Doktori képzés, komplex vizsga

Doktori képzés, komplex vizsga

Tisztelt Hallgatók!

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület által kiadott utasítás értelmében a személyes ügyfélfogadás szünetel. 

Helyette e-mailben zajlik az ügyintézés.

Dear PhD Students!

As to the instruction of the ELTE Epidemiological Operative Coordinating Body personal reception is suspended.

Instead, administration is possible through e-mail.

 

Az ELTE SZMSZ II. kötete a HKR melléklete tartalmazza a Doktori Szabályzatot, melyet innen lehet elérni (2016. szeptembertől érvényes).  A 2016. szeptember 1. előtti doktori szabályzat itt tölthető le.  

A képzési tervek itt érhetők el.

 

Doktori képzés, PhD honosítás 

E-mail: doktoranduszugyek[at]ttk.elte.hu

Telefon: 06-1-372-2602

Félfogadás: 

 • Hétfőn és szerdán 13.00-15.30 
 • Kedden és csütörtökön 10.00-12.00
 • Pénteken nincs ügyfélfogadás

Komplex vizsga általános követelményei

 

Jelentkezés: A komplex vizsgát a 4 éves doktori képzésben résztvevő doktoranduszoknak a 4. aktív félév vizsgaidőszakában kell teljesíteni. A komplex vizsga előtt megszerzendő kreditmennyiséget a doktori iskoláknak a négyéves képzésre vonatkozó képzési terve tartalmazza. (A doktori iskolánkénti leírást lásd lentebb.) Az általános jelentkezési anyagot a Doktori Csoporthoz (0.128) kell benyújtani fogadóidőben. A személyes benyújtás akadályoztatása esetén a jelentkezést elektronikus formában, de a szükséges aláírásokkal ellátva (szkennelve) is el lehet küldeni a doktoranduszugyek@ttk.elte.hu e-mail címre. Leadási határidő a tavaszi félévben március 31., az őszi félévben október 31.  (Kapcsolódó szabályzatok: EDSZ 48-55. paragr, TTK DSZ 12. paragr.)

Jelentkezési anyag

 • általános jelentkezési anyag:
  • jelentkezési lap (oldal alján letölthető)

  • a témavezető írásos értékelése

  • hallgatói javaslat tárgyválasztásra (oldal alján letölthető)

 • doktori iskolánként eltérő kiegészítő anyag. Leadási helye és határideje: lásd lentebb.

 

A komplex vizsga

A komplex vizsga elméleti és disszertációs részből áll. A komplex vizsga elméleti részében kettő vagy három tárgyból kell vizsgázni. A komplex vizsga tárgyainak listáját a doktori iskolák négyéves képzésre vonatkozó képzési terve tartalmazza (elérhető a www.doktori.hu-n.) Egy vagy több tárgyból történő sikertelen vizsgázás esetén az utóvizsga-időszakban van lehetőség javításra. A komplex vizsga disszertációs részében az elvégzett kutatómunkáról és publikációs tevékenységről számol be a doktorandusz előadás formájában. A disszertációs részen történő bukás esetén ismétlésre nincs lehetőség, a hallgatói jogviszony megszűnik. A komplex vizsga tárgyaira, a vizsgáztatók személyére, a vizsga időpontjára és helyszínére az illetékes doktori iskola tesz javaslatot, amely alapján a Természettudományi Doktori Tanács dönt. A Doktori Csoport levélben értesíti a doktoranduszt és a témavezetőt a komplex vizsga időpontjáról és helyéről, valamint hivatalos felkérést küld a vizsgáztatóknak. A komplex vizsga nyilvános. A komplex vizsgák a tavaszi félévben május 20. és július 15. között, az őszi félévben december 16. és február 1. között zajlanak le.


Biológia Doktori Iskola komplex vizsga

Kreditek: A komplex vizsgára való jelentkezés feltétele 32 tanulmányi és 90 kutatási kredit megszerzése a vizsga előtt.

Kiegészítő anyag: A vizsgára való felkészülés része egy előzetesen elkészített, 3-5 oldalas írásos beszámoló, amely összefoglalja a doktorandusz első két évben elért kutatási eredményeit és vázolja a következő két év kutatási terveit. Ezt a dokumentumot a vizsga időpontja előtt két héttel az elnök, illetve a programvezető részére kell elküldeni.

Elméleti rész: Az elméleti részben egy főtárgyból és egy melléktárgyból vizsgázik a doktorandusz.

