Biológia Doktori Iskola

Biológia Doktori Iskola

A doktori iskola vezetője: Dr. Nyitray László egyetemi tanár

Biológia Doktori Iskola honlapja

KÜLDETÉSÜNK

A Biológia Doktori Iskola 2001-ben jött létre és ma az élettudományok egyik legnagyobb hazai posztgraduális programja, amely a modern biológián belül széleskörű, kutatásorientált képzést nyújt. A hangsúly a módszertani szempontból is élvonalbeli gyakorlati ismeretek elsajátításán van: az oktatási kreditek döntő részét a doktoranduszok nemzetközileg elismert kutatók irányítása és felügyelete mellett végzett gyakorlati kutatómunkából szerzik meg. A képzés célja, hogy a doktoranduszokat olyan tudással vértezze fel, amellyel sikeres életpályára léphetnek mind az alap-, mind az alkalmazott élettudomány számos területén. Az itt szerzett tudásnak köszönhetően, a nálunk szerzett tudományos fokozat segíti az elhelyezkedést olyan pályákon is, ahol egyre nagyobb az igény jól képzett kutatókra, így a biotechnológia, az egészségügy, a környezetvédelem területén, vagy akár a biológiához kapcsolódó egyéb iparágakban, kormányzati és civil szervezetekben.


DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK ÉS PROGRAMVEZETŐK

Etológia

Programvezető: Dr. Pongrácz Péter, habilitált egyetemi docens

E-mail: peter.pongracz@ttk.elte.hu

Program leírása: A program célja a viselkedéstudományok széles spektrumában történő képzés nyújtása az etológiára összpontosítva, kiegészítve kísérleti pszichológiával, a kognitív tudományokkal és az alkalmazott állati viselkedéssel kapcsolatos ismeretekkel is. Ezt a programot azoknak a jelentkezőknek ajánljuk, akik szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a viselkedéstudományban. A genetikai vagy idegtudományi háttérrel rendelkező hallgatóknak lehetősége nyílik arra, hogy funkcionális neuro-képalkotó vagy viselkedésgenetikai projektekben dolgozzanak. Jelenleg a kutya-ember interakcióra, a kutya öregedésére, az összehasonlító kognícióra, a kutyák és emberek kommunikációjának neuroetológiájára és az etorobotikára összpontosítunk. A program lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy megismerkedjenek a viselkedéstudományban alkalmazott kutatási módszerek széles skálájával, megismerjék az etogramok kialakítását és alkalmazását, gyakorolják a kutatási eredmények bemutatását, valamint megismerjék a kutyák, a macskák, valamint a minimalacok és robotok viselkedését.

Genetika

Programvezető: Dr. Vellai Tibor egyetemi tanár

E-mail: vellai.tibor@ttk.elte.hu

Program leírása: A program alapvető célja, hogy egy átfogó posztgraduális képzést adjon a genetika diszciplína iránt érdeklődő PhD hallgatóknak. A genetika a modern biológiai tudományok egyik központi, integráló tudományterülete. A program az alábbi főbb területeket fedi le: klasszikus és molekuláris genetika, genomika, bioinformatika, humán és orvosi genetika, DNS polimorfizmus, epigenetika, fejlődésgenetika és mikrobiális genetika. A program kifejezetten ajánlott azoknak a jelölteknek, akik in vivo modellrendszerekkel kívánnak foglalkozni, mint pl. különböző baktérium fajok, a fonalféreg Caenorhabditis elegans, a gyümölcslégy Drosophila melanogaster, a zebrahal Danio rerio, és a lúdfű Arabidopsis thaliana. A program lehetőséget szolgáltat emlős (elsősorban humán) eredetű sejtvonalakkal történő munkák elvégzésére is. A programban történő részvételt azoknak a jelölteknek ajánljuk, akik erős érdeklődéssel és motivációval rendelkeznek a genetika különböző területeinek elsajátítására. Nem feltétel, de ajánlott tapasztalat különböző technikákban/módszerekben a molekuláris biológia, sejtbiológia és genetika területein. A program elsődlegesen kísérleti jellegű képzést biztosít a hallgatók számára, de a gyakorlati projektek mellett elméleti (bioinformatika, evolúciógenetika) témák kutatására is van lehetőség. Ugyancsak lehetőség van több kutatócsoport munkájában történő részvételre a képzés során. Alkalmazott (pl. igazságügyi) és orvosi genetika szintén a képzés fókuszában áll. Az elnyert fokozat lehetővé teszi a végzett hallgatók számára magas standardú nemzetközi laboratóriumokban történő potenciális elhelyezkedést (postdoc position).

