A PhD fokozat megszerzése: fokozatszerzési eljárás és bírálati eljárás

A PhD fokozat megszerzése: fokozatszerzési eljárás és bírálati eljárás

JELENTKEZÉSI ANYAG EMAILBEN!

Mind fokozatszerzési eljárásra, mind bírálati eljárásra előzetesen emailben kell beküldeni a jelentkezési anyagot, az aláírt dokumentumokat szkennelve vagy elektronikus aláírással ellátva.
A védés szervezéséig kell eljuttatni postai úton vagy egyetemi belső postával a Doktori Csoportba, vagy személyesn leadni előre egyeztett időpontban 2 kötött értekezést, 2 tézisfüzetet (a védés nyelvén), 2 adathordozót a 6-6- fájllal.
Kérdés esetén: biro.eva@ttk.elte.hu vagy Teams

 

VÁLTOZÁS

2020. NOVEMBER 12-TŐL DOKTORI SZIGORLATOK ÉS VÉDÉSEK CSAK ONLINE RÉSZVÉTELLEL TARTHATÓAK

JOKT tájékoztató 2020.11.12.

 

Az ügyintézés alapvetően emailben zajlik. Kapcsolattartás lehetséges a Teamsen is. Személyes ügyfélfogadás csak szükség esetén, előzetes időpontegyeztetést követően lehetséges.

biro.eva@ttk.elte.hu

 

 

 

KÖTELEZŐ LÁZMÉRÉS/TESTHŐMÉRÉS AZ ÉPÜLETBE BELÉPÉSKOR

"Az Egyetemre belépők számára kötelező a testhőmérséklet mérése külön felhívás nélkül is az erre a célra kihelyezett eszközökön, vagy érintésmentes kézi hőmérőkkel. Akinél az eszköz a megengedettnél (37,8 °C) magasabb testhőmérsékletet érzékel, az köteles az Egyetem területét azonnal elhagyni.
A JOKT 2020. október 12-i tájékoztatója   
(2020. október 12.)

 

A 6/2020. Rektori utasítás nem tiltja a személyes doktori szigorlatot ill. doktori védést, de továbbra is az online megoldás preferált. Amennyiben személyes védésre/szigorlatra kerül sor, a járványügyi előírások teljes körű és maximális betartása kötelező, továbbá biztosítani kell az egyidejűleg online részvételi lehetőséget a távolmaradni szándékozó bizottsági tag részére.
(2020. szeptember 4.)

 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete 2020. július 29-i tájékoztatója alapján a 2020/2021 őszi félévben lehetőség van személyes doktori szigorlat és doktori védés megtartására az on line lehetőség mellett. Az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező, továbbá a 1,5 méteres távolság megtartása is. A vizsgázó ill. prezentációt tartó doktorjelölt leveheti a maszkot, amíg folyamatosan beszélni kell, de a védőtávolságot meg kell tartania. Koronavírus betegség tüneteivel nem szabad belépni az Egyetem területére. A tájékoztató teljes szövege 
(2020. július 30.)

 

On line doktori szigorlat és védés

Doktori szigorlat javasolt eljárásrendje járványügyi (veszély)helyzet esetén
A doktori szigorlatot a komplex vizsgához hasonlóan lehet lebonyolítani Teams vagy Skype használatával. Doktori szigorlat nem lehet írásbeli vizsga.. A komplex vizsga eljárásrendje 

 

Doktori védések javasolt eljárásrendje járványügyi (veszély)helyzet esetén 2020.04.08-tól           
1. A járványügyi helyzetben a doktori védések lebonyolításában az EDSz rendelkezéseit a JOKT határozataival, valamint az ideiglenes tanulmányi és vizsgaszabályzattal összhangban kell alkalmazni.
2. A védéseket továbbra is a Doktori Csoport hirdeti meg a doktori.hu-n és a kari honlapon. A nyilvános vita időpontját a védés előtt két héttel korábban nyilvánosságra kell hozni.
3. A doktori védéseket  képi és hangi átvitelre alkalmas távolléti eszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.
4. A TTK a Microsoft Teams alkalmazást javasolja a doktori védések lebonyolítására. Más alkalmazás használata (például Skype) is megengedett, de azokhoz nincsen központi támogatás.

