Környezettudományi Doktori Iskola

Környezettudományi Doktori Iskola

Környezettudományi Doktori Iskola
Az ELTE Környezettudományi Doktori Iskola (KTDI) weboldala.
Doktori iskolánk speciális képzést kínál a környezettudományok következő irányaiban: környezetbiológia, környezeti kémia, környezetfizika és környezeti földtudomány.

A hangsúly egy adott tudományág alkalmazása összetett, multidiszciplináris kutatási projektekben, mint például a vízminőség változásai és befolyásolása, kockázatelemzés és kárenyhítés különböző emberi és természetes környezetben, megújuló energiával kapcsolatos kutatások, stb.

A doktori iskola vezetője: Dr. Turányi Tamás egyetemi tanár

 

DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK

Doktori programok:   


Küldetésnyilatkozat

A doktori program célja a környezeti kérdések és problémák azonosításához és elemzéséhez szükséges magas szintű tudományos készségek kialakítása és fejlesztése. A hallgatók megtanulják a kritikus gondolkodás, a természettudományos problémamegoldás és a szkeptikus vizsgálat készségeit, és ezek felhasználását környezeti problémák megoldására.

Ezt a programot azoknak a pályázóknak ajánljuk, akiknek komoly érdeklődésük van a környezeti problémák iránt, és esetleg még nem döntöttek egy meghatározott szűk tudományterületről, így érdeklődésüktől és háttértudásuktól függően különböző irányokba terelhetők rugalmas felépítésű multidiszciplináris projektekben.

A doktori program lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy nemzetközileg elismert kutatócsoportok munkájához csatlakozzanak. Egy szilárd és széles területeket lefedő elméleti háttérképzés mellett a legfrissebb kísérleti módszerekkel és terepgyakorlatokkal kapcsolatos képzést kínálunk.


JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE ÉS BENYÚJTÁSA

A doktori felvételi jelentkezés benyújtására a következő online felületen van lehetőség: https://doktorifelveteli.elte.hu/

E-mail: doktoranduszugyek@ttk.elte.hu

Honlap

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft
Jelentkezési időszak: 2021. április 1. - május 31.

A jelentkezéshez mellékelni kell:

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel, kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.),
 • rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról, az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2021. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2021. július 5-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást; valamint a Neptunból kinyomtatható, elvégzett tárgyak listáját (nem a TO adja ki)
 • külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2021. július 5-ig:
 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költsége biztosításáról.

A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Nyelvtudás: egy nyelvből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga.

Részletes követelmények


AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

Az egyes doktori iskolákba jelentkezőkkel háromtagú bizottság felvételi beszélgetést folytat. A felvételi eljárás során a bizottság értékeli a jelentkezők

 • általános szakmai intelligenciáját,
 • a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát, oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
 • tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét, kutatási tervének megvalósíthatóságát.

A jelentkezők teljesítménye pontozással is értékelhető.


VÁRHATÓ KERETSZÁM

A Természettudományi Karon folyó doktori képzésben/doktori iskolákban összesen: 90-100 fő államilag támogatott nappali munkarendű hely és 70-80 fő önköltséges hely nappali munkarendben, szervezett képzésben.


AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS

Az önköltséges képzésben részt vevő magyar (továbbá EU) állampolgárok által fizetendő költségtérítés intézményen belüli kutatás esetén szemeszterenként 600 000 Ft, intézményen kívüli kutatás esetén szemeszterenként 110 000 Ft.

EU állampolgársággal nem rendelkező hallgatók önköltsége szemeszterenként 2500-4500 Euró, kutatási témától függően.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Egyetem kollégiumaiba a felvétel pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi elhelyezés 10 hónapra szól, de a doktorandusz hallgatók a nyári időszakban tagkollégiumi elhelyezésre jogosultak.

A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, külön jogszabályok és az egyetem működési szabályzata határozza meg.

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.


A DOKTORI FOKOZATOT SZERZETTEK KÖVETÉSE

A Környezettudományi Doktori Iskolában tudományos fokozatot szerzett kollégák életútjának követése az ELTE Alumni szervezetén belül történik. Regisztrációjával értesülhet rendezvényeinkről és tudományos eseményeinkről.


DOKUMENTUMOK

A Doktori Iskola honlapja az Országos Doktori Tanács oldalán

INFORMATION IN ENGLISH