Induló képzéseink

Induló képzéseink
Az ELTE Természettudományi Kara a HVG 2022-es felmérése alapján mind az oktatói, mind a hallgatói kiválóság tekintetében első helyen áll a természettudományos képzést nyújtó intézmények rangsorában, és nemzetközi összevetésben is megállja a helyét. A HVG 2023-as felmérése szerint pedig az ország elsőszámú kara lett az ELTE TTK.

Büszkék vagyunk kiváló hallgatóinkra, elkötelezett oktatóinkra és nemzetközi élvonalbeli kutatásainkra. Hallgatóink kiválóságát a kimagasló versenyeredmények, az elnyert ösztöndíjak, és végzés után az eredményes továbbtanulás vagy gyors munkaerőpiaci elhelyezkedés mutatják. Képzéseink a természettudományok teljes spektrumát felölelik, folyamatosan modernizált képzési kínálatunk számos területen lehetővé teszi a rugalmas választást az egyéni érdeklődés, illetve a megcélzott karrierút függvényében. A Karon 5 intézet és egy oktatási szervezeti egység összesen 7 alapszakot, 14 mesterszakot és 3 szakirányú továbbképzést gondoz, ezen felül – az országban egyedülálló módon – természettudományos tanárképzésinkre a legtöbb szakpárosításban nyerhetnek felvételt a jelentkezők.

Felvételi információk: ELTE IK-TTK Felvételi Iroda

 • Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A (szoba: 1.79)
 • Telefon: +36 1 372 2566
 • E-mail: felveteli@ttk.elte.hu (preferált kommunikációs csatorna)

Itt található a 2023-ban induló alapszakjaink, mesterszakjaink és doktori képzéseink listája:

Biológia alapképzési szak

Természettudományosan megalapozott, a biológiában széleskörűen művelt szakembereket kívánunk képezni, akik egyetemi alapdiplomájuk (BSc) birtokában alkalmasak arra, hogy sikeres felvételi vizsgát tehessenek bármely olyan, MSc vagy MA diplomát adó mesterszakra, amely fogadja a biológia alapszakon diplomát szerzett hallgatóikat. A tantervbe iktatott választható gyakorlatok és kutatás-módszertani modul elvégzése képessé teszi alapokleveles biológusainkat arra, hogy közvetlenül bekapcsolódjanak biológiai alap- vagy alkalmazott kutató, illetve termelőmunkába. A biológia alapképzésre olyan jelentkezőket várunk, akik vonzódnak a természettudományokhoz és érdeklődnek a biológia egésze vagy annak valamely résztudománya iránt. Előny, ha a jelöltnek kutatói alkata van (szeret elmélyülni egy-egy probléma megismerésében, megértésében), de ez nem feltétlen követelmény. Két érettségi tárgyat kell választani, ez lehetőség szerint a biológia és a kémia vagy a fizika legyen, de elfogadott a matematika, természettudomány, földrajz, informatika, szakmai előkészítő tárgy is. Napjainkban a biológiatudásra a kutatás és oktatás mellett számos alkalmazott, gazdasági, kereskedelmi, sőt közigazgatási (pl. természet- vagy környezetvédelem) szakma vagy foglalkozás épül. A munkaerő-piacra kilépő alapokleveles biológusok elhelyezkedése alap- és alkalmazott kutatási területeken várható. A tudományos kutatást ellátó vagy más kereskedelmi, továbbá biotechnológiai termelési-fejlesztési munkakörökben is igény van hallgatóinkra. A legkiválóbbak folytathatják tanulmányaikat MSc szinten.

Információk

Specializáció

 • biológia

Fizika alapképzési szak

Az ideális jelentkező érdeklődését felkeltették a fizikai jelenségek, az ezeket szabályozó természeti törvények, akár általában, akár az alkalmazás egy speciális területén; készséget érez magában a problémák kvantitatív, matematikai vagy informatikai módszerekkel történő megoldására; kedvet érez természeti jelenségek kísérleti tanulmányozásához, kísérleti berendezések építéséhez. Örömét leli megszerzett ismereteinek széles körű alkalmazásában; képesnek érzi magát ismeretei hatékony és élvezetes átadására, s ezt akár az oktatás vagy az ismeretterjesztés terén szívesen kamatoztatná. A cél olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a természeti jelenségek fizikai törvényszerűségeire vonatkozó alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, és képesek fizikai törvényszerűségeken alapuló berendezések üzemeltetésére. A megszerzett ismeretek birtokában és korszerű természettudományos szemléletmódjuk alapján képesek a kutatás és fejlesztés területén, a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, szervező részfeladatok ellátására. A fizika alapszak feladata a mesterképzési szakok egységes alapozása oly módon, hogy a végzett hallgatók felkészültsége a képzésből kilépők számára is biztosítsa a munkaerőpiacon való érvényesülést. Az elmúlt évek tapasztalata alapján a végzett hallgatók túlnyomó többsége a mesterképzéseinken folytatta tanulmányait. A továbbtanulást nem választó végzősök természettudományos kutatóhelyek laboratóriumaiban, ipari vállalatok kutató-fejlesztő vagy minőségvizsgáló részlegeiben tudományos kutatóként vagy nagy értékű műszerek kezelőiként, az egészségügyben számítógép-vezérelt diagnosztikai berendezések üzemeltetőiként helyezkedhetnek el. A képzés során elsajátított természettudományos gondolkodás, a probléma-felismerés és problémamegoldás képessége a matematikai és informatikai ismeretekkel ötvözve a munkaerőpiac más területein is jó esélyt teremt. Kiegészítő ismeretek megszerzése után eredményesen dolgozhatnak például a környezetvédelemben, a szakműszer-kereskedelemben vagy az írott és elektronikus média műszaki vagy természettudományokkal kapcsolatos területein is.

Információk

Specializációk

 • biofizikus 

 • csillagász 

 • fizikus 

 • geofizikus 

 • meteorológus 

 • számítógépes fizikus 


Földrajz alapképzési szak

A földrajz alapszak elvégzése során hallgatóink alapos ismereteket szereznek Földünkről, különösen Európa és hazánk természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi fejlődési folyamatairól, jelenlegi viszonyairól, valamint korszerű földrajzi szemlélettel rendelkezve megfelelő áttekintésük van a rokon tudományok legfontosabb szakterületeiről, eredményeiről is. Emellett a képzés során elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet átfogó értékeléséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, és így a gyakorlatban is alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek a földrajzi környezet rendszereiről, azok működéséről. Érdemes e szakra jelentkezned, ha érdekel a földrajzi (természeti, társadalmi) környezet, ahol élünk, a sivatagoktól a sarkvidékekig, az eldugott falvaktól a nyüzsgő nagyvárosokig. Az ideális jelentkező a földrajzi jelenségek, folyamatok, sajátosságok iránti érdeklődés mellett földrajz érettségivel, valamint minél alaposabb idegennyelvi tudással, és informatikai alapismeretekkel rendelkezik. Amilyen sokrétű a földrajzi tér, olyan gazdag az elhelyezkedési lehetőségek tárháza is. A geográfusokat egyrészről a tudományos kutatóhelyek (kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények) szívják fel, másrészről a közszféra (köztük például a kormányzati szervek és azok háttérintézményei, a települési és területi önkormányzatok vagy a környezetvédelemmel foglalkozó hatóságok), harmadrészt pedig a gazdasági szféra (például a helyi adottságok hasznosításával, térképezéssel, pályázatírással és menedzseléssel foglalkozó hazai és nemzetközi tanácsadó vállalkozások).

