A PhD fokozat megszerzése: fokozatszerzési eljárás és bírálati eljárás / PhD degree procedure

A PhD fokozat megszerzése: fokozatszerzési eljárás és bírálati eljárás  /  PhD degree procedure

Tisztelt Ügyfelek! Dékáni utasításra 2020. március 16-tól kizárólag emailben zajlik az ügyintézés.

Dear All, as to the request of the vice dean from the 16th March 2020 administration is only possible via email.

biro.eva@ttk.elte.hu 

 

ELHALASZTOTT VÉDÉSEK ÉS SZIGORLATOK

"Tisztelt Kollégák!

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (https://www.elte.hu/koronavirus) az új típusú koronavírus járványos terjedése miatt Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet miatt  szükséges intézményi kötelezettségek végrehajtását ismertető Tájékoztatójának a doktori cselekményekre és doktoranduszi kutatómunkára vonatkozó részét alább idézem:

 

" 6. A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés (ideértve különösen a szakdolgozatvédést, a záróvizsgát, a komplex vizsgát, a doktori szigorlatot, a műhelyvitát, a doktori védést), függetlenül annak helyszínétől.
7. Az Egyetem az ellenkező rendelkezésig nem szervez diplomaosztót, doktori avatást. A diplomaszerzés igazolás kiadása elektronikus úton zavartalanul működik.

9. A távolléti kötelezettség nem vonatkozik a PhD-hallgatók tudományos kutatással kapcsolatos tevékenységeire."

Ennek megfelelően:
1. Minden doktori védést határozatlan ideig elhalasztunk***.
2. Minden doktori szigorlatot határozatlan ideig elhalasztunk***.


Kérem fentiek szíves tudomásulvételét!

Üdvözlettel:

Dr. Túri László s.k.
dékánhelyettes
a Természettudományi Doktori Tanács elnöke"

 

*** Természetesen a szigorlat ill. védés szervezésére érvényes határidők betartása lehetetlenné vált, ebből következően a doktorjelölti eljárás sem szűnik meg a határidők nem-teljesítése miatt. A honlapon közzétesszük és emailben is értesítést küldünk, amint újból lehetőség nyílik szigorlatok ill. védések szervezésére.

 

 

A 3 éves doktori képzés esetében a doktori fokozatot (PhD) a doktori képzéstől független, ú.n. fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. Az eljárásra jelentkezni kell, eljárást indítani szeptember első ügyfélfogadási napjától május utolsó ügyfélfogadási napjáig lehet. A 4 éves doktori képzés esetében a doktori fokozatot a doktori képzés ideje alatt vagy azt követően indított, ú.n. bírálati eljárás keretében lehet megszerezni.

After a 3 year long doctoral training the PhD procedure can be initiated from the first office day in September until the last office day in May. In the 4 year long doctoral training the PhD degree can be achieved during the doctoral training in the critique procedure. For further information see below (content upload in progress)

A FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS

Az eljárás során a jelentkezés elfogadásától számított 6 hónapon belül szigorlatot kell tenni, illetve ugyanezen időponttól számított 2 éven belül be kell nyújtani a doktori értekezést a doktori iskola által előírt publikációkkal (és egyéb mellékletekkel) együtt.  Doktoranduszok esetében a 6 hónap az utolsó doktorandusz félév végét követően indul. Minden esetben a jelentkezés elfogadásáról értesítő levélben szereplő dátumokat kell figyelembe venni.) Bármelyik határidő elmulasztása az eljárás megszűnését vonja maga után. Sikeres szigorlatot követően, valamint a két elfogadó bírálat birtokában lehet megszervezni a védést. Sikeres védést követően a Természettudományi Doktori Tanács tesz javaslatot a PhD fokozat odaítélésére. A végső döntést az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg. A jelentkezés elfogadásától kezdve az Egyetemi Doktori Tanács fokozatot odaítélő ülésének dátumáig a fokozatszerzési eljárásban résztvevő és az egyetem között doktorjelölti jogviszony áll fenn.