12. Ha a védés során technikai probléma lép fel, és az internetes kapcsolat megszakad, akkor az ideiglenes tvsz iránymutatása a mérvadó:
"Abban az esetben, ha felmerült a vizsga megtartását lehetetlenné tevő technikai probléma (így különösen az internetes kapcsolat megszakadása)
a) a vizsga megkezdését megelőzően [vö. 72. § (2) bek.], akkor az adott napra esedékes többi vizsga lebonyolítását követően ismét meg kell próbálni létrehozni a kapcsolatot. Ennek sikertelensége esetén biztosítani kell, hogy a hallgató a legkorábban alkalmas másik napon újabb vizsgakísérletet tegyen.
b) a vizsga megkezdését követően [vö. HKR 72. § (2) bek.], akkor haladéktalanul meg kell kísérelni a probléma elhárítását, és a vizsgát folytatni kell, ennek során azonban az oktató jogosult más vizsgatételből is kérdést feltenni. Amennyiben a problémát nem sikerült elhárítani, akkor az adott napra esedékes többi vizsga lebonyolítását követően ismét meg kell próbálni létrehozni a kapcsolatot. Ennek sikertelensége esetén biztosítani kell, hogy a hallgató a legkorábban alkalmas másik napon újabb vizsgakísérletet tegyen."
"A technikai problémával érintett vizsga nem minősül érdemjegyszerzési kísérletnek [vö. HKR 52. § (1) bek. b) és eredménytelen vizsgának sem [vö. HKR 71. § (7) bek.]."

 2020. július 30.

A 3 éves doktori képzés esetében a doktori fokozatot (PhD) a doktori képzéstől független, ú.n. fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. Az eljárásra jelentkezni kell, eljárást indítani szeptember első ügyfélfogadási napjától május utolsó ügyfélfogadási napjáig lehet. A 4 éves doktori képzés esetében a doktori fokozatot a doktori képzés ideje alatt vagy azt követően indított, ú.n. bírálati eljárás keretében lehet megszerezni.

 

A FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS

Az eljárás során a jelentkezés elfogadásától számított 6 hónapon belül szigorlatot kell tenni, illetve ugyanezen időponttól számított 2 éven belül be kell nyújtani a doktori értekezést a doktori iskola által előírt publikációkkal (és egyéb mellékletekkel) együtt.  Doktoranduszok esetében a 6 hónap az utolsó doktorandusz félév végét követően indul. Minden esetben a jelentkezés elfogadásáról értesítő levélben szereplő dátumokat kell figyelembe venni.) Bármelyik határidő elmulasztása az eljárás megszűnését vonja maga után. Sikeres szigorlatot követően, valamint a két elfogadó bírálat birtokában lehet megszervezni a védést. Sikeres védést követően a Természettudományi Doktori Tanács tesz javaslatot a PhD fokozat odaítélésére. A végső döntést az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg. A jelentkezés elfogadásától kezdve az Egyetemi Doktori Tanács fokozatot odaítélő ülésének dátumáig a fokozatszerzési eljárásban résztvevő és az egyetem között doktorjelölti jogviszony áll fenn.

A BÍRÁLATI ELJÁRÁS

A 4 éves doktori képzés hallgatóinak a doktori értekezést a szükséges publikációkkal (etc.) együtt a komplex vizsgát követő 3 éven belül kell benyújtaniuk. Erre az időszakra különösen indokolt esetben (kérelem alapján) méltányosságból 1 év hosszabbítás adható. A hosszabbítás a határidő lejárta előtt kérelmezhető, és ahhoz mellékelni kell a személyes indokokat igazoló dokumentumokat, valamint a témavezető támogató nyilatkozatát.

A bírálati eljárás a doktori képzésben szerzett abszolutórium birtokában indítható el, a szükséges jelentkezési anyag benyújtásával. A jelentkezési anyagként benyújtandó dokumentumok listájája, valamint a szükséges nyilatkozatok a "Letölthető dokumentumok/listák" blokkban megtalálható. (Lásd 4. pont "Benyújtandó dokumentumok bírálati eljárásra jelentkezéskor")

Bírálati eljárás szeptember 1. és június 30. között folytatható le. A leadott anyag alapján az illetékes doktori iskola tesz javaslatot a bírálóbizottság (elnök, titkár, 3 tag, 2 bíráló, esetleg póttagok) összetételére. A bírálóbizottsági összetételt a Természettudományi Doktori Tanács hagyja jóvá. A bírálóbizottság összetételéről levélben kap értesítést a doktorandusz. A bírálónak két hónap áll rendelkezésére a bírálat elkészítésére. A védés szervezéséhez a két elfogadó bírálat birtokában foghat hozzá a doktorandusz. Védés szeptember 1. és június 30. közötti időszakra szervezhető. Kivételes esetben és a TDT elnök engedélyével lehet védést szervezni júliusra, ha a védés napjánál min. 3 héttel korábban a védés helye és időpontja bejelentésre kerül. A nyilvános vita lefolytatható akkor is, ha egy tag és még egy bíráló nincs jelen.