Információk

Specializációk

 • megújuló energiaforrások 

 • táj- és környezetföldrajz 

 • regionális elemzőés 

 • terület- és településfejlesztőés 

 • turizmus 


Földtudományi alapképzési szak

A földtudományi alapszak olyan gyakorlatorientált alapdiplomás szakembereket képez, olyan elméleti és gyakorlati szakemberek mesterképzését alapozza meg, akik a csillagászat, a geográfia, a geofizika, a geológia, a meteorológia és a térképész-geoinformatikus területeken keresik hivatásukat és boldogulásukat. Az ELTE az egyetlen hazai intézmény, amely valamennyi földtudományi szakterületen biztosítja a tanulmányok intézményen belüli folytatását a mesterképzésben. Az ideális jelentkező érdeklődik a középiskolában tanult földrajzon, fizikán, kémián és biológián belül a földtudományokhoz, a természetföldrajzhoz kötődő témák iránt, értékeli azok szépségét, fontosságát. Felméri, hogy a földtudományok összetettsége megköveteli a több (de nem szükségszerűen az összes) természettudományi területen való ismeretszerzés és gondolkodás igényét. Elfogadja, hogy majdani munkája során mind terepi, mind laboratóriumi, mind íróasztali feladatokat el kell látnia. Azok a földtudományi alapdiplomások, akik nem akarják tanulmányaikat azonnal folytatni, elhelyezkedhetnek a választott szakterületükön szakasszisztensként, szakelőadóként, vagy belevághatnak valamilyen gyakorlatorientált vállalkozásba, például a geoturisztika, természetismeret, természetvédelem területén. A földtudományi alapszakon végzett hallgatóink tanulmányaikat az alapszakra épülő mesterszakos képzéseinkben, illetve bármely hasonló képzési rendszerben működő európai intézmény megfelelő MSc-képzésében folytathatják.

Információk

Specializációk

 • csillagászat
 • geofizika
 • geográfia
 • geológia
 • meteorológia
 • térképészet és geoinformatika

Kémia alapképzési szak

Egyetemünk azoknak a fiataloknak a jelentkezését várja a kémia alapszakra (BSc), akik szeretik és szeretnék magas színvonalon elsajátítani a kémiát. A tanulmányi terv összeállítása során arra törekszünk, hogy végzőseink elegendő elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek ahhoz, hogy keresett szakemberek legyenek a munkaerőpiacon, vagy sikerrel folytathassák tanulmányaikat a mesterképzésben (MSc), illetve később a PhD-képzésben. Fontosnak tartjuk, hogy az előadások és gyakorlatok színvonalát a különböző előképzettségű és motiváltságú hallgatók szükségleteihez illesszük, így a tehetséggondozási programok mellett nagy figyelmet fordítunk a hiányos előképzettségű hallgatók felzárkóztatására is. Törekvésünk, hogy aki sikeresen befejezi a tanulmányait, olyan tudásanyag birtokába jusson, amely jól hasznosítható az ipar, a kutatás, a szolgáltatás és az államigazgatás különböző területein. Így például a friss diplomás dolgozhat üzemvezetőként a vegyiparban, vagy egy szolgáltató – nevezetesen kémiai analitikai – laboratóriumban felügyelheti a méréssorozatok szakmai minőségét, de magas szinten koordinálhatja a munkát még egy kutatólaborban is, vagy egy államigazgatási intézményben a környezetvédelmi kérdések avatott szakértőjeként nyerhet alkalmazást.

Információk

Specializáció

 • vegyész

Környezettan alapképzési szak

A környezettan alapszak hat szemeszterében komplex látásmódú, természet- és környezetcentrikus gondolkodásmódú, a környezettanban széleskörűen művelt, elkötelezett, kutatói, alkalmazói vagy tanári erényekre felkészített szakembereket kívánunk képezni. Végzettjeink alapképzettségük (BSc) birtokában alkalmasak, hogy felvételt nyerjenek bármely mesterszakra (MSc, vagy MA), amely fogadja a környezettan alapszakon diplomát szerzőket. A tantervbe illesztett gyakorlati képzés eredményes elvégzése diplomásainkat arra képesíti, hogy közvetlenül bekapcsolódjanak természet-, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos gyakorlati munkába (pl. kármentesítés, környezettechnológiai üzemvitel). Az alapképzésre azokat a diákokat várjuk, akik szeretik a természetet, érzik a társadalom felelősségét környezetünk átalakításában, kedvet éreznek a környezeti folyamatok megismerésére, szívesen elgondolkoznak a környezeti problémákon. Előnyt jelent az alapos középfokú általános természetismereti tudás középiskolai megszerzése. Az ideális jelentkező nem riad vissza a természet közelségétől, terepgyakorlatoktól, kirándulásoktól, azok szépségét szereti, és szeretné a természetet, környezetét még jobban megismerni. A környezettani tudásra a kutatás és oktatás mellett a közigazgatás területén is szükség van (például természet- és környezetvédelmi kérdések képviselete, felügyelete az önkormányzatokban, az államigazgatásban). A környezet problémáiban jártas szakembereket keresi az államigazgatás és a civil szféra (egyre több intézet, igazgatóság, felügyelet, önkormányzat, egyesület, alapítvány alakít ki környezetvédelmi, környezet-menedzselési programot). Kis és nagy magáncégek széles skálája szakosodott a környezeti problémák felmérésére, azok megoldására, kármentesítésére. A környezeti alapfolyamatokat ismerő, a környezeti mérésekben járatos szakemberek lényeges felvevőpiaca a hazai és európai környezetipari cégek összessége. Várja diplomásainkat a környezettudományi területen kutató-fejlesztőmunkát végző intézmények köre is.

Az alapszak adatai a felvi.hu oldalon.

Specializációk

 • környezetkutató
 • meteorológia

Matematika alapképzési szak

A képzés célja egyrészt az, hogy a hallgatók megfelelő elméleti alapokkal és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek a mesterképzéshez, másrészt az, hogy képessé váljanak matematikai ismereteik műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen való alkalmazására. Végzett diákjaink alkalmasak a matematikai elemzések eredményeinek hatékony kommunikálására, akár idegen nyelven is. A képzés során elsajátítják a matematika alapvető módszereinek alkalmazását, a matematikai kutatás fő módszereit. Az ideális jelentkezőnek megbízható matematikai ismeretei vannak, motivált és szorgalmas, érdeklődik a matematika iránt, értékeli annak szépségét, fontosságát. Már a képzés elejétől kezdve gondot fordítunk arra, hogy a különböző előképzettségű hallgatók a nekik megfelelő formájú és tartalmú oktatásban részesüljenek, a negyedik félévtől pedig a választható tárgyak gazdag kínálata teszi lehetővé, hogy mindenki kiemelkedő, személyre szabott képzést kaphasson. Az elméleti alapozó tárgyak elsősorban a matematikai témájú mesterképzésekre készítenek fel, a matematika modern alkalmazási területeit bemutató tárgyak pedig a munkaerőpiac mellett a matematikát alkalmazó más tudományokban bizonyulnak hasznosnak. A képzésben nagy hangsúlyt kap az informatika is, így bátran ajánljuk azon informatikai érdeklődésű diákoknak, akik a matematikát is kedvelik. A matematikusok iránt folyamatosan nő az igény a munkaerőpiacon, így végzőseink biztos elhelyezkedésre, jó karrier-lehetőségekre számíthatnak.