Idegtudomány és humánbiológia

Programvezető: Dr. Dobolyi Árpád egyetemi tanár

E-mail: dobolyi.arpad@ttk.elte.hu

Program leírása: A program célja lehetőséget biztosítani doktorandusz hallgatók számára, ahhoz, hogy izgalmas kutatási projekteken dolgozzanak jól felszerelt laboratóriumokban, miközben a legmodernebb in vitro és in vivo kutatási technikákat alkalmazzák. Ezenkívül a hallgatók betekintést nyerhetnek az idegtudományok és a humánbiológia különféle területeibe releváns kurzusok keretében, melyeket a molekuláris és celluláris idegtudomány szintjétől kezdve a viselkedésig és az antropológiáig bezárólag nyújt számukra. A programot azoknak a pályázóknak ajánljuk, akik elkötelezettek a neurofiziológia, a viselkedés és a kognitív idegtudomány, valamint a humánbiológia tudományos kutatása iránt, és mesterképzésük során már elsajátították a szükséges alapismereteket és laboratóriumi gyakorlatot is szereztek. A program lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy területük korszerű módszereit felhasználó kutatási projekteket tervezzenek és hajtsanak végre, kritikusan értékeljék a kapott adatokat, és új eredményeiket megosszák a tudományos közösséggel a szakterület vezető folyóirataiban. Összességében programunkban a hallgatók nemzetközi szinten tudják elsajátítani az akadémiai és az ipari tudományos karrierhez szükséges ismereteket.

Immunológia

Programvezető: Dr. Józsi Mihály egyetemi tanár

E-mail: mihaly.jozsi@ttk.elte.hu

Program leírása: A program a célja a felfedezések előmozdítása, a legkorszerűbb képzés és mentorálás biztosítása az immunológiában és az ahhoz kapcsolódó területeken folytatott tudományos és ipari kutatói karrier megalapozása érdekében. Ezt a programot azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a tudományos kutatások az alap-, az alkalmazott- és a klinikai-immunológia nyitott kérdései, és céljuk az immunológia elméleti és laboratóriumi ismereteinek minél szélesebb körű megszerzése. A doktori tanulmányok során a hallgatók kutatási projektek megvalósításában vesznek részt, megtanulnak kísérleteket tervezni, valamint a korszerű módszerek alkalmazásával kapott eredményeket kritikusan értékelni és értelmezni. A vizsgálatok során primer sejteket, sejtvonalakat és különböző állatmodelleket alkalmaznak. A program átfogó elméleti és gyakorlati képzést kínál, és lehetővé teszi a hallgatók számára a legmodernebb módszerek elsajátítását, beleértve a citofluorimetriát, a konfokális mikroszkópiát, a jelöléses immunológiai módszereket, az ELISA, az ELISpot, valamint számos molekuláris biológiai technikát. A program lehetővé teszi a doktoranduszé hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvételét és komplex kutatási kérdések multidiszciplináris megközelítését. A programban résztvevő hallgatók fel évente számolnak be előrehaladásukról, és eredményességükről a programtanács tagjaitól kapnak visszajelzést.

