A Kooperatív Doktori Program doktori hallgatói pályázat Kari kezelése

2021.07.16.
A Kooperatív Doktori Program doktori hallgatói pályázat Kari kezelése
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nyílt pályázatot hirdet az egyetemek doktori iskoláiban tanuló hallgatók számára a Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj elnyerésére. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok egy részét az ELTE Természettudományi Kara állítja ki az alábbiak szerint.

Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában. Ezen megfogalmazott cél elérése érdekében a Kooperatív Doktori Programban részt vevő doktori hallgatók vállalati együttműködésben, a felsőoktatási doktori iskolák intézményes keretei között dolgozzák fel témájukat.

 A 2020/21-es tanévben első alkalommal meghirdetett Kooperatív Doktori Program, tekintettel annak a doktori hallgatók körében tapasztalt rendkívüli népszerűségére, a 2021/22-es tanévben ismét meghirdetésre került. A Program azok számára biztosít támogatást, akik

doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen is végeznek kutatómunkát,

amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását. 

Az 2021. évi pályázati felhívás szövege az első, 2020/21-es tanév tapasztalataira, illetve a beérkezett szakmai javaslatokra, észrevételekre reflektálva került kialakításra, ezáltal is törekedve arra, hogy a Kooperatív Doktori Program megfeleljen a felsőoktatás és az ipar által közösen támasztott igényeknek.

Díjazás
A pályázat keretében a kooperatív ösztöndíjas hallgató havi nettó 400 000 Ft-os támogatásban részesül. Az ösztöndíjast segítő, a pályázat megvalósításában közreműködő témavezető és szakértő szintén díjazásban részesül. Ennek értéke bruttó 240 000 Ft/hó. Ugyancsak támogatást kap az ösztöndíjast fogadó doktori iskola, amelynek összege 1 300 000 Ft/félév. Utóbbi elsősorban kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységre vagy ahhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre, nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, tudástranszferre, illetve az ezekkel összefüggő szolgáltatásokra használható fel.

Pályázatot azon doktori hallgatói jogviszonyban álló hallgatók nyújthatnak be, akik a pályázat benyújtásáig a komplex vizsgát még nem teljesítették, illetve azok, akik doktori tanulmányaikat a 2021/2022-es tanévben kezdik meg. Mindemellett lényeges, hogy a KDP ösztöndíjas jogviszony időszaka alatt a hallgatóknak az általuk választott partnerszervezetnél rendelkezniük kell munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, amelyért díjazásra jogosultak.

A beérkezett pályázatokat a kilenctagú Kooperatív Doktori Kollégium bírálja el, amelyben egyaránt jelen vannak a felsőoktatás és a versenyszféra képviselői, ezzel biztosítva mindkét oldal szempontjainak érvényesülését, és ezen keresztül a legjobbak kiválasztását.

Az eredményhirdetést követően az NKFIH a Kooperatív Doktori Programban részt vevő hallgatókat fogadó felsőoktatási intézményekkel köt támogatási szerződést.

Pályázat benyújtása: 2021. július 12. – 2021. augusztus 31. 12:00 óra között lehetséges.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

A pályázat leadásához szükséges dokumentumok egy részét a befogadó intézmény állítja ki. A pályázati anyagok benyújtásához doktori iskolai igazolás és egyetemi befogadónyilatkozat is szükséges. Az ELTE Természettudományi Karának doktori iskolái előzetes szakmai kontrollt gyakorolnak a beérkező pályázatokkal kapcsolatban, megvizsgálják a pályázatok szakmai tartalmát, valamint a témavezető és a vállalati szakértő tudományos és szakmai alkalmasságát. A Kar a pályázatok befogadásáról kiválósági alapon dönt.

Ezért a pályázatokat 2021. augusztus 26. 14:00-ig elektronikus úton el kell juttatni a kiválasztott 
doktori iskola vezetőjéhez, illetve adminisztrátorához.

A doktori iskolák számára benyújtott dokumentumoknak meg kell egyeznie a pályázatban leadandó végleges dokumentumokkal, erről a pályázónak nyilatkoznia kell a beküldéskor.

Amennyiben a pályázó még nem nyert felvételt megfelelő doktori iskolába, az előkészített pályázati anyag beadásán túlmenően a pályázat beadása előtt pótfelvételi eljáráson kell részt vegyen.