Információk


Z-szak természettudomány-környezettan osztatlan tanárszak

Természettudomány-környezettan osztatlan tanárképzés az ország hat egyetemének hét képzőhelyén.

Az új, öt éves egyetemi Z-szak a Z generációt szolgálja ki. Célja az ökológiai fenntarthatóság és a természet megismerése, megértése gyakorlatorientált, problémamegoldó technikák révén. A hagyományos és a vizuális kommunikáció eszközeivel is felvértezett diákjainkra bizt​​​os állás vár a közoktatásban, de a munkaerőpiac más területein is komolyan versenyképesek lesznek.

A szak sokoldalúsága miatt akár humán, akár reál hátterű diákok érdeklődését, jelentkezését várjuk. Ennek megfelelően jelentkezni bármilyen tantárgyból szerzett közép- vagy emeltszintű érettségivel lehet. 2023. szeptemberében induló képzésünkre való jelentkezéshez emelt szintű érettségi nem szükséges, de előny, ha emelt szintű érettségivel vagy jó eredményű természettudományos irányultságú középszintű érettségivel jelentkezel.

Az osztatlan természettudományos tanárszak adatai a felvi.hu oldalon.


Alkalmazott matematikus mesterképzési szak - angol és magyar nyelven

Az alkalmazott matematikus mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a matematika eredményeinek gyakorlati alkalmazására, illetve az ezekkel kapcsolatos matematikai kutatások továbbvitelére, diplomaszerzésük után pedig tudásukat a gazdasági életben, fejlesztő-, illetve kutató intézetek munkájában, valamint a matematika felsőoktatási szintű tanításában alkalmazzák. Azokat a hallgatókat várjuk ide, akik matematikai tudásukat kreatív alkalmazások kifejlesztésében szeretnék kamatoztatni, akár a gazdasági élet különböző területein (bankokban, biztosítóknál, az iparban), akár az államigazgatásban, akár más tudományterületeken végzett kutatásaikban. A képzésre a matematika alapszakot végzetteken kívül más alapszakról is lehet jelentkezni. A természettudományos, műszaki, informatika képzési területek alapszakjairól is várunk olyan hallgatókat, akik stabil matematikai alappal rendelkeznek. A szak elvégzése során a hallgatókban kifejlődik a komplex problémák megértésének képessége, az új kérdések iránti nyitottság és tanulási készség, megnő a komoly elméleti és gyakorlati problémák megoldásához fontos önbizalom és kialakul a hatékony csoportmunkához nélkülözhetetlen kommunikációs képesség. Hallgatóink közül többen helyezkednek el kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben. A tapasztalatok szerint az ipari, kereskedelmi, akadémiai szférában (idehaza és külföldön egyaránt) mindig jelentős kereslet mutatkozik a nálunk végzett, matematikailag magasan képzett, az alkalmazásokhoz értő és az informatikától sem idegenkedő hallgatók iránt. Többen folytatják tanulmányaikat doktori képzés keretében, ahol akár kiemelkedő ösztöndíjakra is sikerrel pályázhatnak.

Specializációk

 • alkalmazott analízis
 • operációkutatás
 • számítástudomány
 • sztochasztika

Az ELTE TTK az angol nyelvű alkalmazott matematikus mesterképzési szakot specializációk nélkül indítja.

Információk


Anyagtudomány mesterképzési szak - angol nyelven

Az anyagtudomány célja az anyagok belső struktúrája (az atomitól a mikrométeres léptékig) és az anyagi tulajdonságok közötti összefüggések megértése és ezen összefüggések felhasználása új tulajdonságú anyagok vagy komplex funkciók ellátására képes szerkezetek kialakítására. E cél eléréséhez szükség van több hagyományos diszciplína átfogó ismeretére. A legfontosabb ilyen hagyományos alapismeret a kémia és a fizika tárgyköréhez tartozik, de kiegészítésül a biológiának is egyre nagyobb a szerepe. Az anyagtudomány az alaptudományok által feltárt törvényeket az anyag tudatos átalakítására alkalmas eszközökként alkalmazza és fejleszti tovább. Az anyagmérnöki képzéshez képest az anyagkutató képzésben a természettudományos ismeretek dominálnak, kisebb a műszaki és technológiai tervezésre felkészítő ismeretek aránya, egyértelműen a jövőben egyre fontosabbá váló kutatás-fejlesztésre való felkészítés a cél. Az ideális jelentkező a természettudományi (kémia, fizika, biológia, környezettan) alapszakon jó teljesítményt nyújtó, motivált és a természettudományos tárgyak iránt érdeklődő, elkötelezett hallgató. Az anyagtudományi szakon végzett hallgatók számára sokféle és nagyszámú elhelyezkedés biztosított mind az ipar, mind a kutatás területén. Az anyagtudományi szakon végzett hallgatók számára sokféle és nagyszámú elhelyezkedés biztosított mind az ipar, mind a kutatás területén. Az anyagtudományi mesterszakon, vagy az anyagtudományi szakirányokon eddig végzett hallgatók kutatóintézetekben, egyetemeken, valamint nanotechnológiával, műszaki fejlesztésekkel és anyagkutatással foglalkozó vállalatoknál helyezkedtek el.

Az anyagtudomány mesterképzési szak kizárólag angol nyelven indul.