Kísérletes növénybiológia

Programvezető: Dr. Kovács M. Gábor egyetemi tanár

E-mail: gmkovacs@ttk.elte.hu

Program leírása: A Kísérletes Növénybiológia programban képviselt kutatási témák mind területeiket mind módszertanukat tekintve sokszínűek. A programot a növénybiológia, fiziológia, növény-mikroba kölcsönhatások, mikológia és környezeti mikrobiológia területéről érkező pályázóknak ajánljuk. A legtöbb esetben a doktori kutatások hazai és nemzetközi intézményekkel kooperációban folynak. A jelentős mértékű együttműködések, a programon belüli kutatócsoportok közös munkái, a módszertani és tematikai sokszínűséggel együtt, kiváló lehetőséget biztosítanak a doktorandusz hallgatóknak szakmai fejlődéséhez és ahhoz, hogy komplex kutatási problémákat multidiszciplináris megközelítésben közelíthessenek meg.

Molekuláris sejt- és neurobiológia

Programvezető: Dr. Lőw Péter habilitált egyetemi docens

E-mail: peter.low@ttk.elte.hu

Program leírása: A program célja a molekuláris sejtbiológiai és neurobiológiai felfedezések elősegítése. Az itt használt kísérleti modellek között megtalálhatók hosszútávú sejttenyészetek és primer sejtek (idegsejteket és őssejteket is beleértve), valamint modellállatok: Drosophila, egér, patkány, sőt human minták is. A programot azoknak ajánljuk, akik a molekuláris sejtbiológia és a kapcsolódó tudományterületek nyitott kérdéseinek megválaszolásával szeretnének foglalkozni, és kutatási-fejlesztési karriert terveznek. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók a konfokális és elektronmikroszkópia, immunjelölési technikák és molekuláris biológiai módszerek (mint például a western blot, rekombináns DNS manipuláció, genetikai analízis és mutagenezis/transzgenezis) szakértőivé váljanak. A hallgatók elsajátítják a kísérlettervezéshez és kutatási irányok megválasztásához szükséges kompetenciákat, a kritikus adat-kiértékelés és a tudományos kéziratok elkészítésének folyamatát.

Ökológia és evolúció  

Programvezető: Dr. Nyitray László egyetemi tanár 

E-mail: laszlo.nyitray@ttk.elte.hu>

Program leírása: A program az ökológia, az evolúcióbiológia és a hozzájuk szorosan kapcsolódó konzervációbiológia, rendszertan és elméleti biológia területén nyújt magas szintű posztgraduális képzést. A tanulmányokat szoros kutatóintézeti együttműködés segíti egyebek mellett a növényökológia és társulástan, az élet eredete és korai evolúciója, a nagy evolúciós átmenetek, valamint a kooperáció és a nyelvkészség eredetének témáiban. Igen előnyös, ha a jelentkező már rendelkezik némi ismerettel és tapasztalattal ezeken a területeken, legalább MSc szinten, s általában fontosnak tartja a növényi élet szupraindividuális szerveződési szintjén folytatott kutatásokat, illetve nyitott az elméleti biológia eszköztára felé (pl. formális és számítógépes modellezés), és a biológia végső "miért" kérdései iránt is érdeklődik. A program keretében a résztvevők elsajátítják a hipotézis- és modellalkotás, valamint a matematikai és számítógépes modellekre épülő hipotézistesztelés és adatelemzés készségeit.

Szerkezeti biokémia

Programvezető: Dr. Kovács Mihály egyetemi tanár

E-mail: kovacsm@elte.hu

Program leírása: A program célja sikeres akadémiai vagy ipari kutatói pályafutást megalapozó, élvonalbeli képzés biztosítása a molekuláris biológia legszélesebb körben definiált területén. Programunk iránt leginkább biológus, vegyész, mérnök és orvos végzettségű hallgatók érdeklődnek. A képzés során a hallgatók elsajátítják a kreatív és produktív kutatómunka-végzéshez szükséges tudáselemeket. További stratégiai cél az önálló gondolkodásra és felelős karriertervezésre való képesség kialakítása. Az elméleti és gyakorlati képzés a szerkezeti és molekuláris biológia, fehérjetudomány, enzimológia, molekuláris biofizika, bioinformatika, gyógyszertervezés és statisztikai analízis területeit öleli fel. A program éves értékelő rendszerében a hallgatók rendszeresen kapnak bizottsági visszajelzést előrehaladásukról.

Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia

Programvezető: Dr. Török János egyetemi tanár

E-mail: janos.torok@ttk.elte.hu

Program leírása: A doktori program célja, hogy magas szintű képzést nyújtson a klasszikus és molekuláris taxonómia, az állatökológia, a viselkedésökológia, az evolúcióbiológia valamint az álló- és folyóvízi ökoszisztémák szerveződésének és működésének területein. A programot olyan jelentkezőknek ajánljuk, akik mesterképzésben szerzett biológus, orvosi, állatorvosi vagy hittudományi diplomával vagy biológia szakos tanár diplomával rendelkeznek és képzésük során tanultak a ökológiát, evolúcióbiológiát, állatrendszertant és hidrobiológiát. A doktori képzés során a hallgatók a taxonómia, az ökológia és a hidrobiológia legmodernebb metodikáival ismerkedhetnek meg, melyeket kutatásaik során is felhasználhatnak. A gyakorlati képzésekkel párhuzamosan az előadások és szemináriumok meghallgatásával magas szintű elméleti ismeretekre tehetnek szert. A doktori képzés alkalmassá teszi a hallgatókat arra is, hogy az elméleti és gyakorlati tudásuk ötvözésével komplex módon közelíthessenek a tudományos problémák megoldásához.


JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA

A doktori felvételi jelentkezés benyújtására a következő online felületen van lehetőség: https://doktorifelveteli.elte.hu/

E-mail: doktoranduszugyek@ttk.elte.hu

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft
Jelentkezési időszak: 2021. április 1. - május 31.

A jelentkezéshez mellékelni kell:

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel,
 • kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.), rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról, az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2021. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2021. július 5-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást; valamint a Neptunból kinyomtatható, elvégzett tárgyak listáját (nem a TO adja ki)
 • külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2021. július 5-ig:
 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költsége biztosításáról.

A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Nyelvtudás: egy nyelvből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga.


AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Az egyes doktori iskolákba jelentkezőkkel háromtagú bizottság felvételi beszélgetést folytat. A felvételi eljárás során a bizottság értékeli a jelentkezők

 • általános szakmai intelligenciáját,
 • a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát, oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
 • tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét, kutatási tervének megvalósíthatóságát.

A jelentkezők teljesítménye pontozással is értékelhető.


VÁRHATÓ KERETSZÁM

A Természettudományi Karon folyó doktori képzésben/doktori iskolákban összesen: 90-100 fő államilag támogatott nappali munkarendű hely és 70-80 fő önköltséges hely nappali munkarendben, szervezett képzésben.


AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS

Az önköltséges képzésben részt vevő magyar (továbbá EU) állampolgárok által fizetendő költségtérítés intézményen belüli kutatás esetén szemeszterenként 800 000 Ft, intézményen kívüli kutatás esetén szemeszterenként 200 000 Ft.

EU állampolgársággal nem rendelkező hallgatók önköltsége szemeszterenként 3000-5000 Euró, kutatási témától függően; intézményen kívüli kutatás esetén szemeszterenként 1000-1500 EUR, kutatási témától függően.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Egyetem kollégiumaiba a felvétel pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi elhelyezés 10 hónapra szól, de a doktorandusz hallgatók a nyári időszakban tagkollégiumi elhelyezésre jogosultak.

A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, külön jogszabályok és az egyetem működési szabályzata határozza meg.

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.


A DOKTORI FOKOZATOT SZERVEZETTEK KÖVETÉSE

A Biológiai Doktori  Iskolában tudományos fokozatot szerzett kollégák életútjának követése az ELTE Alumni szervezetén belül történik. Regisztrációjával értesülhet rendezvényeinkről és tudományos eseményeinkről.


