Eötvös Napi díjazottjaink

2022.05.12.
Eötvös Napi díjazottjaink
A 29. Eötvös Napon, az ELTE Természettudományi Karának Napján átadásra kerültek a Kar kitüntetései és elismerések: a Kar Kiváló Oktatója és Hallgatója oklevelek, a Juhász-Nagy Pál Díj, a Medzihradszky Kálmán Díj, TDK Érmek és oklevelek és az Imreh Csanád-Díj.

Az ELTE Természettudományi Kar Napján a kiválóságokat, elsősorban a kiváló oktatóinkat, hallgatóikat és a tudományos diákkutatásokat ünnepeltük. Az Eötvös Nap története 1993-ban kezdődött, amikor Dr. Kiss Ádám, a Természettudományi Kar akkori dékánja megalapította a Kar Napját, melyet minden év májusának második csütörtökjére tűzött ki, Eötvös Nap néven. Karunkon hagyományosan ezen a napon adjuk át a TDK Érmeket, a Juhász-Nagy Pál Tehetséggondozási Díjat és egy különleges, tavalyi alapítású díj, a Medzihradszky Díj is átadásra került.

A személyes jelenléttel megtartott ünnepségre 2022. május 5-én került sor a Gömb Aulában. Kacskovics Imre dékán megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy az ELTE TTK folyamatosan a kiválóságra törekszik: élvonalbeli kutatásainkon kívül az utóbbi hónapokban új stratégia mentén megújításra került többek között a Kar oktatási struktúrája, de a szervezeti folyamatok terén is fejlesztések történtek. 

Az Eötvös Napi ünnepély - emléket állítva Eötvös Loránd fizikus szellemi nagyságának - a tudomány és a kiválóság köré összpontosult. A megszokott egy helyett, két tudományos előadás is elhangzott két előadótól, akik a tudomány két eltérő területét művelik – nevezetesen a humán tudományok és a természettudományok területét - de egy speciális kutatási terület mégis azt kívánta meg, hogy e két terület összekapcsolódjon. Nagy Balázs, az ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék vezetője és Nagy Balázs, az ELTE TTK Természetföldrajz Tanszék docense a Muhi csata körülményeit tárták fel előadásukban.

Medzihradszky Kálmán Díj

A Kar dékánja az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsának többségi szavazással meghozott kezdeményezése alapján 2022-ben Medzihradszky Kálmán Díjat adományozott Zboray Géza anatómus, az ELTE Biológiai Intézetének nyugalmazott docense részére.

ZBORAY GÉZA az ELTE TTK Biológus Diákkörének elnöke volt 1995 és 2006 között. Vezetése alatt a biológus diákkör forradalmi változásokon ment keresztül, ami első sorban abban nyilvánult meg, hogy tudományos pezsgést hozott az Intézet és a hallgatók életében. A benyújtott dolgozatszám kiemelkedő magasságokat ért el. A 2005-ben szervezett TDK-konferenciáján 115 pályamunka indult, amit az előtte és az utána eltelt évtizedekben sem ért el egyetlen TDK-konferencia sem. Zboray Géza számos újítást vezetett be a Biológus TDK életében. Bevonta a diákokat a szervezésbe, páratlan években interaktív poszterkonferenciákat szervezett, nagy hangsúlyt fektetett az OTDK-ra továbbjutó dolgozatok minőségi követelményeire.

A Biológus TDK elnökeként a Kari Tudományos Diákköri Tanács munkájában is húzóerő volt. Az évente megszervezett Eötvös Napok programjainak szervezésében és lebonyolításában vett részt. Egy másik újítása volt a Juhász Nagy Pál Díj bevezetése, amit egy kiemelkedő biológus TDK-témavezető kap. Zboray Géza diákköri szervező tevékenységének hatása sok évtizedre meghatározó. A Biológus TDK működésében létrehozott stílusa és módszerei messze túlhaladták azt az időszakot, amikor Ő volt a diákkör vezetője. A rendszer évtizedek óta ugyanezeken az alapokon él tovább, és tette a Biológus TDK-t az ELTE TTK legeredményesebb diákkörévé az elmúlt 25 évben.

A Medzihradszky Kálmán Díjról
Medzihradszky Kálmán 
kémikus, az ELTE egykori rektorhelyettese, Karunk egykori dékánja, az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsának 1984-2019 közötti elnöke, az MTA rendes tagja. A peptidkémia nemzetközi hírű tudósa, a magyar kutatói közösség kiemelkedő személyisége, munkásságát számos díjjal jutalmazták. Szívügye volt a hallgatók tudományos diákköri tevékenységének támogatása. Medzihradszky Kálmán emlékének és szellemiségének megőrzése érdekében, a Kar Tudományos Diákköri Tanácsának javaslatára az ELTE TTK Medzihradszky Kálmánról elnevezett kitüntetés alapított 2021-ben.
A kitüntetés adományozásánál irányadó szempont, hogy a jelölt képviselje azt a szellemiséget, melyet Medzihradszky Kálmán az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsa elnökeként, dékánként és az OTDT Kémiai Vegyipari Szekciója Szakmai Bizottsága elnökeként, valamint két OTDK ügyvezető elnökeként 30 éven át képviselt.

