Matematika Doktori Iskola

Matematika Doktori Iskola

Matematika Doktori Iskola
A Matematika Doktori Iskola három doktori programot foglal magában: elméleti, alkalmazott és didaktika programokat.

A Matematika Doktori Iskola honlapja

A Matematika Doktori Iskola vezetője: Dr. Jordán Tibor egyetemi tanár, MTA doktora.

 

Doktori képzési programok

Doktori programok:   

 • Elméleti matematika doktori program (vezetője: Dr. Szőnyi Tamás egyetemi tanár. MTA rendes tagja)
 • Alkalmazott matematika doktori program (vezetője: Dr. Karátson János egyetemi tanár, MTA doktora)
 • Didaktika program (vezetője: Dr. Vancsó Ödön habil egyetemi docens, MTA doktora)

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A doktori felvételi jelentkezés benyújtására ezen az online felületen van lehetőség.

E-mail: doktoranduszugyek@ttk.elte.hu

Honlap

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft

A jelentkezéshez mellékelni kell:

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel, kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.),
 • rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról, az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2021. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2021. július 5-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást; valamint a Neptunból kinyomtatható, elvégzett tárgyak listáját (nem a TO adja ki)
 • külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2021. július 5-ig:
 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költsége biztosításáról,
 • igazolást a jelentkezési díj befizetéséről.

A felvétel körülményei és feltételei

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Nyelvtudás: egy nyelvből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga.

Részletes követelmények


A felvételi eljárás menete

Doktori képzésre a meghirdetett témák közül kiválasztott témával lehet jelentkezni (www.doktori.hu). A meghirdetésre kerülő témákat a DIT (Doktori Iskola Tanácsa) hagyja jóvá. A doktori képzésre jelentkezőkkel a DIT által megbízott, legalább háromtagú bizottság folytat – doktori programonként – felvételi beszélgetést. A felvételi bizottság megvizsgálja a jelentkezők szakmai felkészültségét, nyelvtudását, korábbi tudományos munkáját, diplomáját, egyetemi tanulmányaik során mutatott teljesítményüket és kutatási tervük megvalósíthatóságát.

Elbírálási szempontok: érdemjegyek, a diploma minősítése, OTDK díj, kari TDK díj, TDK munka, közlemények, konferenciákon való szereplés, a tervezett kutatási munka realitása és ígéretessége, a jelentkező felkészültsége (a felvételi beszélgetés alapján). Ezáltal biztosított, hogy a doktori képzésre azok a jelentkezők nyernek felvételt, akik már rendelkeznek a képzés megkezdéséhez szükséges, a DIT által előírt előismeretekkel. A felvételre a DIT tesz javaslatot a TDT-nek.


Az értékelés szempontjai

Az egyes doktori iskolákba jelentkezőkkel háromtagú bizottság felvételi beszélgetést folytat. A felvételi eljárás során a bizottság értékeli a jelentkezők

 • általános szakmai intelligenciáját,
 • a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát, oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
 • tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét, kutatási tervének megvalósíthatóságát.

A jelentkezők teljesítménye pontozással is értékelhető.


Várható keretszám

A Természettudományi Karon folyó doktori képzésben/doktori iskolákban összesen: 90-100 fő államilag támogatott nappali munkarendű hely és 70-80 fő önköltséges hely nappali munkarendben, szervezett képzésben.


AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS

Az önköltséges képzésben részt vevő magyar (továbbá EU) állampolgárok által fizetendő költségtérítés intézményen belüli kutatás esetén szemeszterenként 800 000 Ft, intézményen kívüli kutatás esetén szemeszterenként 200 000 Ft.

EU állampolgársággal nem rendelkező hallgatók önköltsége szemeszterenként 3000-5000 Euró, kutatási témától függően, intézményen kívüli kutatás esetén szemeszterenként 1 000-1 500 EUR, kutatási témától függően.


Doktori kreditek

Javaslat kreditek megszerzésére:

A Doktori Szabályzatban rögzített kreditrendszerű tanulmányi rend ellenőrizhető kreditrendszerbe foglalja a képzés során teljesítendő követelményeket, folyamatos tanulmányi- és kutatómunkára ösztönözve a doktoranduszokat. A doktori képzés során megszerezendő kreditmennyiség: 240. A Matematika Doktori Iskolában a tanulmányi és a kutatási tevékenységekért, a beszámolókért, valamint oktatási tevékenységért szerezhetőek kreditek.

 DOKTORI KREDITEK


Komplex vizsga

 A komplex vizsgára bocsátás feltétele 108 kreditA jelentkezés menetéről bővebben a a Természettudományi Kar Szervezett doktori képzés oldalán lehet tájékozódni

A komplex vizsga két részből áll:

 • Elméleti rész: A komplex vizsga elméleti részében két tárgyból: egy főtárgyból és egy melléktárgyból kell vizsgát tenni.
 • Disszertációs rész: A komplex vizsga disszertációs része szóbeli beszámoló, amely tartalmilag a következőkből áll.