A teljes bírálati anyag alapján a Természettudományi Doktori Tanács tesz javaslatot a PhD fokozat odaítélésére. A végső döntést az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg, és erről határozatban értesíti a doktoranduszt.

Az avatást az Oktatási Igazgatóság szervezi, az arra vonatkozó értesítés is az Oktatási Igazgatóságról  küldik a doktorandusznak.

Minden leendő fokozatszerzőnknek sok sikert kívánunk!

Jelentkezés fokozatszerzési eljárásra (3 éves doktori képzés alatt vagy azt követően)

A jelentkezés a jelentkezési lap és a szükséges dokumentumok együttes benyújtását jelenti a kari hivatalban. Ügyintéző: Bíró Éva:  biro.eva@ttk.elte.hu

Eljárásra jelentkezhet, aki

 • teljes idejű (3 éves) szervezett doktori képzés végeztével abszolutóriumot szerzett
 • részidejű egyéni doktori képzés végeztével abszolutóriumot szerzett,
 • 3 éves képzésben részt vevő doktorandusz, a tanulmányi tervében előírt valamennyi óralátogatási kötelezettségét teljesítése után, az utolós aktív félévében a jelentkezési határidőig.

Az eljárásra doktori értekezéssel vagy, előzetesen témavázlat benyújtásával lehet jelentkezni. Amennyiben a jelentkező az utóbbi mellett dönt, a jelentkezés elfogadásától számítva két év áll rendelkezésre a doktori értekezés benyújtására. Ezen jogszabályban meghatározott határidő elmulasztása a fokozatszerzési eljárás megszűnését vonja maga után. Egyéni képzési rend szerint folytatott doktori tanulmányok, illetve egyéni felkészülés után a fokozatszerzési eljárásra kizárólag a doktori értekezés benyújtásával lehet  jelentkezni.  A JELENTKEZÉSI ANYAGNAK A DOKTORI CSOPORTBAN TÖRTÉNŐ LEADÁSI HATÁRIDEJE FIZIKA,KÉMIA, VALAMINT FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ESETÉBEN A DI. TANÁCSI ÜLÉSÉNEK NAPJÁT minimum EGY HÉTTEL MEGELŐZŐ NAP.


PhD fokozat megszerzése doktori képzés nélkül, Habitusvizsgálat

A PhD fokozat megszerzésére irányuló eljárásra olyan személy is jelentkezhet, aki nem vett részt doktori képzésben. Ilyen esetben az eljárás megindítása a 4 éves doktori képzés folyamatába kapcsolódik be a komplex vizsgára történő jelentkezéssel. A Doktori Csoportban leadott anyag alapján az illetékes doktori iskola először habitusvizsgálatot folytat le. Sikeres habitusvizsgálat esetén a jelentkezési anyag becsatlakozik a folyamatban lévő komplex vizsga jelentkezések ügyintézésébe.  

Ügyintéző: a doktori képzés ügyintézője

Habitusvizsgálatnál leadandó dokumentumok:

 • jelentkezési lap komplex vizsgára 
 • nyilatkozat komplex vizsga tárgyválasztásához
 • szakmai önéletrajz
 • publikációs lista
 • a jelentősebb cikkek nyomtatott formában is, ha lehetséges
 • oktatási tevékenység részletezése (és igazolása)
 • doktori értekezés, tézisfüzet (ha elkészült),  vagy ezek helyett kutatási terv
 • jelentkezési lap doktori képzésre 
 • MSc diploma másolata (az eredeti bemutatása mellett)
 • diploma-melléklet vagy leckekönyv másolat vagy teljesítésigazolás
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata (az eredeti bemutatása mellett)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • igazolás a habitusvizsgálat eljárási díjának befizetéséről

A habitusvizsgálat eljárási díja (összesen 60 000 Ft) 20 000 Ft jelentkezési díjból és 40 000 Ft habitusvizsgálati díjból tevődik össze. Utóbbit nem kell megfizetnie a Kar oktatójának/kutatójának.