LEADANDÓ DOKUMENTUMOK

Az előzetes pályázati anyagnak tartalmaznia kell minden releváns pályázati anyagot, beleértve a következőket:

 • Pályázati adatlap 
 • Kutatási terv-  a KDP doktori ösztöndíjas hallgatói jogviszony fennállásának idejére, melyben a pályázónak ki kell térnie arra, hogy a kutatás mely részét tervezi a fogadó doktori iskolánál, és mely részét a Munkáltatónál megvalósítani, ennek során be kell mutatni a fogadó felsőoktatási intézmény és a Munkáltató kapcsolódó infrastruktúráját. A kutatási tervnek szemeszterekre lebontva is tartalmaznia kell a tervezett tevékenységeket és előrehaladást. Terjedelme: legalább 5000 és legfeljebb 10.000 karakter.
 • A doktori képzés keretében eddig végzett tevékenység bemutatása (benyújtása akkor szükséges, amennyiben a pályázó 2021. szeptember 1-ét megelőzően kezdte meg doktori tanulmányait; azon pályázók esetében, akik doktori tanulmányaikat 2021. szeptember 1-ével kezdik meg, ezen dokumentumot nem kell csatolni);
 • A pályázó (tudományos és szakmai eredményeit is tartalmazó) önéletrajza;
 • Pályázói nyilatkozat (2. számú melléklet) hiánytalanul kitöltve.
 • A pályázónak be kell nyújtania a témavezető által aláírt dokumentumokat:
  • a témavezető nyilatkozata (a pályázati kiírás 6. számú mellékletét képező sablon kitöltésével):
  • a témavezető tudományos és szakmai eredményeit is tartalmazó szakmai önéletrajza, külön megjelölve a tudományos fokozatot szerzett hallgatóinak számát;
  • a pályázó doktori témája és kutatási terve tudományos megalapozottságának írásbeli értékelése, legalább 2000 karakter (szóközökkel) terjedelemben.
 • A pályázónak be kell nyújtania a szakértő által aláírt dokumentumokat:
  • a szakértő nyilatkozata (a pályázati kiírás 8. számú mellékletét képező sablon kitöltésével):
  • a szakértő – jelen pályázati kiírásban előírt – végzettségét igazoló okirat másolata;
  • a szakértő tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata (amennyiben a szakértő rendelkezik tudományos fokozattal);
  • a szakértő tudományos és szakmai eredményeit is tartalmazó szakmai önéletrajza:
  • a pályázó doktori témája és kutatási terve vállalati relevanciájának és hasznosíthatóságának értékelése, legalább 2000 karakter (szóközökkel) terjedelemben.
 • További dokumentumok, amelyeket a pályázónak be kell nyújtania:
 • a fogadó felsőoktatási intézmény befogadó nyilatkozata értelemszerűen kitöltve, mintáját a pályázati kiírás 4. számú melléklete tartalmazza;
 • a doktori iskola nyilatkozata értelemszerűen kitöltve (a pályázati kiírás 5. számú mellékletét képező sablon kitöltésével);
 • Munkáltatói nyilatkozat a Munkáltató képviselője által aláírva (a pályázati kiírás 7. számú mellékletét képező sablon kitöltésével);
 • a pályázó publikációs listája – amennyiben a pályázó az MTMT-ben rögzíti és karbantartja adatait, úgy elegendő az MTMT azonosító megadása, amennyiben nem használja az MTMT-t, úgy az elektronikusan feltöltött vagy papír alapú publikációk esetén elegendő az MTMT hivatkozás;
 • a témavezető publikációs listája – amennyiben a témavezető az MTMT-ben rögzíti és karbantartja adatait, úgy elegendő az MTMT azonosító megadása, amennyiben nem használja az MTMT-t, úgy az elektronikusan feltöltött vagy papír alapú publikációk esetén elegendő az MTMT hivatkozás;
 • a szakértő publikációs listája (amennyiben van) – amennyiben a szakértő az MTMT-ben rögzíti és karbantartja adatait, úgy elegendő az MTMT azonosító megadása, amennyiben nem használja az MTMT-t, úgy az elektronikusan feltöltött vagy papír alapú publikációk esetén elegendő az MTMT hivatkozás.
 • egy nyilatkozatot, mely szerint az ELTE TTK doktori iskolái számára beadott dokumentumok megegyeznek a pályázatban leadandó végleges dokumentumokkal.

A 4. és 5. számú mellékleteket a doktori iskola vezetőjének, illetve a Kar vezetőjének aláírásával 2021. augusztus 30-án hétfőn 12:00 órától lehet átvenni az ELTE TTK Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportjának irodájában.