A vizsgázó

 • beszámol szakirodalmi ismereteiről;
 • ismerteti  az eddig elért kutatási eredményeit;
 • ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét;
 • felvázolja a  disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

Kiegészítő anyag: A komplex vizsga disszertációs részének tervezetét írásban előzetesen be kell nyújtani. Ennek tartalmaznia kell az elvégzett tanulmányokat, a publikációkat és a disszertáció megírására vonatkozó kutatási tervet. A hallgató és a témavezető(k) által aláírt tervezetet az iskolavezetőnek címzett emailhez csatolva (PDF) kell megküldeni a matint@cs.elte.hu címre.


A DOKTORI FOKOZATOT SZERZETTEK KÖVETÉSE

A Matematika Doktori Iskolában tudományos fokozatot szerzett kollégák életútjának követése az alábbi módokon történik.
 1. A témavezető közvetítésével email-en keresztül.
 2. Az ELTE Alumni szervezetén belül. Regisztrációjával értesülhet rendezvényeinkről és tudományos eseményeinkről.
 3. Közös projektekben együttműködés.

A fent felsorolt csatornákon keresztül örömmel értesülünk volt doktoranduszaink szakmai sikereiről.


A DOKTORI ISKOLA HONLAPJA AZ ORSZÁGOS DOKTORI TANÁCS OLDALÁN

Elérhetőség

A Matematika Doktori Iskola elérhetőségei:

Cím: 1117 Budapest, Pázmány P. stny. 1/c – D 3-510

Tel: 381-22-02

Email: matint@cs.elte.hu


További információk

Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Egyetem kollégiumaiba a felvétel pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi elhelyezés 10 hónapra szól, de a doktorandusz hallgatók a nyári időszakban tagkollégiumi elhelyezésre jogosultak.

A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, külön jogszabályok és az egyetem működési szabályzata határozza meg.

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.


Information in English

FACULTY OF SCIENCE Doctoral School of Mathematics

Head of School: Prof. Tibor Jordan

This is a doctoral training programmes in Mathematics. Organisation responsible for the administration of the doctoral training Office of Doctoral and Habilitation Qualification, and International Relations supervised by Prof. Laszlo Turi, chairman of the Faculty Doctoral Council H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Short description

The PhD School in Mathematics of Eötvös Loránd University was founded in 2001. The topics covered by the PhD Program comprise most of pure mathematics, including also combinatorial optimization, computer science, statistical and mathematical physics, as well as most of applied mathematics including the full spectrum of operations research, numerical analysis and statistics.

The goal of this program is to introduce students to high level research in mathematics.

The program is research oriented: apart from attending specialized courses, our students usually start their research work by the end of the first year. Thus by the end of the program they already obtain results which are published (or accepted for publication) in internationally renowned journals. At the end of each year the students report about their research progress. At the end of the second year of studies the students must pass a comprehensive examination.

A master’s degree in mathematics (or in a related field) is a requirement. A reasonable command of English language is also needed (most international certificates will be accepted). Criteria for ranking at the admission procedure will include:

 • previous university achievements (examinations, comprehensive examinations, qualification of degree)
 • achievements related to previous research work (awards obtained in students’ academic circles, publications in the particular professional area)
 • feasibility of the research program

This program is recommended to applicants who have good results from the above aspects.  

The program enables students to carry on independent research in mathematics.

Specializations: 

 • pure mathematics
 • applied mathematics

APPLICATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Office of Doctoral and Habilitation Qualification, and International Relations

Ms. Eva Nagy, administrator

H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, room 0.128. Tel: +36-1-372-2602 Fax: +36-1-372-2604

E-mail: inter@ttk.elte.hu

APPLICATION FEE

Application fee (EUR 160) – except if the application is made within a Hungarian scholarship programme (Stipendium Hungaricum, Hungarian Government Scholarships)

Application period: between 1st April and 31st May 2021.

THE FOLLOWING DOCUMENTS MUST BE ATTACHED TO THE APPLICATION FORM

 • resumé (including publication list, awards, scholarships, current activities)
 • research plan signed by applicant and supervisor
 • copy of the master’s degree (if already obtained); or an official document issued by the applicant’s current home university, certifying that s/he is expected to have satisfied the requirements for a master’s degree by the end of the current academic year
 • transcript of all higher-education records
 • proof of payment of the application fee 
 • document certifying English proficiency

ADMISSION REQUIREMENTS

If English is not the applicant’s mother tongue, or if the applicant hasn’t pursued her/his university studies in English: language certificate which proves suitable English language skills (at least B2, but preferably C1 level) – only language exams recognised by the Hungarian Accreditation Centre for Foreign Language Examinations are accepted (e.g.: IELTS)

Applicants must have a master’s degree, or must certify that they will qualify for a master’s degree at the end of the current academic year.

IMPORTANT POINTS OF EVALUATION

An entrance committee evaluates the applicants during an interview, considering

 • general professional intelligence
 • proper grounding and research skills in the chosen branch of science performance during the studies in higher education
 • activity in undergraduate research and other scientific activities research plan
 • language skills

The applicant’s performance may be measured by points as well.

TUITION FEE

 • EU-Citizens if the research is performed at the Faculty: HUF 800 000 If the research is performed outside of the Faculty: HUF 200 000
 • Non EU-Citizens: 3000-5000 EUR/semester depending on the research project,  if the research is performed outside of the Faculty: 1 000-1 500 EUR/semester depending on the research project.


Regulation