Kölcsönzés

Kölcsönzés

Kölcsönzés

Kölcsönzés
Kölcsönözni kizárólag saját részre - vonalkódos ELTE olvasójeggyel vagy diákigazolvánnyal -, valamint érvényes könyvtári tagsággal lehet.

A beiratkozott olvasók által kölcsönözhető dokumentum száma és a dokumentum normál kölcsönzés ideje:

Olvasótípus

Dokumentum száma

Kölcsönzési idő

 

ELTE TTK oktató, kutató

50 db *

365 nap

ELTE kutatócsoportok tagjai

30 db

180 nap

ELTE TTK PhD hallgató

15 db

90 nap

ELTE nyugdíjasai

15 db

90 nap

ELTE hallgatói

15 db

30 nap

Egyéb olvasók

8 db

30 nap

Közgyűjteményi dolgozók, pedagógusok

8 db

30 nap

Könyvtárközi kölcsönzés

5 db

30 nap

* Kivételt képeznek a pályázati pénzekből a kutatáshoz és oktatáshoz vásárolt információ hordozók.

A korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzése a könyvtárvezető engedélye, illetve a könyvtáros egyedi elbírálása alapján történik, a kölcsönzési és az állományvédelmi szempontok figyelembe vételével.

hosszabbítás

A könyvek kölcsönzési ideje a lejárati időn belül az online katalóguson keresztül, e-mailben, telefonon vagy személyesen, a dokumentumok keresettségétől függően 3 alkalommal, az ELTE TTK oktatói, kutatói számára 10 alkalommal hosszabbítható.

előjegyzés

A mások által kikölcsönzött dokumentumokra – maximum 3 címre - előjegyzés tehető. A beérkezett dokumentumokról a könyvtár e-mailben értesíti a beiratkozott olvasót, s ezt követően 3 munkanapig teszi félre a dokumentumot.

késedelmi díj

A határidőn túl visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni, illetve a felmerülő adminisztrációs és a postai költséget meg kell téríteni, ezek mértékét Az ELTE EKSZ tagkönyvtárai által alkalmazandó díjtételek c. dokumentum tartalmazza.

A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár az olvasót 2 db e-mailben (a lejárat napján és a lejárat napja után 7 nappal) és 2 db tértivevényes postai felszólítja a kölcsönzött dokumentum visszahozatalára. Azokat az olvasókat, akik nem adnak meg e-mail elérhetőséget, 4 db postai levélben (ajánlott postai levél a lejárat napján, a lejárat napja után 7 nappal, lejárat után 21 nappal. A lejárat után 2 hónappal postai tértivevényes levélben.) értesítjük a késedelemről. A postai levélben küldött felszólítás díja az érvényben lévő postai díjtétel alapján meghatározott postaköltség + postázási adminisztrációs költség, amelynek összegét az Egyetemi Könyvtári Szolgálat Könyvtárhasználati Szabályzata rögzíti.

Normál kölcsönzés esetén a kölcsönzési határidő lejárta után 3 munkanap türelmi idő áll rendelkezésre, amikor díjmentesen rendezheti tartozásait. A kölcsönzési határidőt 3 munkanappal túllépve visszamenőleg a lejárat napját követő naptári naptól kezdve minden naptári napra késedelmi díjat kell fizetni. A korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok esetében a türelmi idő a nyitástól számított 1 óra.

elveszett könyv

Az elveszett vagy megrongálódott könyvtári dokumentumot azonos vagy újabb kiadású példánnyal kell pótolni. Amennyiben a dokumentum már nem beszerezhető, annak antikvár forgalmi-becsértékét szükséges megtéríteni, valamint a dokumentumpótlás adminisztrációs díját rendezni. Dokumentumpótlás adminisztrációs díja. Ezt az összeget akkor kell megfizetni, ha a beiratkozott olvasó nem pótolja az elveszett dokumentumot.

Nem kölcsönözhet további dokumentumokat, aki a könyvtárral szembeni tartozásait nem rendezi.

jogviszony megszűnése

Az ELTE alkalmazottai a munkaviszony megszűnése és nyugdíjazás esetén kötelesek visszahozni a könyvtári dokumentumokat, és kifizetni könyvtári tartozásaikat. A könyvtár csak ezt követően igazolja a kilépő okmányon, hogy nincs könyvtári tartozásuk.

Az ELTE hallgatói a záróvizsgát a könyvtári dokumentumok visszahozatala és a könyvtári tartozások rendezése után kezdhetik meg.

könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár minden beiratkozott olvasója számára biztosítja a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét más könyvtáraktól külföldről és belföldről egyaránt, a kérő költségére. A könyvtár budapesti könyvtárakból nem végez könyvtárközi kölcsönzést.

A TTK Kari Könyvtárának állományából való könyvtárközi kölcsönzést a könyvtáros megtagadhatja, ha az a kölcsönözhetőség korlátaiba ütközik. A könyvtáros dönt arról is, a szerzői jog rendelkezéseinek betartása mellett, hogy eredeti vagy másolt dokumentummal teljesíti a kérést.

oktatói vétel

A pályázatból vásárolt dokumentumok állományba vételét, feldolgozását és kölcsönzését a pályázóval való egyeztetés után a könyvtár végzi.