Kar kiváló hallgatója

Kar Kiváló Hallgatója Oklevél annak a hallgatónak adományozható, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

- alapképzésben, mesterképzésben, vagy osztatlan képzésben (itt beleértve azokat az osztatlan tanárszakos hallgatókat is, akiknek nem a Természettudományi Kar az anyakara, de fél szakja a Természettudományi Karhoz tartozik) részt vevő hallgató, aki az ELTE Természettudományi Karán aktív hallgatói jogviszonnyal, és a Karon már legalább két lezárt aktív félévvel rendelkezik (mesterképzési szakon beleértve a korábban az ELTE Természettudományi Karán végzett alapszakos féléveket is),

- a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévben külön-külön legalább 4,00,

- ugyanezen két aktív félévben a teljesített kreditek száma legalább 40,

- szakmai és közéleti tevékenységét az Egyetemen, vagy az Egyetem képviseletében, az Egyetem jó hírnevének szolgálatában végzi.

Kar Kiváló Hallgatója Oklevél adományozására javaslatot tehet – az ELTE Természettudományi Kar bármely oktatójának kezdeményezésére – az adott hallgató szakját/szakjait gondozó intézet, vagy centrum, a hallgató tanulmányi eredményének, a tudományos (pl. TDK, OTDK) és versenyeredményeinek, publikációinak, egyéb szakmai és szakmai közéleti tevékenységének, oktatási tevékenységének, valamint közéleti tevékenységének figyelembevételével.

A Kar Kiváló Hallgatója Oklevél (korábban Kar Kiváló Hallgatója cím) egy hallgatónak az ELTE Természettudományi Karon lévő jogviszonya során (ideértve az alap- a mester- és az osztatlan szakos képzéseket is) legfeljebb egy alkalommal adományozható.

Hallgató egyénileg nem adhat be pályázatot az Oklevél megszerzésére.

A beérkezett javaslatokat az intézet által erre kijelölt személyek/bizottság rangsorolja. Minden intézet a saját szempontjai szerint maga választja ki, hogy kiket tart érdemesnek a felterjesztésre.

Az intézet döntése, hogy a javasolt hallgatóktól milyen formában szerzik be a teljesítményeit igazoló dokumentumokat, pl. már a javaslattevő oktató bekéri azokat, vagy ezt csak a rangsor összeállításával megbízott személyek vagy bizottság teszi. A tanulmányi átlagra és a teljesített kreditre vonatkozóan a Tanulmányi Hivatal vezetője ad adatot a javaslattétellel megbízott személyek vagy bizottság írásbeli (e-mail: nagypal.emma@ttk.elte.hu) megkeresésére

Az intézeti javaslatok alapján a Tanulmányi és Oktatási Bizottság elkészíti a felterjesztést a Kari Tanács számára. A Kar Kiváló Hallgatója Oklevél adományozásáról a Kari Tanács dönt.

A Kar Kiváló Hallgatja Oklevelet legfeljebb 31 fő kaphatja meg, az alábbi megosztás szerint:

Biológiai Intézet                                                                               10 fő

Fizikai Intézet                                                                                   4 fő

Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajz Központ                    3 fő

Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ         3 fő

Kémiai Intézet                                                                                  3 fő

Matematikai Intézet                                                                          7 fő

Környezettudományi Centrum                                                         1 fő