A BÍRÁLATI ELJÁRÁS

A 4 éves doktori képzés hallgatóinak a doktori értekezést a szükséges publikációkkal (etc.) együtt a komplex vizsgát követő 3 éven belül kell benyújtaniuk. Erre az időszakra különösen indokolt esetben (kérelem alapján) méltányosságból 1 év hosszabbítás adható. A hosszabbítás a határidő lejárta előtt kérelmezhető, és ahhoz mellékelni kell a személyes indokokat igazoló dokumentumokat, valamint a témavezető támogató nyilatkozatát.

A bírálati eljárás a doktori képzésben szerzett abszolutórium birtokában indítható el, a szükséges jelentkezési anyag benyújtásával. A jelentkezési anyagként benyújtandó dokumentumok listájája, valamint a szükséges nyilatkozatok a "Letölthető dokumentumok/listák" blokkban megtalálható. (Lásd 4. pont "Benyújtandó dokumentumok bírálati eljárásra jelentkezéskor")

Bírálati eljárás szeptember 1. és június 30. között folytatható le. A leadott anyag alapján az illetékes doktori iskola tesz javaslatot a bírálóbizottság (elnök, titkár, 3 tag, 2 bíráló, esetleg póttagok) összetételére. A bírálóbizottsági összetételt a Természettudományi Doktori Tanács hagyja jóvá. A bírálóbizottság összetételéről levélben kap értesítést a doktorandusz. A bírálónak két hónap áll rendelkezésére a bírálat elkészítésére. A védés szervezéséhez a két elfogadó bírálat birtokában foghat hozzá a doktorandusz. Védés szeptember 1. és június 30. közötti időszakra szervezhető. Kivételes esetben és a TDT elnök engedélyével lehet védést szervezni júliusra, ha a védés napjánál min. 3 héttel korábban a védés helye és időpontja bejelentésre kerül. A nyilvános vita lefolytatható akkor is, ha egy tag és még egy bíráló nincs jelen.

A teljes bírálati anyag alapján a Természettudományi Doktori Tanács tesz javaslatot a PhD fokozat odaítélésére. A végső döntést az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg, és erről határozatban értesíti a doktoranduszt.

Az avatást az Oktatási Igazgatóság szervezi, az arra vonatkozó értesítés is az Oktatási Igazgatóságról  küldik a doktorandusznak.

Minden leendő fokozatszerzőnknek sok sikert kívánunk!

Jelentkezés fokozatszerzési eljárásra (3 éves doktori képzés alatt vagy azt követően)

A jelentkezés a jelentkezési lap és a szükséges dokumentumok együttes benyújtását jelenti a kari hivatalban. Ügyintéző: Bíró Éva:  biro.eva@ttk.elte.hu

Eljárásra jelentkezhet, aki

 • teljes idejű (3 éves) szervezett doktori képzés végeztével abszolutóriumot szerzett
 • részidejű egyéni doktori képzés végeztével abszolutóriumot szerzett,
 • 3 éves képzésben részt vevő doktorandusz, a tanulmányi tervében előírt valamennyi óralátogatási kötelezettségét teljesítése után, az utolós aktív félévében a jelentkezési határidőig.

Az eljárásra doktori értekezéssel vagy, előzetesen témavázlat benyújtásával lehet jelentkezni. Amennyiben a jelentkező az utóbbi mellett dönt, a jelentkezés elfogadásától számítva két év áll rendelkezésre a doktori értekezés benyújtására. Ezen jogszabályban meghatározott határidő elmulasztása a fokozatszerzési eljárás megszűnését vonja maga után. Egyéni képzési rend szerint folytatott doktori tanulmányok, illetve egyéni felkészülés után a fokozatszerzési eljárásra kizárólag a doktori értekezés benyújtásával lehet  jelentkezni.  A JELENTKEZÉSI ANYAGNAK A DOKTORI CSOPORTBAN TÖRTÉNŐ LEADÁSI HATÁRIDEJE FIZIKA,KÉMIA, VALAMINT FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ESETÉBEN A DI. TANÁCSI ÜLÉSÉNEK NAPJÁT minimum EGY HÉTTEL MEGELŐZŐ NAP.