Információk


Biológus mesterképzési szak - angol és magyar nyelven

A 21. század nagy tudományos áttöréseit a biológiától várjuk, amire a mai diákokat fel kell készíteni. A mesterszak 2 éve alatt a hallgatók elmélyült tudást kapnak, a hangsúly az elméleti és a gyakorlati képzés egyensúlyán van, hiszen a mesterdiplomások egyre nagyobb arányban helyezkednek el az iparban. Elvárás, hogy a jelölt vonzódjon a biológiai problémák megoldásához, előny, ha jó kommunikációs készséggel és angol nyelvtudással is rendelkezik. Képzésünk az országban egyedülálló módon szerkezetében és kutatási területeit tekintve szinte teljesen lefedi a biológiai tudomány egészét, a molekuláris szinttől a szupraindividuális szintig, beleértve a laboratóriumi gyakorlatot igénylő tárgyakat, az elméleti biológiát, valamint a bioinformatikát is. A Biológiai Intézet tudományos háttere lehetővé teszi, hogy minden szaktárgyat a tudományterületen kutató oktató tanítson. Célunk a biológia legtágabb területén művelt, egy-egy részterületben pedig mély tudással rendelkező hallgatók nevelése, figyelembe véve az ipari elvárásokat. Ezt a cél szolgálja a biotechnológia szerepének növelése és a bioinformatika specializáció létrehozása is. A biológusképzésben egyre nagyobb hangsúlyt kap az angol nyelv ismerete, ezért képzéseinket angol nyelven hirdetjük meg, csak az ökológia, evolúció- és konzervációbiológia specializáció indul magyar nyelven is. A hallgatókat serkentjük az önálló munkára, külön statisztikai és informatikai képzést is kapnak, hogy még sikeresebbek legyenek a munkaerőpiacon. Elsősorban a tudományos kutatás-fejlesztést végző vagy annak eredményeit alkalmazó termelési-fejlesztési munkakörökben, továbbá más ezzel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységben van igény végzett hallgatóinkra. A természettudományokban egyedinek tekinthető az ipari háttér, végzőseink jó eséllyel jelentkeznek gyógyszer-, környezet- és élelmiszeripari cégekhez. Sok a lehetőség a hagyományos, közigazgatási és szolgáltatói területeken (pl. egészségügy), valamint a környezet- és természetvédelemben is.

Specializációk a biológus (angol) mesterképzésen:

 • idegtudomány és humánbiológia
 • molekuláris genetika, sejt-és fejlődésbiológia
 • molekuláris, immun- és mikrobiológia
 • növénybiológia és mikológia
 • ökológia, evolúció- és konzervációbiológia
 • bioinformatika

A magyar nyelvű biológus mesterképzési szakon kizárólag a ökológia, evolúció- és konzervációbiológia specializáció választható.

Az ELTE TTK a biológus mesterképzési szakot angol és magyar nyelven is indítja.

Információk


Biotechnológia mesterképzési szak - magyar nyelven

A modern biológiában egyre nagyobb szükség van olyan technológiai tudásra, amely élő szervezeteket vagy komplex kémiai-fizikai rendszereket használ arra, hogy specifikus molekulákat hozzon létre vagy meglévő molekulákat alakítson át. A kutatóintézetek mellett a gyógyszergyárak, a vegyi- és élelmiszergyárak, a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó üzemek egyre több biotechnológiai tudással rendelkező szakembert keresnek. Az igények felismerése vezetett oda, hogy az ELTE Természettudományi Karának Biológiai Intézete és Kémiai Intézete, valamint a BME Vegyészmérnöki Kara biotechnológia mesterszakot hirdetett, amelyre elsősorban biológus és biomérnök végzettségű hallgatókat várunk. A képzés során a biotechnológusok képessé válnak az ipar igényeinek megfelelően, a 21. század színvonalát jelentő tervezési, kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységek elvégzésére. A képzés fókusza a gyógyszer-biotechnológia, ezen belül is a fehérjealapú gyógyszerek előállítása, amely korunk egyik ígéretes, feltörekvő technológiai ágazata. A fehérjegyógyszerek gyártása, fejlesztése innovatív természettudományos és mérnöki szemléletet ötvöző tudást igényel, amely magában foglalja a DNS-technológiát, emlőssejtek tenyésztését, a fehérje-analitikát, az immunológiát és mindezek ipari alkalmazását. A képzés kisebb csoportokban, tutoriális formában zajlik az egyetemeken újonnan kialakított oktatólaboratóriumokban, ahol a hallgatók a legkorszerűbb műszerekkel végezhetnek szakmai projektgyakorlatokat. A hallgatók számára szakdolgozati lehetőséget a két egyetem kutatói és a képzésben is résztvevő iparvállalatok és kutatóintézetek nyújtanak.

Specializációk

 • gyógyszer-biotechnológia

Információk


Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak - magyar nyelven

A banki és a biztosítási alkalmazásokban magas szintű matematikai, statisztikai modellezési képességre van szükség, szakunkon ezeket mind el lehet sajátítani. Hallgatóink ismerni fogják a gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és elemzésük módszereit, járatosak lesznek a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat modellezésében. A mesterfokozat birtokában a szakon végzettek alkalmasak lesznek a banki és biztosítási termékfejlesztésre, a tartalékoláshoz kapcsolódó számítások elvégzésére és a befektetések értékelésére. Amennyiben egy hallgató matematikai és pénzügyi érdeklődésű, továbbá úgy érzi, hogy elméleti és gyakorlati problémamegoldó képességeinek fejlesztése érdekében vállalni tudja a nagyon kemény sztochasztika és közgazdasági tárgyak elvégzését, úgy feltétlenül érdemes jelentkeznie erre az ELTE TTK és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézetének oktatói által közösen működtetett szakra, melynek diplomáját is a két egyetem közösen adja ki. Elsősorban gazdasági és matematika alapszakokon végzettek jelentkezését várjuk, de a korábbi tapasztalatok alapján fizikus és informatikus alapvégzettségű hallgatók is kiváló eredménnyel végezhetik el a szakot. A képzés munkaerő-piaci tapasztalatai igen kedvezőek. A végzettek elhelyezkedése problémamentes, kiemelkedő karrierlehetőségek várnak rájuk. Az aktuárius szakirányt végzettek elsősorban az életbiztosítási, a nyugdíjbiztosítási, általános (vagyon-) biztosítási területeken tudnak elhelyezkedni. A kvantitatív pénzügyek szakiránya befektetési alapkezelők, bankok kockázatkezelő, elemző, treasury vezető munkaköreire készít fel.

Specializációk

 • aktuárius
 • kvantitatív pénzügyek

Információk

Közös képzés a Budapesti Corvinus Egyetemmel. A szakot 2023-ban az BCE-KTK hirdeti meg.


Csillagász mesterképzési szak - magyar nyelven

A képzés célja felsőfokú csillagászati szakmai ismeretek közvetítése, hogy azok elsajátításával a hallgatók a csillagászat akármely választott területén először irányított, majd később önálló kutatómunka végzésére alkalmassá váljanak, korszerű megfigyelések és mérések végzésére és azok elméleti értelmezésére képesek legyenek, s így új ötleteikkel a csillagászat fejlődéséhez hozzájárulhassanak, valamint megalapozott ismereteiket a társadalom felé továbbíthassák. Az ideális jelentkező a Földön kívüli világ kutatása iránt elkötelezett, megfelelő matematikai, fizikai és számítástechnikai alapképzettséggel rendelkező személy, aki a csillagászat területén már bizonyos alapszintű előképzettséggel rendelkezik, és kész arra, hogy elméleti kutatómunkával vagy távcsöves, illetve műholdas megfigyelésekkel gyarapítsa csillagászati ismereteinket. Angol nyelven legalább középszinten ír, olvas és kommunikál, és e tudását szándékában áll továbbfejleszteni. A végzős csillagászhallgatók közül általában két-három fő doktori ösztöndíjasként folytathatja tanulmányait hazai egyetemeken; hasonló számú friss diplomás kutatóintézetekben tud elhelyezkedni; egy-két fő pedig külföldi egyetemeken és kutatóintézetekben folytatja pályafutását. A csillagász végzettség erős fizikai és számítástechnikai képzettséggel párosul, így azok a csillagászok, akik szakmájukban nem tudnak vagy nem akarnak elhelyezkedni, jó eséllyel pályázhatnak állásra informatikai, kommunikációs vagy ezekhez hasonló profilú cégeknél.