Sikeres habitusvizsgálatot követően a komplex vizsga lefolytatásának, majd ezt követően a bírálati eljárás díja  összesen 100 000 Ft.

A komplex vizsga teljesítésével a jelentkezőnek a doktori képzésben hallgatói jogviszonya jön létre.


Eljárási díj

A 2013. szeptember 1. után indított doktori fokozatszerzési eljárásokban a  teljes eljárási díj 160 000.-  (150 oldalnál nem hosszabb doktori értekezés esetén). Doktorandusz jogviszonnyal rendelkező jelentkezők esetében eltérő a díjszabás, a részletekről érdeklődjenek az ügyintézőnél.
Az eljárási díj az alábbi részletekben fizethető témavázlattal történő jelentkezéskor
- 30.000 HUF az eljárás megindításakor, 
- 65.000 HUF a szigorlat szervezésekor,
- 65.000 HUF az értekezés beadásakor.
Doktori értekezéssel történő jelentkezéskor az eljárási díjat egy összegben kell megfizetni a jelentkezéskor.

Az eljárási díjat banki átutalással lehet rendezni. Az utalást követően a Neptun webes felületén is rendezni kell a befizetést, mert ennek elmulasztási esetén a tétel továbbra is aktvínak (nem-befizettnek) látszik a Neptunban és így tartozási díj kerül kivetésre. Az eljárási díjat részben vagy egészben fizetheti a doktorjelölt munkáltatója, ebben az esetben számlakérő nyilatkozatot kell leadni (a lap alján letölthető). Az eljárási díj részben vagy egészben rendezhető könyvelési utalvánnyal is, a részletekkel kapcsolatban érdeklődjön az ügyintézőnél.


Idegennyelvi követelmények

A doktori fokozat megszerzéséhez egy államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával, vagy azzal egyenétékű dokumentummal kell rendelkezni, továbbá egy másik nyelvből a következőek valamelyikével: alapfokú komplex nyelvvizsga, lektorátusi nyelvvizsga, nyelvi szigorlat, érettségi bizonyítvány. Az elfogadható nyelvek körét a doktori iskolák határozzák meg és a működési szabályzatukban rögzítik. A doktori iskolák aktuális működési szabályzata és minőségbiztosítási terve a www.doktori.hu-n található meg.

A középfokú nyelvvizsgával az eljárás megindításakor rendelkezni kell. A második nyelvtudás igazolása - kérelmezés nélkül - halasztható az értekezés benyújtásáig.


Benyújtandó dokumentumok listájának elérhetősége

A fokozatszerzési eljárásra jelentkezőnek az Egyetemi Doktori Szabályzatban, valamint annak a Karra vonatkozó részében előírt valamennyi dokumentummal rendelkeznie kell. A dokumentumok listája (témavázlatos jelentkezés, doktori értekezéses jelentkezés, témavázlatos jelentkezés után doktori értekezés beadásakor) az oldal aljáról letölthető. 


Témavázlat, doktori értekezés, DOI, tézisfüzet, publikációs követelmények

A doktori értekezés témavázlata tartalmazza a doktorjelölt nevét, az értekezés címét (kisebb módosításokra később lesz lehetőség), a kutatási téma rövid leírását, az elvégzett kutatómunkát, a kitűzött célokat. Terjedelme kb. 2-6 oldal.
2018. március 7-től csak 4 példányban  kell leadni a doktori értekezést. (2 kötött+ 2 spirálozott, vagy összesen 4 kötött értekezés). A doktori értekezés maximális terjedelme 150 oldal. Minimum oldalszám nincs meghatározva. A külső borítón szerepel a "Doktori értekezés" vagy "Doktori disszertáció", ill. angol nyelvű értekezés esetén ennek angol megfelelője, továbbá az évszám, valamint a szerző neve. A belső borító tartalmazza ezeken túl az értekezés címét, az Egyetem és a Kar nevét, a doktori iskola és doktori program nevét, vezetőinek nevét, tudományos fokozatát és beosztását, valamint a témavezető nevét, tudományos fokozatát és beosztását. A doktori értekezés szerkezete a hagyományos mintát követi (BSc, MSc szakdolgozat), tartalmaz angol és magyar nyelvű összfoglalót, valamint utolsó oldalként az aláírt, DOI azonosítót tartalmazó adatlapot. Az elektronikus adathordozón szereplő doktori értekezés pdf-nek és a nyomtatott értekezésnek azonosnak kell lennie. Eltérés esetén a doktori avatásra nem kerülhet sor, amíg az értekezéssel megegyező pdf nem érkezik be a hivatalba. (EDSZ 76. paragrafus (8) bekezdés).