PhD fokozat megszerzése doktori képzés nélkül, Habitusvizsgálat

A PhD fokozat megszerzésére irányuló eljárásra olyan személy is jelentkezhet, aki nem vett részt doktori képzésben. Ilyen esetben az eljárás megindítása a 4 éves doktori képzés folyamatába kapcsolódik be a komplex vizsgára történő jelentkezéssel. A Doktori Csoportban leadott anyag alapján az illetékes doktori iskola először habitusvizsgálatot folytat le. Sikeres habitusvizsgálat esetén a jelentkezési anyag becsatlakozik a folyamatban lévő komplex vizsga jelentkezések ügyintézésébe.  

Ügyintéző: a doktori képzés ügyintézője

Habitusvizsgálatnál leadandó dokumentumok:

 • jelentkezési lap komplex vizsgára 
 • nyilatkozat komplex vizsga tárgyválasztásához
 • szakmai önéletrajz
 • publikációs lista
 • a jelentősebb cikkek nyomtatott formában is, ha lehetséges
 • oktatási tevékenység részletezése (és igazolása)
 • doktori értekezés, tézisfüzet (ha elkészült),  vagy ezek helyett kutatási terv
 • jelentkezési lap doktori képzésre 
 • MSc diploma másolata (az eredeti bemutatása mellett)
 • diploma-melléklet vagy leckekönyv másolat vagy teljesítésigazolás
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata (az eredeti bemutatása mellett)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • igazolás a habitusvizsgálat eljárási díjának befizetéséről

A habitusvizsgálat eljárási díja (összesen 60 000 Ft) 20 000 Ft jelentkezési díjból és 40 000 Ft habitusvizsgálati díjból tevődik össze. Utóbbit nem kell megfizetnie a Kar oktatójának/kutatójának.

Sikeres habitusvizsgálatot követően a komplex vizsga lefolytatásának, majd ezt követően a bírálati eljárás díja  összesen 100 000 Ft.

A komplex vizsga teljesítésével a jelentkezőnek a doktori képzésben hallgatói jogviszonya jön létre.


Eljárási díj

A 2013. szeptember 1. után indított doktori fokozatszerzési eljárásokban a  teljes eljárási díj 160 000.-  (150 oldalnál nem hosszabb doktori értekezés esetén). Doktorandusz jogviszonnyal rendelkező jelentkezők esetében eltérő a díjszabás, a részletekről érdeklődjenek az ügyintézőnél.
Az eljárási díj az alábbi részletekben fizethető témavázlattal történő jelentkezéskor: 
- 30.000 HUF az eljárás megindításakor, 
- 65.000 HUF a szigorlat szervezésekor,
- 65.000 HUF az értekezés beadásakor.
Doktori értekezéssel történő jelentkezéskor az eljárási díjat egy összegben kell megfizetni a jelentkezéskor.

Az eljárási díjat banki átutalással lehet rendezni. Az utalást követően a Neptun webes felületén is rendezni kell a befizetést, mert ennek elmulasztási esetén a tétel továbbra is aktvínak (nem-befizettnek) látszik a Neptunban és így tartozási díj kerül kivetésre. Az eljárási díjat részben vagy egészben fizetheti a doktorjelölt munkáltatója, ebben az esetben számlakérő nyilatkozatot kell leadni (a lap alján letölthető). Az eljárási díj részben vagy egészben rendezhető könyvelési utalvánnyal is, a részletekkel kapcsolatban érdeklődjön az ügyintézőnél.


Idegennyelvi követelmények

A doktori fokozat megszerzéséhez egy államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával, vagy azzal egyenétékű dokumentummal kell rendelkezni, továbbá egy másik nyelvből a következőek valamelyikével: alapfokú komplex nyelvvizsga, lektorátusi nyelvvizsga, nyelvi szigorlat, érettségi bizonyítvány. Az elfogadható nyelvek körét a doktori iskolák határozzák meg és a működési szabályzatukban rögzítik. A doktori iskolák aktuális működési szabályzata és minőségbiztosítási terve a www.doktori.hu-n található meg.

A középfokú nyelvvizsgával az eljárás megindításakor rendelkezni kell. A második nyelvtudás igazolása - kérelmezés nélkül - halasztható az értekezés benyújtásáig.