Információk


Fizikus mesterképzési szak - angol és magyar nyelven

A mesterszak célja olyan fizikusok képzése, akik alkalmasak az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek felismerésére, e jelenségek tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és elméleti értelmezésére, alap-, illetve alkalmazott kutatást végző kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódásra, a fizikai törvényekre és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott ipari, informatikai és mérési rendszerek magas színvonalú üzemeltetésére, az informatika fizikát érintő szakterületeinek művelésére, új tudományos eredmények feldolgozására és ezek alkotó módon való alkalmazására, kísérletek tervezésére, kivitelezésére és kiértékelésére, a fizikához és rokon területeihez kapcsolódó tudományos problémák megfogalmazására, a tanulmányaik során szerzett ismereteik és problémamegoldó készségük segítségével önálló és irányító munkakörök betöltésére a fizika tudományos eredményeit vagy módszereit felhasználó egyéb területeken (szakigazgatás, környezetvédelem, stb.). A program az élettelen természettudományos példákon keresztül mélyíti el a környező világ jelenségeinek mérésével, modellezésével, illetve a modellek érvényességének ellenőrzésével kapcsolatos tudnivalókat, biztosítva az ezekhez szükséges fizikai, matematikai, informatikai és elektronikai tudást. Szakprogramjaink kitérnek a megismerés módszertanának más tudományterületeken (biológia, pénzügyek, szociális viselkedés) történő felhasználására is. Elsősorban olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek fizikai és matematikai alapismeretekkel, és tovább szeretnének lépni e területeken, elmélyítve módszertani tudásukat, és elsajátítani ezen ismeretek alkalmazását. A mesterszakot elvégzett hallgatók egyrészt továbbtanulhatnak fizika vagy más doktori iskolák képzésein, elhelyezkedhetnek hazai és nemzetközi laboratóriumokban tudományos kutatások, illetve iparvállalatoknál alkalmazott kutatások résztvevőiként. A képzésnek köszönhetően számos hallgatónk helyezkedett el mind a vállalkozási, mind az állami szférában közép- és felsővezetőként nemzetközi cégek (pénzügyi, telekommunikációs) kutatási részlegeiben. A mesterszak magyar és angol nyelven is indul. A magyar nyelvű képzés esetén is az oktatás jelentős mértékben angol nyelven folyik, viszont magyar nyelvű konzultációs és vizsgalehetőség biztosítása mellett.

Specializációk

 • biofizika
 • kutató fizikus
 • tudományos adatanalitika és modellezés

A fizikus mesterképzési szak angol nyelven is indul.

Információk


Geofizikus mesterképzési szak - magyar nyelven

A geofizikus mesterképzés célja a hallgatók ismereteinek elmélyítése a Föld jelenségeinek, fizikai működésének leírását jelentő általános geofizikában, és gyakorlati ismeretek biztosítása az alkalmazott geofizika különféle módszerei területén. A tananyag elsajátításán túl cél a hallgatók lényeglátó és problémamegoldó képességének fejlesztése, illetve a terepi döntéshozatalban való alapfokú jártasság kifejlesztése. Az ideális jelentkező a tudományegyetemek földtudományi, környezettudományi, illetve fizikus alapszakjaink valamelyikén, esetleg a műszaki egyetemek építő-vagy bányamérnöki szakán végzett szakember, aki elkötelezett mind az adatfeldolgozásban szükséges számítógépes irodai, mind pedig a terepi munka iránt. Az angol nyelv mind szó-, mind pedig írásbeli középfokú ismerete már a mesterképzés során is követelmény. A kutató geofizikus szakirány végzettjei a hazai geofizikai kutató és alkalmazó cégeknél (pl. MOL Nyrt., GES Kft.) vagy külföldi cégeknél helyezkednek el, de a hazai cégek alkalmazásában is lehetőség van külföldi munkára. Az elméleti kutatások iránt érdeklődők itthon a szakirányú kutatóintézetekben (ELGI, MTA GGKI) helyezkedhetnek el, vagy doktori képzésre jelentkezhetnek. Az űrkutató-távérzékelő szakirány végzettjei a hazai, még kialakuló űripar (pl. BONN Kft.) mellett az ESA és más külföldi űrügynökségek munkájába és hazai K+F szervezetek tevékenységébe kapcsolódhatnak be.

Specializációk

 • kutató geofizikus
 • űrkutató-távérzékelő

Információk


Geográfus mesterképzési szak - magyar nyelven

A képzés célja olyan okleveles geográfusok képezése, akik felkészültek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Megszerzett ismereteik birtokában a legkiválóbb hallgatók alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására és a PhD fokozat megszerzésére. Az ideális jelentkező földrajz alapszakot végzett, lehetőleg jó eredménnyel. Megvan benne az eltökéltség és a szorgalom, hogy az alapképzés során szerzett ismereteket elmélyítse és a tanult vizsgálati módszereket a képzés utolsó fázisában immár készségként használni is tudja. A mesterképzés során fontosnak tartjuk a választott szűkebb tudományterületen való elmélyedést. A geográfus mesterszakon végzett kutatók olyan mélységű ismeretekkel rendelkeznek, melyek révén lehetővé válik, hogy önállóan vagy team-munkában dolgozó kutatóként vagy szakértőként helyezkedjenek el kutatóintézetekben, felsőoktatási intézményekben, minisztériumokban és azok háttérintézményeiben. A PhD fokozat megszerzése révén hallgatóink a hazai tudományos közélet legjelesebb képviselői közé kerülhetnek. Az évente megrendezett, kapcsolattartó és -építő geográfus-találkozók mutatják, hogy csak a fantázia szab határt az elhelyezkedésnek.

Specializációk

 • geoinformatika
 • geomorfológia
 • regionális elemzés
 • táj- és környezetkutatás
 • terület- és településfejlesztés

Információk


Geológus mesterképzési szak - magyar nyelven

A képzés célja olyan geológusok képzése, akik geológiai szemléletmóddal, valamint megfelelő elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek. Ismerik azokat a vizsgálati elveket, módszereket, melyek az érces és nem-érces ásványi nyersanyagok, szénhidrogének és a felszín alatti vízkészletek felkutatásához szükségesek. Tudományosan megalapozott környezetvédelmi szemlélet és technikák birtokában képesek nem rutin jellegű környezet- és vízgazdálkodási feladatok megoldására. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására. Az ideális jelentkező jó vizuális kifejezőkészséggel, szín- és térlátással rendelkezik, nem idegenkedik az önálló terepmunkától, kreatív, nagy munkabírású, tanulási és információ feldolgozási készsége kiemelkedő, elkötelezett a szisztematikus, minőségi munkára, alkalmas az együttműködésre, csoportmunkában való részvételre, képes a nemzetközi, elsősorban angol nyelvű szakirodalom feldolgozására A legkiválóbbak itthon és külföldön egyetemi kutatóhelyeken, illetve egyéb kutatóintézetekben, laboratóriumokban találnak maguknak munkát. A gyakorlati munkát ambicionáló diplomások hazai és nemzetközi nyersanyagkutató cégek, olajvállalatok állásait pályázhatják meg, továbbá jelentős számú végzett geológus helyezkedik el minden évben a hidrogeológia és a környezetföldtan területén.

