinyomtatott dokumentum beolvasásával előállított PDF file már nagyon nagy méretű is lehet, miközben az olvashatósága csökkenhet! Az elektronikus formában nem elérhető (és emiatt nem konvertálható) dokumentumok szkennelésénél kérjük a felbontást kellően alacsony (pl.: 150-200 dpi) értékre állítsák be. Egy-egy komplett előterjesztés lehetőleg ne haladja meg a 3 Mb terjedelmet. Amennyiben a WORD formátumú dokumentumok konvertálása PDF formátumra valamilyen technikai akadályba ütközik, akkor a dokumentum szkennelése helyett kérjük a *.doc kiterjesztésű word dokumentum továbbítását!

Kik lehetnek ajánlók?

Ajánlónak célszerű felkérni a szakmában országos vagy nemzetközi hírnévvel és tudományos minősítéssel rendelkező „független” szakembert (pl.: akadémikus, egyetemi tanár, kutató professzor) vagy korábbi Gábor Dénes díjazottat.

Kik nem lehetnek ajánlók?

A Kuratórium a jelölővel (előterjesztővel) vagy a jelölttel alárendeltségi, függelmi vagy családi kapcsolatban álló szakember támogatását, ajánlását nem értékeli. A Kuratórium nem fogadja el ajánlónak a jelölő (előterjesztő) gazdasági, kutatási, fejlesztési, oktatási szervezet alkalmazottját, ill. a jelölő (előterjesztő) szakmai vagy érdekvédelmi szervezet, szövetség, egyesület tisztségviselőjét. Azaz a jelölő (előterjesztő) és az ajánló nem lehet egyazon szervezet dolgozója, ill. tisztségviselője.
Nem lehet ajánló a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja.

Hová, hány példányban és meddig kell a jelöléseket elküldeni?

Az egy eredeti példányban elkészített komplett jelölést (azaz a kitöltött és aláírt adatlapot, a jelölés részletes indoklását, a szakmai életrajzot, az ajánló leveleket, az esetleges listákat és egyéb mellékleteket összefűzve tartalmazó anyagot) a NOVOFER Alapítvány címére (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) kell beküldeni. Az aktuális határidőket a www.gabordenes.hu honlapon is nyilvánosságra hozott adott évi felhívások tartalmazzák. A jelölést/előterjesztést elektronikus formában (*.pdf fájlként) is meg kell küldeni az előírt határidőben az Alapítvány – felhívásban megadott – e-mail címére.

Kik döntenek a jelölésekről?

A díj odaítéléséről a Kuratórium dönt. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) vagy az összeférhetetlenségi szabályokba ütköző jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. A kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A Kuratórium elnöke prof. Gyulai József fizika-matematika szakos tanár, az ELFT tiszteletbeli elnöke, akadémikus, és tagjai, prof. Blaskó Gábor vegyészmérnök, akadémikus, a Servier Kutatóintézet tudományos tanácsadója, dr. Drozdy Győző villamosmérnök, híradástechnikai szakmérnök, a Telenor Magyarország vezérigazgatói tanácsadója, Havass Miklós matematikus, a MTESZ és a SzÁMALK  korábbi elnöke, Karsai Béla PhD., MBA Master Economist, a Karsai Holding elnök-vezérigazgatója, prof. Pap László villamosmérnök, egyetemi tanár, akadémikus.

Melyek az értékelés szempontjai?

Az alakilag megfelelő jelölések főbb értékelési szempontjai:
• a jelölt kreativitása, innovativitása, eredményeinek gyakorlati hasznosítása,
• az elismerni kívánt kiemelkedő teljesítmény időszerűsége, aktualitása,
• a szakmai tevékenység eredményessége (műszaki, gazdasági, társadalmi hatások),
• elismertség (hazai és nemzetközi szakmai körökben a jelölt megítélése),
• alkotói, feltalálói tevékenység (újítás, szabadalom, know-how, szoftver),
• a jelölt szakmai-társadalmi tevékenysége,
• a tudás átadás aktivitása, színvonala,
• publikációs tevékenység,
• vezetési képesség (csapatépítés, alkotómunka infrastrukturális feltételeinek megteremtése).

Mikor és hogyan értesülnek a jelölők és a díjazottak az eredményről?

Az elbírálás eredményéről, azaz a kuratóriumi döntésről:
– 3 munkanapon belül közvetlen értesítést kapnak a díjat elnyerők, a díjazottak jelölői és ajánlói,
– 30 munkanapon belül értesítést kapnak a díjat el nem nyert jelöltek jelölői (azaz csak az
előterjesztők)!
A díjazottak személyét és a kitüntetés indokát az ünnepélyes díjátadást követően, a szaksajtó, a rádió és a televízió segítségével széles körben is nyilvánosságra hozzuk. A nemleges döntéseket a kuratórium nem indokolja.

Mikor és hogyan történik a Gábor Dénes-díjak átadása?

A díjat minden évben ünnepélyes keretek között adjuk át a meghívott állami vezetők közreműködésével, a különböző szakmai, tudományos, társadalmi vagy érdekvédelmi szervezetek, felsőoktatási intézmények, innovációs parkok és alapítványok  tisztségviselőinek, a média képviselőinek jelenlétében. A Gábor Dénes-díj ünnepélyes átadásának helyszíne 2005 óta a Parlament Felsőházi terme, és időpontja az adott év decembere. Az „ifjúsági” díjak átadásának helyszíne és időpontja ettől eltérő is lehet.

További információ.