Benyújtandó dokumentumok listájának elérhetősége

A fokozatszerzési eljárásra jelentkezőnek az Egyetemi Doktori Szabályzatban, valamint annak a Karra vonatkozó részében előírt valamennyi dokumentummal rendelkeznie kell. A dokumentumok listája (témavázlatos jelentkezés, doktori értekezéses jelentkezés, témavázlatos jelentkezés után doktori értekezés beadásakor) az oldal aljáról letölthető. 


Témavázlat, doktori értekezés, DOI, tézisfüzet, publikációs követelmények

A doktori értekezés témavázlata tartalmazza a doktorjelölt nevét, az értekezés címét (kisebb módosításokra később lesz lehetőség), a kutatási téma rövid leírását, az elvégzett kutatómunkát, a kitűzött célokat. Terjedelme kb. 2-6 oldal.
2018. március 7-től csak 4 példányban  kell leadni a doktori értekezést. (2 kötött+ 2 spirálozott, vagy összesen 4 kötött értekezés). A doktori értekezés maximális terjedelme 150 oldal. Minimum oldalszám nincs meghatározva. A külső borítón szerepel a "Doktori értekezés" vagy "Doktori disszertáció", ill. angol nyelvű értekezés esetén ennek angol megfelelője, továbbá az évszám, valamint a szerző neve. A belső borító tartalmazza ezeken túl az értekezés címét, az Egyetem és a Kar nevét, a doktori iskola és doktori program nevét, vezetőinek nevét, tudományos fokozatát és beosztását, valamint a témavezető nevét, tudományos fokozatát és beosztását. A doktori értekezés szerkezete a hagyományos mintát követi (BSc, MSc szakdolgozat), tartalmaz angol és magyar nyelvű összfoglalót, valamint utolsó oldalként az aláírt, DOI azonosítót tartalmazó adatlapot. Az elektronikus adathordozón szereplő doktori értekezés pdf-nek és a nyomtatott értekezésnek azonosnak kell lennie. Eltérés esetén a doktori avatásra nem kerülhet sor, amíg az értekezéssel megegyező pdf nem érkezik be a hivatalba. (EDSZ 76. paragrafus (8) bekezdés).

A DOI (Digital Object Identifier) azonosító igényléséhez a lap alján található adatlapot ("Adatlap a doktori értekezés nyilvánosságáról DOI azonosítóval") kell kitölteni és .doc formátumban (aláírás nélkül) az ügyintézőnek emailben megküldeni, 5-5 magyar és angol nyelvű kulcsszóval.

A doktori értekezéssel együtt be kell adni legalább kettő, a doktori értekezés témájából készült, legalább közlésre elfogadott, a doktori iskola elvárásainak megfelelő publikációt. A közlési helyek listájával, impakt faktor kérdéssel kapcsolatban a doktori iskola vezetőjénél ill. a doktori program vezetőjénél kell érdeklődni. Az elsőszerzős/társzserzős követelmény a doktori iskola működési szabaályzatában szerepel ( www.doktori.hu)

tézisfüzet maximum 10 oldal terjedelmű. A tézisfüzet borítója megegyezik az értekezés belső borítójával, természetesen "Doktori értekezés" helyett pl. "Dokori értekezés tézisei" a címe. A tézisfüzet végén szereplő publikációs lista elején elkülönítve szerepelnek az értekezés témájából készült cikkek.


Doktori szigorlat

A doktori szigorlatot egy főtárgyból és két melléktárgyból kell letenni. A fő- és melléktárgyak listáját  a doktori iskolák működési szabályzata tartalmazza (lsd. www.doktori.hu). Főtárgynak csak főtárgyat lehet választani, a melléktárgy választható a mellék- és a főtárgyak listájából is. A doktori szigorlat időpontját a doktorjelölt egyezteti a vizsgáztatókkal, termet is ő foglal ( http://to.ttk.elte.hu/szabad-termek), és a szigorlat napja előtt minimum 3 héttel ezeket az adatokat megküldi emailben az ügyintézőnek, továbbá megkéri a vizsgáztatókat, hogy aláírásukkal vagy emailjükkel jelezzék az ügyintéző felé, hogy az időpont és a helyszín megfelelő számukra. A doktori szigorlat nyilvános, arról jegyzőkönyv készül, az eredményt a doktorjelölttel közölni kell.