Specializációk

 • ásvány-kőzettan-geokémia, ásványi nyersanyagok, archeometria
 • földtan-őslénytan
 • vízföldtan, szénhidrogénföldtan, környezetföldtan

Információk


Környezettudomány mesterképzési szak - angol nyelven (Environmental Science MSc)

Az angol nyelvű képzés célja, hogy a környezetkutatók felismerjék és kezeljék a környezeti hatásvizsgálatok, a környezetminősítés és a hulladék-elhelyezés kapcsán felmerülő környezettudományi kérdéseket, képesek legyenek részt venni a tájrehabilitációban, a környezetvédelemben és a természetvédelemben, az energiaforrásokkal kapcsolatos környezeti problémák megoldásában, környezetkímélő anyagok és környezetbarát technológiák kifejlesztésében nemzetközi színtéren. Fontos a „zöld kémiát” alkalmazó szemlélet kialakítása, modern környezettechnológiai eljárások megismerése. A környezettudomány mesterszak komplex látásmódú, természet- és környezetcentrikus gondolkodású, kutatói erényekre pályázó, alapdiplomával rendelkező hallgatók jelentkezésére számít. A felvételi beszélgetésen a szakmai alapismeretek mellett a jelentkezők motiváltságát, rendszerszemléletét, problémalátását, a fő környezeti problémák ismeretét, a tanulás iránti elkötelezettségét és angol nyelvismeretét vizsgáljuk. A környezettudomány mesterszak – igazodva a társadalmi és munkaerő-piaci igényekhez – jelentős súlyt fektet a gyakorlatorientált képzési elemekre, azonban a képzés akadémiai jellege így is erős marad. Ennek megfelelően a végzettek felkészültek mind a közvetlen kutatási-fejlesztési feladatokban való részvételre, mind a doktori képzésbe való továbblépésre.

Specializációk

 • alkalmazott ökológia
 • környezet-földtudomány
 • környezetfizika
 • műszeres környezeti analitika

A környezettudomány mesterképzés kizárólag angol nyelven indul.

Információk


Matematikus mesterképzési szak - magyar nyelven

A matematikus mesterszak célja a matematika kutatásához és alkalmazásához szükséges képességek kifejlesztése; olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretek megszerzése, melyek képessé tesznek az elsajátított ismeretek önálló továbbfejlesztésére is. A végzett hallgatók magas szintű absztrakciós, modellalkotó és problémamegoldó képességgel és tapasztalattal rendelkeznek, képesek ismereteiket a gyakorlatban hasznosítani, valamint a tudományág eredményeit kritikus módon értékelni és továbbfejleszteni. Azokat várjuk ide elsősorban, akik elhivatottságot éreznek az elméleti matematikai kutatások iránt, és ehhez kellő kitartással, szorgalommal, matematikai problémamegoldó képességgel rendelkeznek. Olyan hallgatókat is örömmel látunk, akik elsődleges érdeklődése más irányú (például informatika, biztosításmatematika, elméleti közgazdaságtan, fizika), de úgy érzik, hogy ennek műveléséhez mély matematikai alapokra van szükségük. A szak elvégzése során a hallgatókban kifejlődik a komplex problémák megértésének képessége, az új kérdések iránti nyitottság és tanulási készség, továbbá megnő a komoly elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen önbizalom. Hallgatóink közül többen helyezkednek el kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben. A tapasztalatok szerint az ipari, kereskedelmi, akadémiai szférában (idehaza és külföldön egyaránt) mindig jelentős kereslet mutatkozik a nálunk végzett, matematikailag magasan képzett hallgatók iránt, akik jelentős része folytatja tanulmányait doktori képzésen.

Információk


Meteorológus mesterképzési szak - magyar nyelven

A képzés célja olyan jól felkészült, munkájukat hivatásnak tekintő szakemberek képzése, akik meteorológiai szemlélettel, magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, és mind a meteorológiai szolgálatban, mind a szakterületi kutatómunkában helyt tudnak állni. Ismerik és készség szinten képesek alkalmazni a gyakorlati, mérés- és megfigyelés-orientált vizsgálati módszereket, valamint az időjárás és az éghajlat modellezéséhez, előrejelzéséhez szükséges eljárásokat. Kreatívan meg tudják oldani akár a nem rutin jellegű operatív és kutatási feladatokat is. Érettek a meteorológia és a klimatológiaterületein a magasabb szintű tudományos kutatási feladatok tervezésére, megszervezésére és végrehajtására. Az ideális jelentkező elhivatottságot érez a légkör, az időjárás és az éghajlat folyamatainak és jelenségeinek feltárása, előrejelzése iránt, és ehhez megfelelő matematikai, fizikai, informatikai ismeretekkel rendelkezik. A sikeresen államvizsgázott hallgatók a meteorológiai szolgálatoknál (Országos Meteorológiai Szolgálat, Magyar Honvédség), a vízügyi szolgálatnál, a környezetvédelem, illetve a mezőgazdaság területén, valamint meteorológiai magánvállalkozásoknál helyezkedhetnek el. A nemzetközi oktatási gyakorlat figyelembevétele azt is lehetővé teszi, hogy diplomásaink külföldön is jó eséllyel vállaljanak munkát.

Információk


Vegyész mesterképzési szak - magyar és angol nyelven

A vegyész szak évtizedek óta meghatározó felsőoktatási képzési forma az élettelen természettudományok területén, melynek az ELTE-n különösen erős hagyományai vannak. A mesterképzési szinten vegyész diplomát szerzett szakemberek magas szintű kémiai és rokon szakterületi alaptudást kapnak, alkalmasak a választott tudományterületük ismerete alapján kezelhető feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására, elsősorban a kutatás és a műszaki fejlesztés területén. Továbbá önálló és irányító munkaköröket láthatnak el, például a vegyipari termelésben, a környezetgazdálkodásban és a környezetvédelemben. Az ideális jelentkezőnek szeretnie kell a kémiát és a természettudományokat. Arról kell meggyőznie a felvételiztető bizottságot, hogy van átlátása a kémia egészéről, adott mélységig ismeri annak egyes területeit, látja az összefüggéseket nemcsak a kémián belül, hanem a többi természettudománnyal is. Ez utóbbi a nem kémiai előképzettséggel jelentkezők esetén szinte a legfontosabb szempont. Mivel a felvételi vizsga szóbeli, ezért a jó kommunikációs képesség is előny. A vegyész diploma rendkívül sok lehetőséget biztosít a sikeres karrierépítéshez. Végzőseinknek nincsenek elhelyezkedési nehézségeik, mivel ez egy sokoldalú, a nemzetközi munkaerőpiacon is keresett diploma. A természettudományokban egyedinek tekinthető az ipari háttér, végzőseink jó eséllyel jelentkeznek vegyipari és gyógyszeripari cégekhez. Ugyanakkor sok a lehetőség a hagyományos kutatói, közigazgatási és szolgáltatói területeken is. Egyes részterületek (például analitikai és preparatív kémia) kifejezetten hiányszakmának tekinthetőek.