Disszertációs rész: A disszertációs részben a hallgató 20 perces szabad előadásban számol be az első négy félévben végzett kutatási munkáról, és bemutatja a doktori képzés második szakaszára tervezett kutatási munkát és a publikációk ütemezését. A beszámolót 25 perces vita követi.


Fizika Doktori Iskola komplex vizsga

Kreditek: A komplex vizsgára bocsátás feltétele legalább 108 kredit.

Kiegészítő anyag: További feltétel az első 4 félévre vonatkozó rövid beszámoló előzetes leadása. A 4. féléves beszámolót a programvezetőhöz kell eljuttatni PDF formátumban legkésőbb május utolsó munkanapjáig. A 4. félév kutatási kreditjét a beszámoló alapján a témavezető javaslatára a programvezető hagyja jóvá. A Fizika Doktori Iskola Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a komplex vizsgákat a programok, ill. azon belül a szigorlati főtárgyak szerint szervezi. Az egy főtárgyhoz tartozó vizsgákat egy 4-6 fős kiküldött testület végzi, a vizsgázó melléktárgyaitól függő 3-4 fős vizsgabizottságokban. A Tanács ezeket a vizsgákat a beszámoló leadása (május utolsó munkanapja) utáni 14. és 20. nap közötti időszakra osztja be, lehetőség szerint egy napra. A doktoranduszok megjelent cikkeik nyomtatott változatát a komplex vizsgán mutatják be a bizottságnak.

Elméleti rész: A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó egy főtárgyból és két melléktárgyból tesz vizsgát.

Disszertációs rész: 

 • A hallgató fogalmazza meg azokat a kutatási területeket és nyitott kérdéseket, ahol eredményeket ért el és kíván elérni. Adjon a terület jelenlegi helyzetére vonatkozó összefoglalót.
 • Röviden fogalja össze az eddigi eredményeit és az ezek alátámasztására szóló publikációinak a tartalmát.
 • Adja meg a következő két évre vonatkozó kutatási- és publikációs tervét.

Földtudományi Doktori Iskola komplex vizsga

Kreditek: A komplex vizsgára bocsátás feltétele minimum 108 kredit.

Kiegészítő anyag: A jelentkezési lapon és a témavezetői értékelésen kívül más írásos anyagot NEM kell benyújtani.

Elméleti rész: A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó két tárgyból tesz vizsgát.

Disszertációs rész: 

 • Fogalmazza meg azokat a kutatási területeket és nyitott kérdéseket, ahol eredményeket ért el és kíván elérni. Adjon a terület jelenlegi helyzetére vonatkozó összefoglalót.
 • Foglalja össze az eddigi eredményeit és az ezek alátámasztására szóló publikációinak a tartalmát.
 • Adja meg a következő két évre vonatkozó kutatási- és publikációs tervét.

Kémia Doktori Iskola komplex vizsga

Kreditek: A komplex vizsgára bocsátás feltétele minimum 120 kredit.

Kiegészítő anyag: A doktorandusznak a komplex vizsgára való jelentkezéshez egyoldalas, angol nyelvű jelentést kell leadnia az elvégzett kutatómunkájáról az illetékes programvezetőnek. A doktori képzés során referált folyóiratban megjelent vagy elfogadott publikáció leadásával a jelentés helyettesíthető.

Elméleti rész: A Kémia Doktori Iskola Tanácsa dönt a vizsgatárgyakról. Az elméleti vizsga kötelező, írásban teljesítendő tárgya a "Proposal Writing". Az elméleti vizsga másik, választható tárgyára a hallgató javaslatot tehet a harmadik szemeszter szorgalmi időszakában a Doktori Iskola titkáránál. A vizsga preferált nyelve az angol.

Disszertációs rész: A komplex vizsga disszertációs részében a vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. Az előadás angol nyelven tartandó.


Környezettudományi Doktori Iskola komplex vizsga

Kreditek: A komplex vizsgára bocsátás feltétele 108 kredit.

Kiegészítő anyag:Egy héttel a komplex vizsga előtt küldje el PDF-ben a komplex vizsga bizottság elnökének azon folyóirat/konferencia cikkek másolatait, amit eddig publikálásra elküldött (elfogadott és bírálati folyamat alatt lévőket). 

Elméleti rész: A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó két tárgyból/témakörből tesz vizsgát. A koplex vizsga elméleti részére történő jelentkezéskor a hallgató a témavezetővel egyeztetve javaslatot tehet a viszgatárgyakra az imre.janosi@ttk.elte.hu címre küldött emailben. Az elméleti résznek lehet írásbeli része is.

