„Roska Tamás tudományos előadás” pályázat

2018.09.17.
„Roska Tamás tudományos előadás” pályázat
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó doktoranduszok és fiatal doktorok számára nyújt elismeréssel járó bemutatkozási lehetőséget az Országos Tudományos Diákköri Tanács legújabb kezdeményezése. A pályázat szekciónkénti nyertesei első ízben 2019 tavaszán, a XXXIV. OTDK-n összegezhetik eddigi kutatási eredményeiket a Tanács szakmai és anyagi támogatásával. A jelentkezési periódus 2018. augusztus 20-tól szeptember 30-ig tart.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából életre hívta a „Roska Tamás tudományos előadások” intézményét.

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a doktori iskolák, a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) és a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) vezetőit, ösztönözzék a pályázat beadására és ajánlják a legkiválóbb fiatal tudósjelölteket a "Roska Tamás" doktorandusz előadás pályázat beadására.

„Roska Tamás tudományos előadás” tartására elismerő felkérést kaphat az a doktorjelölt / doktorandusz / posztdoktor, aki kutatómunkája során az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, eredményeiről nívós publikációk, előadások, művészeti vagy tudományos alkotások formájában számot adott, valamint képes eredményeit magas színvonalú és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő előadásban közzé tenni. Doktoranduszelőadásra első ízben 2019-ben a XXXIV. OTDK keretében, majd ezt követően kétévente, szekciónként egy, összesen 16 tudománykörben kerül sor az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az előadás maximum 20 perces magyar nyelvű tudományos konferenciaelőadás, amely a tudományos közlemények követelményeinek megfelelő hivatkozásokkal, a tudományterület kutatásmódszertani szabályainak megfelelően, saját, új tudományos eredményeket összegezve, élőszóban hangzik el plenáris előadás formájában.

A jelentkezés  feltételei:

1) A „Roska Tamás tudományos előadás”-ra jelentkező pályázatot kizárólag doktorjelölt, eredményes műhelyvitát maga mögött tudó doktorandusz, illetve legfeljebb az adott Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) évét megelőző naptári évben PhD doktori/DLA fokozatot szerzett személy nyújthat be. A pályázati korhatár 35 év.

2) A „Roska Tamás tudományos előadás” megtartásának joga egy személynek csak egyszer adható.

3) A beadott pályázat formailag akkor elfogadható, ha tartalmazza a kitöltött és aláírt űrlapot és az igazoló dokumentumokat:

 • az előadás magyar nyelvű címét, minimum 1500, maximum 2000 karakter terjedelmű magyar nyelvű absztraktját,
 • a szekció nevét, melyhez a pályázó tudományterületének megfelelően jelentkezik
 • egy, a pályázó előadói képességeit hitelesen illusztráló rövid, legfeljebb 5 perces amatőr videót, amely a pályázatban feltüntetett link birtokában megnyitható,
 • a pályázó publikációinak MTMT-ből kinyomtatott hiteles, aktuális listáját, illetve az egyes szakterületeken ezekkel egyenértékű specifikus eredményeket megjelenítő dokumentációt,
 • a pályázó tudományos, szakmai életrajzát,
 • a pályázó intézményének állásfoglalását tükröző, doktori iskolavezetők rövid szöveges ajánlását, vagy
 • a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) elnökének rövid szöveges ajánlását, vagy
 • a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT elnökének rövid szöveges ajánlását.

A hiányosan beadott pályázatok automatikusan kizáródnak, hiánypótlásnak helye nincs.

4) Egy doktori iskola, a DOSZ és a PSAT egy-egy szekcióba egy főt ajánlhat.

5) Az odaítélésnél előnyt jelent:

 • kiemelkedő publikációs és/vagy előadói tevékenység;
 • a pályázó OTDK helyezett, Pro Scientia Aranyérmes;
 • a DOSZ tudományos fórumain való eredményes szereplés;
 • több (idegen) nyelven folytatott tudományos aktivitás.

6) A pályázatokat a http://www.otdk.hu honlapon található elektronikus felületen kell benyújtani. A jelentkezési periódus 2018. augusztus 20-tól szeptember 30-ig tart.

A pályázat értékelésének rendje:

1) A benyújtott pályázatok formai feltételeinek teljesülését az OTDT Titkársága ellenőrzi, majd az adatlapon megjelölt illetékes szekció szakmai bizottsága elnökének továbbítja a beadási határidőt követő két héten belül.

2) A „Roska Tamás tudományos előadás” kitüntető elismerésről az OTDT szakmai bizottságai döntenek (ld. a „Roska Tamás tudományos előadás” alapító okiratát).

3) Az előadásokat tartó doktorjelöltek névsorát az OTDT elnöke hagyja jóvá és a nyerteseket az OTDT Titkársága kéri fel az előadásra.

4) Szekciónként két évenként legfeljebb egy fő kérhető fel előadás megtartására.

5) A nyertes pályázók OTDK-n való részvételének valamennyi költségét a szekciók fedezik. 

A Roska tamás tudományos előadás mint elismerés:

1) A "Roska Tamás" előadásokat tartó doktorjelöltek/PhD doktori vagy DLA fokozatot szerzettek névsorát az OTDT a honlapján közzéteszi.

2) Az előadás összefoglalója megjelenik a konferencia rezümé kötetében.

3) Az előadás megtartásáról a Szekció ügyvezető elnöke elfogadó nyilatkozatot állít ki, amely alapján:

 • az előadásban bemutatott eredmények publikálására a folyóirat formai követelményeinek megfelelően, az OTDK évében szeptember 1-ig benyújtott kézirat szakmai lektorálása után a Magyar Tudomány lehetőséget nyújt;
 • a "Roska Tamás előadók" elismerő oklevelet, emlékérmet, továbbá ajánlást kapnak további rangos tudományos folyóiratokban való megjelenésekre, valamint az OTDT támogatja tudományos, illetve tehetséggondozó pályázatokra benyújtott pályázataikat;
 • a "Roska Tamás előadók" a Szekciót rendező intézménytől nettó 300 000 Ft pénzdíjat kapnak.

Forrás: az elte.hu