A DOI (Digital Object Identifier) azonosító igényléséhez a lap alján található adatlapot ("Adatlap a doktori értekezés nyilvánosságáról DOI azonosítóval") kell kitölteni és .doc formátumban (aláírás nélkül) az ügyintézőnek emailben megküldeni, 5-5 magyar és angol nyelvű kulcsszóval.

A doktori értekezéssel együtt be kell adni legalább kettő, a doktori értekezés témájából készült, legalább közlésre elfogadott, a doktori iskola elvárásainak megfelelő publikációt. A közlési helyek listájával, impakt faktor kérdéssel kapcsolatban a doktori iskola vezetőjénél ill. a doktori program vezetőjénél kell érdeklődni. Az elsőszerzős/társzserzős követelmény a doktori iskola működési szabályzatában szerepel ( www.doktori.hu)

tézisfüzet maximum 10 oldal terjedelmű. A tézisfüzet borítója megegyezik az értekezés belső borítójával, természetesen "Doktori értekezés" helyett pl. "Dokori értekezés tézisei" a címe. A tézisfüzet végén szereplő publikációs lista elején elkülönítve szerepelnek az értekezés témájából készült cikkek.


Doktori szigorlat

A doktori szigorlatot egy főtárgyból és két melléktárgyból kell letenni. A fő- és melléktárgyak listáját  a doktori iskolák működési szabályzata tartalmazza (lsd. www.doktori.hu). Főtárgynak csak főtárgyat lehet választani, a melléktárgy választható a mellék- és a főtárgyak listájából is. A doktori szigorlat időpontját a doktorjelölt egyezteti a vizsgáztatókkal, termet is ő foglal a kari Tanulmányi Hivatal honlapján, és a szigorlat napja előtt minimum 3 héttel ezeket az adatokat megküldi emailben az ügyintézőnek, továbbá megkéri a vizsgáztatókat, hogy aláírásukkal vagy emailjükkel jelezzék az ügyintéző felé, hogy az időpont és a helyszín megfelelő számukra. A doktori szigorlat nyilvános, arról jegyzőkönyv készül, az eredményt a doktorjelölttel közölni kell.


Bírálás, doktori védés

A bírálók szorgalmi időszakra eső két hónapot kapnak a bírálat elkészítésére. A két bírálatot postai úton, kísérőlevéllel kapja meg a doktorjelölt. Ennek a kísérőlevélnek a kézhezvételétől számított két hónapon belül kell a védésre sort keríteni. (A július és az augusztus nem része a 2 hónapos védési időszaknak). A védés szervezése megegyezik a szigorlat szervezésével. A védés napján a bírálóbizottságból egy tag és még egy bíráló hiányozhat.  Legkésőbb egy héttel a védés napja előtt el kell küldeni emailben mindkét opponensnek a  bírálatokban feltett kérdésekre adott válaszokat, valamint a titkár részére az E sz. 3. személyben megírt, fél/háromnegyed oldalnyi, felolvasható tudományos önéletrajzot. A doktori védésről jegyzőkönyv készül, annak eredményét ki kell hirdetni.


A PhD fokozat odaítélése, avatás

 Sikeres védést követően a fokozat odaítélését először a Természettudományi Doktori Tanács tárgyalja, majd az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg a végső döntést. Az EDT közel 2 havonta ülésezik. Az EDT határozatát angol és magyar nyelven a EDT titkársága postázza a doktorjelölt értesítési címére. Avatásra ezt követően várhatóan 3-4 hónappal később kerül sor. A doktori oklevelet személyesen, avatás keretében lehet átvenni. Az avatás előtt 3-4 héttel értesítést kap a leendő doktor az avatás részleteiről az Oktatái Igazgatóságtól. Aki nem tud az adott avatáson részt venni, átveheti a doktori oklevelét egy későbbi avatáson is. A Dr. címet a doktori avatást követően lehet használni. A név átírásához is (személyi, útlevél, jogosítvány stb.) szükséges a doktori oklevél.


Letölthető dokumentumok, listák