Dokumentumok

ELTE Biológia Doktori Iskola dokumentumai
Biológia Doktori Iskola Működési Szabályzata (2016 előtt)
Biológia Doktori Iskola Működési Szabályzata (2016-2020)
Biológia Doktori Iskola Működési Szabályzata (2021-től)
Doctoral School of Biology Operational Regulations (2021)
Biológia Doktori Iskola Működési Szabályzata (2023-tól)
Doctoral School of Biology Operational Regulations (2023)
Biológia Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve (2016 előtt)
Biológia Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve (2016-2020)
Biológia Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve (2021-től)
Quality Assurance Plan of the Doctoral School of Biology (2021)
Biológia Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve (2023-tól)
Quality Assurance Plan of the Doctoral School of Biology (2023)
Biológia Doktori Iskola küldetésnyilatkozata
Biológia Doktori Iskola Képzési terv (2022-től)
Biológia Doktori Iskola Képzési terv (2023-tól)
Doctoral School of Biology Plan of Study (2022)
Doctoral School of Biology Plan of Study (2023)
Együttműködési megállapodás - MTA
Együttműködési megállapodás - MTA Enzimológiai Intézet
Együttműködési Megállapodás - MTA-ELTE SZBK Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport
Együttműködési megállapodás - ITM-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport
Együttműködési megállapodás - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet
Együttműködési megállapodás - MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
ELTE Egyetemi Doktori Szabályzat (2016 előtt)
ELTE Egyetemi Doktori Szabályzat (2016 után)

INFORMATION IN ENGLISH

FACULTY OF SCIENCE Doctoral School of Biology

Head of School: Prof. László Nyitray

This is a doctoral training programmes in Biology. Organisation responsible for the administration of the doctoral training Office of Doctoral and Habilitation Qualification, and International Relations supervised by Prof. László Túri, chairman of the Faculty Doctoral Council H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

MISSION STATEMENT

The Doctoral School of Biology was founded in 2001 and it is the largest postgraduate biology program in Hungary, offering research-oriented training in a wide range of areas of modern biology. The training program emphasizes state-of-the-art practical skills: the majority of credits are earned from supervised research work under personal tutoring by internationally renowned leading scientist. The aim of the training is to fully prepare students for a successful career in many areas of life sciences. The expertise gained by the participants could be used both in basic and applied research settings, and our former students can successfully apply for positions that require a highly trained candidates, including the biotechnology sector, the healthcare system, environmental protection agencies, but also other bioscience-related research industries, governmental and civil society organizations.

APPLICATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Office of Doctoral and Habilitation Qualification, and International Relations

Ms. Eva Nagy, administrator

H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, room 0.128. Tel: +36-1-372-2602 Fax: +36-1-372-2604

E-mail: inter@ttk.elte.hu

APPLICATION FEE

Application fee (EUR 160) – except if the application is made within a Hungarian scholarship programme (Stipendium Hungaricum, Hungarian Government Scholarships)

Application period: between 1st April and 31st May 2021.

THE FOLLOWING DOCUMENTS MUST BE ATTACHED TO THE APPLICATION FORM

 • resumé (including publication list, awards, scholarships, current activities)
 • research plan signed by applicant and supervisor
 • copy of the master’s degree (if already obtained); or an official document issued by the applicant’s current home university, certifying that s/he is expected to have satisfied the requirements for a master’s degree by the end of the current academic year
 • transcript of all higher-education records
 • proof of payment of the application fee 
 • document certifying English proficiency

ADMISSION REQUIREMENTS

If English is not the applicant’s mother tongue, or if the applicant hasn’t pursued her/his university studies in English: language certificate which proves suitable English language skills (at least B2, but preferably C1 level) – only language exams recognised by the Hungarian Accreditation Centre for Foreign Language Examinations are accepted (e.g.: IELTS)

Applicants must have a master’s degree, or must certify that they will qualify for a master’s degree at the end of the current academic year.

IMPORTANT POINTS OF EVALUATION

An entrance committee evaluates the applicants during an interview, considering

 • general professional intelligence
 • proper grounding and research skills in the chosen branch of science performance during the studies in higher education
 • activity in undergraduate research and other scientific activities research plan
 • language skills

The applicant’s performance may be measured by points as well.

TUITION FEE

 • EU-Citizens if the research is performed at the Faculty: HUF 800 000 / semester, If the research is performed outside of the Faculty: HUF 200 000 / semester
 • Non EU-Citizens: 3000-5000 EUR/semester depending on the research project., if the research is performed outside of the Faculty: 1 000-1 500 EUR/semester depending on the research project.