Bírálás, doktori védés

A bírálók szorgalmi időszakra eső két hónapot kapnak a bírálat elkészítésére. A két bírálatot postai úton, kísérőlevéllel kapja meg a doktorjelölt. Ennek a kísérőlevélnek a kézhezvételétől számított két hónapon belül kell a védésre sort keríteni. (A július és az augusztus nem része a 2 hónapos védési időszaknak). A védés szervezése megegyezik a szigorlat szervezésével. A védés napján a bírálóbizottságból egy tag és még egy bíráló hiányozhat.  Legkésőbb egy héttel a védés napja előtt el kell küldeni emailben mindkét opponensnek a  bírálatokban feltett kérdésekre adott válaszokat, valamint a titkár részére az E sz. 3. személyben megírt, fél/háromnegyed oldalnyi, felolvasható tudományos önéletrajzot. A doktori védésről jegyzőkönyv készül, annak eredményét ki kell hirdetni.


A PhD fokozat odaítélése, avatás

 Sikeres védést követően a fokozat odaítélését először a Természettudományi Doktori Tanács tárgyalja, majd az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg a végső döntést. Az EDT közel 2 havonta ülésezik. Az EDT határozatát angol és magyar nyelven a EDT titkársága postázza a doktorjelölt értesítési címére. Avatásra ezt követően várhatóan 3-4 hónappal később kerül sor. A doktori oklevelet személyesen, avatás keretében lehet átvenni. Az avatás előtt 3-4 héttel értesítést kap a leendő doktor az avatás részleteiről az Oktatái Igazgatóságtól. Aki nem tud az adott avatáson részt venni, átveheti a doktori oklevelét egy későbbi avatáson is. A Dr. címet a doktori avatást követően lehet használni. A név átírásához is (személyi, útlevél, jogosítvány stb.) szükséges a doktori oklevél.


Doctoral Procedure (Ph.D. degree) / Critique procedure

DOCTORAL PROCEDURE

The conditions of obtainig a PhD degree after a 3 year long doctoral training are as follows: PhD degree can be obtained only by successfully finishing a doctoral procedure. Initiation of the procedure means submitting the application material (see details below) during academic term (on official days between 1st September and 31st May). First the doctoral school of the field of science and secondly the Faculty Doctoral Council has to approve the application. With the approval of the application the doctoral candidate status begins (Neptun).

The doctoral candidate has to prove 2 language skills. The list of the languages accepted by the doctoral school can be found in the regulation of each doctoral schools (see www.doktori.hu) During the procedure the doctoral candidate has to pass the doctoral examination within 6 months from the date of the approval of application, and has to submit the doctoral dissertation with at least 2 relevant papers within 2 years from the same date. Missing any of these deadlines would cause the termination of the doctoral procedure.

The doctoral dissertation will be reviewed by 2 opponents. After a successful examination and receiving both supporting reviews the organization of the doctoral defence can be started by the doctoral candidate. If the defence was successful the doctoral councils will discuss the results and (hopefully) approve the PhD degree. Usually it takes 3-4 months to find the date for the ceremony when the PhD Diplomas will be handled to the candidates. The doctoral candidates will be informed about the cerempony by regular mail sent to the latest address given on the application form 1 month prior its date. The ceremony can be organized abroad, too, if the doctoral candidate submits a plea to the vice-rector of the scientific affairs of ELTE.

Procedural fee

The total sum of the procedural fee is 160 000 HUF. If a scholarship-candidate starts the procedure in the last (6th) active term of the doctoral training and has the necessary papers and language skills, the total fee to pay is only 30 000 HUF.

How to pay the fey: a, 160 000 HUF at the application, or b, 30 000 HUF paid at application, 65 000 HUF paid when organizing the doctoral comprehensive examination, 65000 HUF paid when submitting the dissertation. The fee (totally or partially) can be paid by the employer of the doctoral candidate. For details contact the administrator.

Application material

1. Starting the procedure with a research plan

 • application form

 • testimonial of good character

 • certificate of payment of the procedural fee

 • plea on the doctoral comprehensive examination subjects (The regulation of each doctoral school contains the list of examination subjects. (see www.doktori.hu or contact the administrator).

