PhD honosítás

PhD honosítás

PhD honosítás
Külföldön szerzett PhD fokozat honosításával kapcsolatos ügyintézés.

Az előírt dokumentumokat a TDT elnökéhez címezve, a Doktori Csoportnál kell benyújtani. 

Amennyiben a benyújtott kérelem formailag megfelelő, a Doktori Csoport megkéri az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ állásfoglalását arról, hogy az adott intézmény jogosult-e doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére. 

Ezután az ügyintéző kikéri az illetékes doktori iskola véleményét a kérelemről. A doktori iskola kérhet a jelölttől további dokumentumokat, amennyiben az a döntés meghozatalához szükséges. Az Egyetemi Doktori Tanács a tudományági doktori tanács javaslata alapján dönt a honosításról. 2001. évi C. tv. 15.§ (2) Ha a kérelmező képzése és a megfelelő hazai képesítéshez vezető képzés között alapvető különbség van, az eljáró hatóság a külföldi tudományos fokozat honosítását feltételekhez (doktori szigorlat, a doktori értekezés megvédése stb.) kötheti. (3) Az eljáró hatóság a tudományos fokozat honosításáról rendelkező határozatban feljogosítja a kérelmezőt a doktori cím használatára.

Külföldön szerzett tudományos fokozat honositas.doc

Fizetendő díj

 A külföldön szerzett doktori fokozatok honosításának eljárási díjára vonatkozó szabályozás az Egyetemi Doktori Szabályzat (EDSZ) 4.sz. mellékletének 4. pontja 2017.május 21-től az alábbiakra változott:

4. A honosítás díja a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendeletben meghatározott eljárási díj.

„12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5/A.§ (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési törvény) hatálya alá tartozó hatósági eljárásokért a 4. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, az eljáró hatóságnak az 5. mellékletben meghatározott számlaszámára kell megfizetnie.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az eljáró hatóság bevétele. (4) Ha az ügyfél az elsőfokú eljárásban kérelmét olyan módon módosítja, hogy az eljárásért eltérő összegű díjat kell fizetni, mint az eredeti kérelme alapján indult eljárásért, akkor az ügyfélnek az eljárási díjat ki kell egészítenie a módosított kérelemnek megfelelő eljárási díjra, vagy a különbözetet a kérelmező részére vissza kell téríteni.

(5) Az e §-ban szabályozott igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni, ha kérelmét a határozat meghozatala vagy a hatósági bizonyítvány kiállítása előtt visszavonja.

(6) A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.”  

4. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez

A

B

C

Az eljárás megnevezése

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

Az Elismerési törvény III., IV. és V.Fejezete szerinti eljárás

elsőfokú eljárásban

másodfokú eljárásban

 

45 000 Ft

15 000 Ft

 

5. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez

A

B

C

Elismerésért felelős hatóság

Számla megnevezése

Számlaszám

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár, 10032000-01426201-00000000


Fizetni átutalással kell.

Partner neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

A közleményben fel kell tüntetni: TTK/D111SDOKT/Honosítás/kérelmező neve

 


Benyújtandó dokumentumok

A Doktori Csoport részére kell leadni (TDT elnöknek címezve):

 1. Kérelem honosításra (nyomtatvány letölthető: http://ttk.elte.hu/node/913 oldalon, a csatolmány résznél)
 2. Az MA/MSc oklevél másolata (be kell mutatni az eredeti oklevelet az ügyintézőnek)
 3. A honosítandó oklevél másolata (be kell mutatni az eredeti okleveleket az ügyintézőnek)
 4. A honosítási eljárási díj befizetéséről szóló igazolás
 5. A külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolata (pl. leckekönyvet, ellenőrző könyvet), amely hitelt érdemlően igazolja a doktori tanulmányok időtartamát, és a doktori oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését,
  A tudományági doktori tanács kérheti a 2-4. pontokban felsorolt okiratok hiteles fordítását is, ha a dokumentumokat nem angol, német, francia nyelvek valamelyikén állították ki, és a karon nem biztosítható megfelelő nyelvismerettel rendelkező oktató, kutató az okiratok tartalmának megítéléséhez.
 6. A fokozatszerzési eljáráshoz előírt nyelvismeret igazolása
 7. A  kérelemhez csatolni kell a tudományos fokozat odaítélésének alapjául szolgáló munkát eredeti nyelven. Amennyiben a munka olyan nyelven készült, amelynek alapján a doktori tanács nem tud érdemben dönteni a honosításról, kérhető a munka hiteles magyar fordítása.
 8. MTMT szám megadása és részletes publikációs lista
 9. Rövid, legfeljebb egy oldalas önéletrajz
 10. Személyi igazolvány vagy útlevél másolata. EGT-n kívüli állampolgár esetében a keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély.

Phd honosítási eljárás

Az előírt dokumentumokat a TDT elnökéhez címezve, a Doktori Csoportnál kell benyújtani.

Amennyiben a benyújtott kérelem formailag megfelelő, a Doktori Csoport megkéri az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ állásfoglalását arról, hogy az adott intézmény jogosult-e doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére.
Ezután az ügyintéző kikéri az illetékes doktori iskola véleményét a kérelemről. A doktori iskola kérhet a jelölttől további dokumentumokat, amennyiben az a döntés meghozatalához szükséges.

Az Egyetemi Doktori Tanács a tudományági doktori tanács javaslata alapján dönt a honosításról.

2001. évi C. tv. 15.§
(2) Ha a kérelmező képzése és a megfelelő hazai képesítéshez vezető képzés között alapvető különbség van, az eljáró hatóság a külföldi tudományos fokozat honosítását feltételekhez (doktori szigorlat, a doktori értekezés megvédése stb.) kötheti.
(3) Az eljáró hatóság a tudományos fokozat honosításáról rendelkező határozatban feljogosítja a kérelmezőt a doktori cím használatára.