Specializációk

 • analitikai kémia
 • anyagkutatás
 • elméleti kémia és szerkezetvizsgáló módszerek
 • szintetikus biomolekuláris és gyógyszerkémia

Az ELTE TTK a vegyész mesterképzési szakot angol és magyar nyelven is indítja.

Információk


Adatelemző matematikus és gépi tanulás szakember szakirányú továbbképzés - angol nyelven

A szakirányú továbbképzési szak neve: adatelemző matematikus és gépi tanulás szakember szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzési szak neve angolul: mathematics expert in data analytics and machine learning postgraduate specialisation programme

 • Munkarend: levelező
 • Finanszírozási forma: önköltséges
 • Költségtérítés (félév): 295.000 Ft
 • Képzési idő (félév): 2
 • Irányszám: 10-30 fő
 • Képzés gyakorisága: hetente
 • Képzés helye: Budapest
 • Képzés nyelve: angol
 • Képzési terület: természettudomány

A felvétel feltétele:

Legalább alapképzésben szerzett oklevél:

 • matematika, fizika szakon, vagy
 • az alábbi képzési területek valamelyikéről: gazdaságtudományok, informatika, műszaki, pedagógusképzés, természettudomány, amennyiben a korábbi tanulmányok során elvégzett matematikai tárgyak összesített kreditértéke legalább 50 kredit
 • Szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: adatelemző matematikus és gépi tanulás szakember
 • Szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angolul: mathematics expert in data analytics and machine learning

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Zempléni András, ELTE Matematikai Intézet Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 26.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, nyelvvizsga bizonyítvány, amennyiben a felvételi feltételeinél szereplő b) pontban felsorolt képzési területek valamelyikéről jelentkezik, hitelesített teljesítésigazolás szükséges az elvégzett matematikai tárgyakról.

Képzés kezdete: 2022. szeptember 7.

A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2022. augusztus 31.


Hidrológus szakirányú továbbképzés - magyar nyelven

Az ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszéke által koordinált képzés okleveles hidrológus szakképzettséget kínál.

A képzés két félévből áll, és hetente egy napon (pénteken) zajlik. Bemeneti diploma-követelmény: geográfus, geológus, földtudományi mérnök, geofizikus, meteorológus, földrajztanár, természetismeret-környezettan tanár, környezettudomány, környezetmérnöki (illetve az ezeknek megfeleltethető korábbi egyetemi szintű képzések), VAGY a fentiektől eltérő mesterszakos (korábbi egyetemi szintű) oklevéllel rendelkezők esetén a hidrológiai,vízügyi ismeretekre irányuló szóbeli vizsga sikeres teljesítése. A képzést mindazoknak ajánljuk, akik vízügyi területen (igazgatóságok, önkormányzatok, természet- és környezetvédelmi cégek) kívánnak elhelyezkedni, vagy már jelenleg is ott dolgoznak, de szeretnének szert tenni a legkorszerűbb ismeretekre a hidrológiai modellezéstől az operatív vízügyi munkán keresztül az ökológiai szemléletű tájhasználatig.

 • Szakirányú továbbképzés neve: hidrológus
 • Munkarend: esti
 • Finanszírozási forma: önköltséges
 • Költségtérítés (félév): 200 000.- Ft
 • Képzési idő (félév): 2
 • Irányszám: 10-15 fő
 • Képzés gyakorisága: hetente, pénteki napon
 • Képzés helye: Budapest
 • Képzési terület: természettudomány

Részvétel feltétele: a) Az alább felsorolt mesterképzési szakok bármelyikén szerzett oklevél: geográfus, geológus, földtudományi mérnök, geofizikus, meteorológus, földrajztanár, természetismeret-környezettan tanár, környezettudomány, környezetmérnöki (illetve az ezeknek megfeleltethető korábbi egyetemi szintű képzések); b) a fentiektől eltérő mesterszakos (korábbi egyetemi szintű) oklevéllel rendelkezők felvételének feltétele a hidrológiai, vízügyi ismeretekre irányuló szóbeli vizsga sikeres teljesítése.

Szakfelelős: Dr. Karátson Dávid ELTE Természetföldrajzi Tanszék,

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 26.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2022.08.29-31.

Képzés kezdete: 2022.09.09.

Tantervi háló

 


Mikrobiológus szakirányú továbbképzés - magyar nyelven

A több mint negyedszázados múltra visszatekintő, akkreditált Mikrobiológus Szakirányú Továbbképzés bázisa az ELTE TTK Biológiai Intézetének Mikrobiológiai Tanszéke.

Az önköltséges képzés esti munkarendben folyik négy féléven keresztül. Az elméleti oktatás hetente egy napot vesz igénybe. A laboratóriumi gyakorlatokra a képzés során tömbösítve kerül sor a hallgatók és az oktatók közötti időpont egyeztetés alapján. A szakirányú továbbképzésre mindazok felvételt nyerhetnek, akik a biológia vagy rokon szakterületen szerzett felsőfokú végzettségük (BSc, MSc, MA) birtokában a felvételi eljáráson megfelelnek. A szakirányú továbbképzés célja önálló mikrobiológiai kutatómunkára, a legtágabban értelmezett mikrobiológiai diagnosztikai, ipari ‑ biotechnológiai kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására is alkalmas, a mikrobiológia legszélesebb területén szerzett szakmai ismeretekkel rendelkező mikrobiológus szakemberek képzése.

 • Szakirányú továbbképzés neve: mikrobiológus
 • Munkarend: esti
 • Finanszírozási forma: önköltséges
 • Költségtérítés (félév): 295 000.- Ft
 • Képzési idő (félév): 4
 • Irányszám: 5-30 fő
 • Képzés gyakorisága: hetente, keddi vagy szerdai napon
 • Képzés helye: Budapest
 • Képzési terület: természettudomány

Részvétel feltétele: a) Az alább felsorolt alapképzési szakok (vagy azoknak megfeleltethető legalább főiskolai szintű képzések) bármelyikén szerzett oklevél: biológia, környezettan, kémia, erdőmérnöki, kertészmérnöki, növénytermesztő mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki, egészségügyi gondozás és prevenció, környezetmérnöki, biomérnöki, vegyészmérnöki. b) A fentiektől eltérő, legalább alapképzésben (vagy azoknak megfeleltethető legalább főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők, akiket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad, illetve akiket a Felvételi Bizottság alkalmasságuk okán támogat.

Szakfelelős: Dr. Borsodi Andrea ELTE Mikrobiológiai Tanszék

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 26.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2022. augusztus 31.

Képzés kezdete: 2022. szeptember 7.

A Mikrobiológus Szakirányú Továbbképzési Szak képzési és kimeneti követelményei.