 • 2 copies of MSc/university diploma (and original document to show)

 • 2 copies of the 2 language certificates the doctoral school requires, (and original document to show)

 • 2 copies of absolutorium (complishing of doctoral studies) (and original document to show)

 • 3 copies of CV

 • 3 copies of publication list (printed from MTMT (https://www.mtmt.hu/)

 • research plan (4-6 pages long)

 • declaration of the supervisor of starting the procedure)

 • declaration of the applicant

2. Starting the procedure with doctoral dissertation

 • application form

 • testimonial of good character

 • certificate of payment of the procedural fee

 • 2 copies of MSc/university diploma (and original document to show)

 • 2 copies of absolutorium (complishing of doctoral studies) (and original document to show)

 • 2 copies of the 2 language certificates the doctoral school requires, (and original document to show)

 • 3 copies of CV

 • 3 copies of publication list (from MTMT (https://www.mtmt.hu/)

 •  copies of doctoral dissertation (2 bound and 2 spiraled)

 • 10 copies of the booklet of thesis (bounding not needed)

 • 3 copies of at least 2 related papers (published or at least accepted for publication)

 • declaration of the supervisor of submission of the dissertation

 • declaration of the applicant

 • 2 CD-s or DVD-s or pendrive-s with the following PDF files: dissertation, booklet of thesis, CV, MTMT publication list

3. Submitting the dissertation during the doctoral procedure:

 • certificate of payment of the procedural fee
 • 3 copies of CV

 • 3 copies of publication list (from MTMT (https://www.mtmt.hu/)

 •  copies of doctoral dissertation (2 bound and 2 spiraled)

 • 10 copies of the booklet of thesis (bounding not needed)

 • 3 copies of at least 2 related papers (published or at least accepted for publication)

 • declaration of the supervisor of submission of the dissertation

 • 2 CD-s or DVD-s or pendirve-s with the following PDF files: dissertation, booklet of thesis, CV, MTMT publication list

Declarations and forms can be downloaded from the bottom of this page.

Doctoral comprehensive examination

The doctoral comprehensive examination has to be organised by the doctoral candidate and it has to be announced (date and place) to the coordinator at least 21 days prior to the arranged date. Either an email or a signature is needed from each examiner stating that they are willing to participate in the examination. In case of failing any of the 3 subjects means that the whole doctoral examination was not successful. The doctoral candidate status won’t be terminated but the next examination can be set only after 1 year.

Doctoral dissertation and booklet of thesis

 1. Doctoral dissertation

The dissertation is 150 pages long as a maximum. It is built up basically as an MSc dissertation. The hard cover contains the name, year, and e.g. “PhD Dissertation” or “Doctoral dissertation”. The inner cover contains the name, “PhD Dissertation” or “Doctoral dissertation”, title of the dissertation, ELTE (EöTvös Loránd University), name of the doctoral school and name of its head, name of the doctoral program and name of its head, name of the supervisor(s) and its scientific degree and position and workplace. Logo of ELTE can be placed on the cover just like the cover of the research place/workplace.  There has to be a chapter on the thesis points and there has to be a summary, too. Last page of the dissertation is the DOI form. DOI (Digital Object Identifier) form has to be bound as last page of the dissertation in each copy. DOI number can be applied for by sending the DOI form to the coordinator by email.

 1. Booklet of thesis

It has to be printed in B4 size. The cover contains the same information as the cover of the dissertation (except that is not “doctoral dissertation”  but  e.g. “booklet of thesis” or “thesis of dissertation”. The length is approx.. 10-12 pages and it has to involve the thesis points listed and in the end the list of papers where the papers related to the topic of  the dissertation are listed first.  The dissertation has to be submitted with the documents listed above. After the doctoral school or program has appointed a committee the opponents will have 2 month of academic year to prepare the reviews.

Doctoral defence

After that both supporting reviews were posted to the doctoral candidate the defence has to be organized within 2 academic month. The date and place has to be set with the comittee members (plus the supervisor). The coordinator has to be informed b the doctoral candidate at least 21 days prior of  the day of defence. 1 committee member and 1 referee can be missing from the defence. After the minutes of the defence was delivered to the office on the inquiry of the doctoral candidate a certificate can be issued stating that the defence was successful.

 After defence

Faculty and University Council Meetings usually take place in every 2nd or 3rd months. Usually there are 3 or 4 PhD ceremonies in a year.

