Megújuló képzések az ELTE Természettudományi Karán

2022.08.12.
Megújuló képzések az ELTE Természettudományi Karán
Az ELTE TTK a 2021/22-es tanévben átfogó oktatási és tantervi reformot hajtott végre, így 2022 őszétől megújuló képzésekkel várja a hallgatókat.

Az ELTE TTK új oktatási reformjai egyszerre növelik az oktatás hatékonyságát és javítják az oktatási tevékenység finanszírozási egyensúlyát, modern gyakorlatok és elvek bevezetésével. "A reform keretében megújult a Kar valamennyi alapképzési és osztatlan tanári szakja, valamint a mesterképzési szakok mintegy kétharmada" - emeli ki Müller Viktor oktatási dékánhelyettes. 

Az átalakítás a Kar oktatási stratégiájában előírt célokat követte: a kontaktóra-terhelés csökkentését, egységesítését (az aktív tanulási formák erősítésével); az alapszakokon a félév végi vizsgák számának csökkentését (a hatékony tanulást segítő évközi számonkérések arányának növelésével); a rugalmas tanulási útvonalak, illetve az elitképzés erősítésére pedig számos tárgy esetében a kétszintű oktatást.

Az ELTE TTK 2021-2026 közötti célkitűzéseit a Kari Stratégia foglalja össze, amelynek egyik alappillére a modern oktatás. 

A Stratégiában megjelenő főbb oktatási reformok

KÉTSZÍNTŰ OKTATÁS
Alapszakokon egyes előadások meghirdetése kétféle nehézségi szinten, gyakorlatok esetén pedig a párhuzamos csoportok beosztása differenciált tudásszintek szerint, rugalmas átjárási lehetőséggel.
Cél: a hallgatók megválaszthatják képzésük súlyponti témáit; az emelt szintű kurzusokkal az elitképzés is megvalósul.

FRONTÁLIS OKTATÁS CSÖKKENTÉSE
A modern oktatási módszertanban a frontális oktatás (passzív tanulás) részarányának csökkentése,a kontaktóraszám egységesítése a szakok között.
Cél: kapjanak nagyobb szerepet a tanórákon kívüli aktív tanulás különböző formái, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az oktatók terhelése.

TANTERVEK MEGÚJÍTÁSA
- képzési kínálat rendszeres felülvizsgálata a nemzetközi trendek és a piaci elvárások alapján
- elaprózott szaktárgyak helyett nagyobb tudásterületű tárgyak
- a választható tárgyak kínálatának fókuszálása
- a hallgatói mobilitás könnyítése (mobilitási ablak, rugalmas kreditátvitel)
- az online oktatási képesség erősítése, hibrid oktatási formák hasznosítása a levelező képzésben
- a tanárképzés megújítása, új, specifikus tantervek kialakítása

Mindezeken túl a reform érintette a képzési tartalmak jelentős modernizációját: "több szak esetében a specializációk korszerű átszabását, a tanári szakok esetén pedig hangsúlyváltással a közoktatási gyakorlatban alkalmazható tudáselemek arányának megerősítését" - emeli ki Müller Viktor.

A 2022 őszén induló megújult képzésekkel az ELTE TTK megőrzi és tovább erősíti vezető szerepét a hazai természettudományos felsőoktatásban.


A szeptemberben induló képzéseink ponthatárairól itt számolunk be. A korábbi évek felvételi számairól itt olvashat.