Információk


Doktori programok

Biológia Doktori Iskola

A Biológia Doktori Iskola 2001-ben jött létre és ma az élettudományok egyik legnagyobb hazai posztgraduális programja, amely a modern biológián belül széleskörű, kutatásorientált képzést nyújt. Az oktatási kreditek döntő részét a doktoranduszok nemzetközileg elismert kutatók irányítása és felügyelete mellett végzett gyakorlati kutatómunkából szerzik meg. A képzés célja, hogy a doktoranduszokat olyan tudással vértezze fel, amellyel sikeres életpályára léphetnek mind az alap-, mind az alkalmazott élettudomány számos területén. Az ELTE Biológiai Doktori Iskolában megszerzett tudásnak köszönhetően, a nálunk szerzett tudományos fokozat segíti az elhelyezkedést olyan pályákon is, ahol egyre nagyobb az igény jól képzett kutatókra, így a biotechnológia, az egészségügy, a környezetvédelem területén, vagy akár a biológiához kapcsolódó egyéb iparágakban, kormányzati és civil szervezetekben.

Doktori Programok

 • Etológia
 • Genetika
 • Idegtudomány és humánbiológia
 • Immunológia
 • Kísérletes növénybiológia
 • Molekuláris sejt-és neurobiológia
 • Ökológiaés evolúció
 • Szerkezeti biokémia
 • Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia

Fizika Doktori Iskola

A Fizika Doktori Iskolában folyik a legszélesebb körű oktató- és kutatómunka a magyar egyetemi intézetek közül a fizikai tudományok tekintetében. Érdeklődésünk az asztrofizikától a biológiai fizikáig, a komplex rendszerektől a kísérleti és elméleti részecskefizikáig, az anyagfizikától a reaktorfizikán keresztül a térelméletig terjed. Hazai és a külföldi egyetemeknek és kutatóintézeteknek nevelünk kiváló kutatókat, de igen fontos az iparban alkalmazott fizikusok, illetve a tanárok képzése is. Aktív részesei vagyunk nagy nemzetközi kutatási együttműködéseknek, mint pl. a LIGO, az LSST, a Pan-STARRS asztrofizikai illetve gravitációshullám-megfigyelő projektek, vagy a CERN CMS kísérlete.

Doktori Programok

 • Anyagtudomány és szilárdtest fizika
 • Fizika tanítása
 • Részecskefizika és atommagfizika
 • Statisztikus fizika, biológiai fizika és kvantumrendszerek fizikája
 • Csillagászat és űrfizika

Földtudományi Doktori Iskola

Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet a Kar legnagyobb és legsokoldalúbb intézete, ahol az oktatás és kutatás tárgya az emberiség otthona, a Föld, valamint annak szűkebb és tágabb kozmikus környezete. Több mint 130 éves története során az Intézet jogelődei a hazai geográfus- és földrajztanárképzés mindig meghatározó szereplői voltak. Oktatóink aktív kapcsolatokkal rendelkeznek a hazai és nemzetközi kutatóintézetekkel, piaci szereplőkkel, kormányzati és önkormányzati döntéshozókkal. Az intézet két központra oszlik, melyek közül a Földrajztudományi Központ a bolygónk felszíni viszonyait, azok kialakulását, a természet és társadalom kapcsolatát vizsgáló földrajztudománynak (geográfiának), míg a Földtudományi Központ a Föld felépítését, történetét, levegőburkát és kozmikus környezetét kutató tudományágaknak (geológia, paleontológia, geofizika, meteorológia és csillagászat) ad szervezeti keretet. 

Doktori Programok

 • Földrajz–Meteorológia
 • Földtan–Geofizika
 • Térképészet és Geoinformatika

Hevesy György Kémia Doktori Iskola

A Hevesy György Kémia Doktori Iskola képzési rendszerében nagy szerepet kap az önálló, egyéni kutatómunka, ezért hallgatóink jelentős része a vegyész mesterszakos diploma megszerzése után az intézet doktori iskolájában folytatja tanulmányait. A nálunk végzettek az ipari és akadémiai kutatás-fejlesztés és innováció számos területén, ezek közül is kiemelten a gyógyszerkutatás, az élelmiszerkémia, a környezetvédelem és környezetminősítés, az analitika, az alternatív energiaforrások fejlesztése, a petrolkémia és a műanyagipar területén helyezkednek el. Az ELTE Kémiai Intézetében évtizedek óta nemzetközi szinten elismert oktató- és kutatómunka folyik. Ennek egyik elismeréseként 2017-ben három kollégánk Széchenyi-díjat kapott elméleti kémiai tárgyú kutatásaiért. 
Kiemelkedő kutatási területeink közé tartozik továbbá a fehérjekutatás, a biológiai rendszerek kémiája, az élelmiszer- és a környezet analitika, a szintetikus kémia, az elektrokémia és a nanotudományok.

Doktori Programok

 • Szintetikus kémia, szerves és biomolekuláris kémia
 • Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezetkutatás
 • Analitikai kémia, anyagtudomány, elektrokémia, kolloidkémia és környezetkémia

Környezettudományi Doktori Iskola

A Környezettudományi Doktori Iskolában folyó munka lényege, hogy alapkutatási támogatást nyújtson környezettel kapcsolatos gyakorlati kérdések megválaszolásához, illetve környezeti problémák megoldásához. Ide tartozik pl. a természetvédelem, közegészségügy, vízminőség védelem, szennyezések vizsgálata a talajban és a légkörben, hulladékkezelés, környezeti radioaktivitás, és egy sor más terület. A doktori képzés során a kiválasztott tudományterületen szilárd elméleti és gyakorlati ismereteket adunk át, melyek jó alapot nyújtanak a későbbi pályához mind az alkalmazott területeken (iparban, környezetvédelmi szervezetekben, hatóságokban), mind az akadémiai irányban (kutatóintézet, egyetem).
Iskolánkban jelenleg 151 akkreditált oktató illetve témavezető segíti munkánkat, több mint felük külső intézmények tudományosan is elismert vezető munkatársai, kutatói.

Doktori Programok

 • Környezetbiológia
 • Környezetfizika
 • Környezeti földtudomány
 • Környezetkémia

Matematika Doktori Iskola

Matematika Doktori Iskola erősségei a választható témák széles skálája, amely a matematika jelentős részét lefedi, a nemzetközi szinten is erős oktatói, témavezetői állomány, a kiterjedt nemzetközi kapcsolatok, és nem utolsó sorban a Matematikai Intézetben működő kutatócsoportokhoz való kapcsolódás lehetősége. A hallgatók, ha témájuk illeszkedik a megfelelő csoport kutatási területéhez, bekapcsolódhatnak például a négy MTA-ELTE kutatócsoport egyikének, vagy a Lendület csoportnak a munkájába. 

Érdekességként említjük, hogy az amerikai CareerCast weboldal felmérése szerint a legjobb 10 foglalkozás között szerepelnek: 1. statisztikus; 3. operációkutató; 5. adatelemző; kutató; 6. egyetemi professzor; 7. matematikus, melyek mindegyike tipikus karrier lehetőség a Matematika Doktori Iskolában végzett hallgatóknak.

Doktori Programok

 • Alkalmazott matematika
 • Matematika-didaktika
 • Elméleti matematika

Felvételi Nyílt Hét 2022

Felvételi Nyílt Hét 2022

0

/

0

0

/

0