 

CRITIQUE PROCEDURE

 

The conditions of obtainig a PhD degree during a 4 year long doctoral training are as follows: PhD degree can be obtained only by successfully finishing a critique procedure. Initiation of the critique procedure means submitting the application material (see details below). First the doctoral school of the field of science and secondly the Faculty Doctoral Council has to approve the application and the appointed comittee. With the approval of the application the critique procedure begins.

The doctoral student has to prove 2 language skills. The list of the languages accepted by the doctoral school can be found in the regulation of each doctoral schools (see www.doktori.hu) If second language certificate can be submitted not later than  organizing the PhD defence.

The doctoral dissertation will be reviewed by 2 opponents. After receiving both supporting reviews the organization of the doctoral defence can be started by the doctoral student. If the defence was successful the doctoral councils will discuss the results and (hopefully) approve the PhD degree. Usually it takes 3-4 months to find the date for the ceremony when the PhD Diplomas will be handled to the doctoral students. The doctoral students will be informed about the cerempony by regular mail sent to the latest address given on the application form 1 month prior its date. The ceremony can be organized abroad, too, if the doctoral student submits a plea to the vice-rector of the scientific affairs of ELTE.

Procedural fee

If the critique procedure is initiated by an applicant with active doctorals tudent status than NO PROCEDURAL FEE is to be paid.

Application material for critique procedure

 • application form

 • testimonial of good character

 • 2 copies of the 2 language certificates the doctoral school requires, (and original document to show)

 • 2 copies of absolutorium (complishing of doctoral studies) (and original document to show)

 • 3 copies of CV

 • 3 copies of publication list (printed from MTMT (https://www.mtmt.hu/)

 •  copies of doctoral dissertation (2 bound and 2 spiraled)

 • 10 copies of the booklet of thesis (bounding not needed)

 • 3 copies of at least 2 related papers (published or at least accepted for publication)

 • declaration of the supervisor of submission of the dissertation

 • 2 CD-s or DVD-s or pendirve-s with the following PDF files: dissertation, booklet of thesis, CV, MTMT publication list

Declarations and forms can be downloaded from the bottom of this page.

Doctoral dissertation and booklet of thesis

 1. Doctoral dissertation

The dissertation is 150 pages long as a maximum. It is built up basically as an MSc dissertation. The hard cover contains the name, year, and e.g. “PhD Dissertation” or “Doctoral dissertation”. The inner cover contains the name, “PhD Dissertation” or “Doctoral dissertation”, title of the dissertation, ELTE (Eötvös Loránd University), name of the doctoral school and name of its head, name of the doctoral program and name of its head, name of the supervisor(s) and its scientific degree and position and workplace. Logo of ELTE can be placed on the cover just like the cover of the research place/workplace.  There has to be a chapter on the thesis points and there has to be a summary, too. Last page of the dissertation is the DOI form. DOI (Digital Object Identifier) form has to be bound as last page of the dissertation in each copy. DOI number can be applied for by sending the DOI form to the coordinator by email.

 1. Booklet of thesis

It has to be printed in B4 size. The cover contains the same information as the cover of the dissertation (except that is not “doctoral dissertation”  but  e.g. “booklet of thesis” or “thesis of dissertation”). The length is approx.. 10-12 pages and it has to involve the thesis points listed and in the end the list of papers where the papers related to the topic of  the dissertation are listed first.  The dissertation has to be submitted with the documents listed above. After the doctoral school or program has appointed a committee the opponents will have 2 month of academic year to prepare the reviews.

Doctoral defence

After that both supporting reviews were posted to the doctoral student the defence has to be organized within 2 academic month. The date and place has to be set with the comittee members (plus the supervisor). The coordinator has to be informed b the doctoral student at least 21 days prior of  the day of defence. 1 committee member and 1 referee can be missing from the defence. After the minutes of the defence was delivered to the office on the inquiry of the doctoral student a certificate can be issued stating that the defence was successful.

 After defence

Faculty and University Council Meetings usually take place in every 2nd or 3rd months. Usually there are 3 or 4 PhD ceremonies in a year.


Letölthető dokumentumok, listák / Lists, forms and declarations to download