Disszertációs rész:

 • A jelölt fogalmazza meg azokat a kutatási területeket és nyitott kérdéseket, ahol eredményeket ért el és kíván elérni. Adjon a terület jelenlegi helyzetére vonatkozó összefoglalót. 
 • Röviden foglalja össze az eddigi eredményeit és az ezek alátámasztására szóló publikációinak a tartalmát.
 • Adja  meg a következő két évre vonatkozó kutatási- és publikációs tervét.

Matematika Doktori Iskola komplex vizsga

Kreditek: A komplex vizsgára bocsátás feltétele 108 kredit

Kiegészítő anyag: A komplex vizsga disszertációs részének tervezetét írásban előzetesen be kell nyújtani. Ennek tartalmaznia kell az elvégzett tanulmányokat, a publikációkat és a disszertáció megírására vonatkozó kutatási tervet. A hallgató és a témavezető(k) által aláírt tervezetet az iskolavezetőnek címzett emailhez csatolva (PDF) kell megküldeni a matint@cs.elte.hu címre április 30-ig. 

Elméleti rész: A komplex vizsga elméleti részében két tárgyból: egy főtárgyból és egy melléktárgyból kell vizsgát tenni. 

Disszertációs rész: A komplex vizsga disszertációs része szóbeli beszámoló, amely tartalmilag a következőkből áll. 

A vizsgázó 

 • beszámol szakirodalmi ismereteiről;
 • ismerteti  az eddig elért kutatási eredményeit;
 • ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét;
 • felvázolja a  disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

Hallgatói jogviszony igazolás kiadása

Lágymányosi Campus Északi Tömb 1. emelet Gömb Aula Quaestura Iroda

Nyitvatartás: hétfő-péntek: 09:00-15:00

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A Északi tömb I. emeleti galériája (az Eötvös Kiadó mellett)


Térítési díjak jogcímei és összegei 2018/19/1. félévtől

Új jogcím

Új összeg

Adminisztratív határidő elmulasztása (beiratkozás, regisztráció, komplex vizsgára jelentkezés)

3500,-

Fizetési kötelezettség (Neptunban) teljesítésére előírt határidő elmulasztása (késedelmi díj)

3500,-/tétel

http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/teritesi_es_szolgaltatasi_dijak_2018_augusztus_23.pdf#overlay-context=tajekoztatok


How to take the complex examination

Applying for the examination

In the 4th active semester of the doctoral studies the doctoral student has to apply for the complex examination. Passing the complex examination results in fulfilling the requirements of the training-and-research period of the training and the doctoral student can continue by entering the research-and-dissertation period.  The amount of necessary credits required for acceptance of applications is determined by the doctoral schools. Details can be found in the curriculum of each doctoral school. (see www.elte.hu)  Deadlines for submitting the application material: 31st of March in the Spring semester and 31st of October in the Autumn semester. 

 

Application material

As part of the application material the doctoral student has to submit to the Doctoral Office (Northern block, room 0.128) during office hours

 • the application form (see attachment on bottom of this website )

 • the written evaluation of the supervisor(s)

 • declaration of student's choice of subjects (see attachment).

In case personal submission is not possible, the documents can be forwarded by e-mail in scanned version (Pdf. files) to doktoranduszugyek@ttk.elte.hu . To find out if additional documents are to be submitted and/or sent by email please contact the programme director.

 

Complex examination

The subjects, the complex examination committee members, the date and place of the examination are determined by the doctoral school’s council and will be approved by the Doctoral Council of the Faculty. The complex examination shall be taken in public, in front of an exam committee. The supervisor of the student may be present at the complex examination but may not act as an examiner and may not take part in the student’s evaluation.  The complex examinations will be set for the period between 20th of May and 15th of July in the Spring semester / between 17 December and 1 February in the Winter semester. Exact information regarding date and place of the exam will be sent by post to the student and will be announced on the faculty website too. The complex examination consists of a theoretical part and a dissertation part. In the theoretical part the doctoral student will be tested in 2-3 subjects. The list of subjects is included in the curriculum of the doctoral schools. (see www.elte.hu/kpr) In case of failure in one subject (or more), you can retake the exam(s) once in the same exam period. In the dissertation part of the complex examination the doctoral student has to give a presentation to demonstrate his/her level of academic progress (results, papers reviewed, submitted, or published). The dissertation part cannot be retaken. In case of failure the doctoral training is terminated.

 Please check further in:

V/A Curriculum of Doctoral Training from 2016/17 school year onwards

The Doctoral Regulations of ELTE 2017


Letölthető dokumentumok