TDK Oklevelek és Érmek

Az ELTE Természettudományi Karának diákköre az ország legnagyobb és egyben az egyik legrégebbi tudományos diákköri szervezete. A Kari TDK 13 tagozatba tömörülve a természettudományok teljes spektrumát lefedi a növénybiológiától a természetföldrajzon át a nukleáris kémiáig.

Az ünnepségen átadásra kerültek a Tudományos Diákköri oklevelek, amelyeket Kacskovics Imre, a Kar dékánja és Müller Viktor oktatási dékánhelyettes adott át a hallgatóknak Horváth Ákos, a Kari TDK elnöke, Erőss Anita, a kari TDK titkára és Varga Máté, a Biológia TDK elnöke közreműködésével.

A Kari Tanács az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsának javaslatára Tudományos Diákköri Érem adományozásáról döntött, amely értelmében 2022-ben Makádi Mariann mestertanár, a Földrajz Szakmódszertani Csoport munkatársa és Barcza Zoltán egyetemi docens, a Meteorológiai Tanszék munkatársa részesül TDK Éremben.

MAKÁDI MARIANN az elmúlt 18 évben összesen 10 diákkörös témát vezetett, melyek közül 6 első díjas és 2 második díjas lett a Kari Tantárgypedagógiai TDK-Konferenciákon. Az Országos TDK Konferenciákon is sikeresen szerepeltek a dolgozatok, 3 első díjat nyert, míg további 3 dolgozat második díjat kapott. Az egyetemisták pedagógiai kutatásainak irányítását arra a széles körű és aktív középiskolai földrajz témakörben végzett pedagógiai tevékenységre építette, amelyet az alábbi publikációk fémjeleznek: 34 db tankönyv (általános iskolai, középiskolai, felsőoktatási), 24 munkafüzet és feladatlap, 4 db tankönyv és 4 db munkafüzet alkotó szerkesztése (OFI 2015), 6 db földrajzi atlaszszerkesztés, 8 + 32 db tanári kézikönyv, 58 db szakcikk és tanulmány, 12 db digitális földrajzi tananyag és 16 db tanterv.

Az elmúlt 20 évben a diákköri szervező tevékenysége is kimagasló. Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának konferenciáját 2005-ben az ELTE TTK szervezte, melyben Makádi Mariann szekciókoordinátorként dolgozott és jelentős segítséget nyújtott a konferencia sikeréhez. 2001 és 2007 között az OTDT Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottságának titkára volt, ezzel a 2003-as és a 2007-es OTDK ezen szekcióinak szervezésében végzett áldozatos munkát.


BARCZA ZOLTÁN aktív résztvevője a tudományos diákköri tevékenységnek. Aktív témavezető, s résztvevője a Kari Meteorológus TDK Konferencia zsűrijének. Az elmúlt közel két évtizedben 24 diákköri munka eredményes témavezetője. Diákjai közük nyolcan nyertek díjat az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, legutóbb 2020-ban első helyezést. 11 diákkörös hallgatója vett részt az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián. Ott egy első és két második helyezett diákja volt. Témavezetettjeivel számos tudományos publikációt készített, kettőjüknek PhD témavezetője volt, s máig közösen dolgoznak.

Kutatási területe a légköri határréteg modellezése, a vegetáció szénháztartásának mérése és modellezése, illetve az országos léptékű bioszférikus üvegházhatású gáz mérleg becslése. Szamos hazai és Nemzetközi kutatási program résztvevője és vezetője. Ő koordinálta az ELTE részéről annak az interdiszciplináris kutatóműhelynek a kialakítását, melynek célja a klímaadaptív és fenntartható mezőgazdaság fejlesztése. E kutatómunkába is sikeresen vonta be diákkörös hallgatókat.

A Kar Kiváló Oktatója

A Hallgatói Önkormányzat minden évben 2 oktatót választ ki hallgatói felterjesztés és szavazatok alapján a Kar Kiváló Oktatója elismerésre.

Az ELTE TTK Kari Tanácsa a kiemelkedő oktatói munkája és tudományos tevékenysége alapján 2022-ben Kar Kiváló Oktatója oklevelet adományozott Durkó Gábor részére.

DURKÓ GÁBOR a Szerves Kémiai Tanszék mesteroktatója kivételesen gyakorlatiasan tudja átadni oktatottjainak a szerves kémia tananyagát. Elméleti előadásai logikusan felépítettek, könnyen követhetőek, jól befogadhatók. Az általa tartott kurzusokon szerzett tudást a gyakorlatban is alkalmazva tapasztalhatóbbá, közelebbivé teszi. Oktatóként segítőkész, konzultációt gyakran és rugalmasan tart, mindent megtesz, hogy az általa számonkért tudásanyag a legkönnyebben elsajátítható legyen.


Az ELTE TTK Kari Tanácsa a kiemelkedő oktatói munkája és tudományos tevékenysége alapján 2022-ben Kar Kiváló Oktatója oklevelet adományozott Kun Ádám, a Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék egyetemi docense részére.

KUN ÁDÁM diákjai között híres könnyen érthető előadásmódjáról, emberségéről, segítőkészségéről. Óráin a hallgatók figyelmét annak teljes időtartamára fenntartja, önálló gondolkodásra készteti a hallgatóságot. Tevékenysége ezen felül túlmutat a tantervi előadás adta kereteken: oktatottjait abban is segíti, hogy friss hallgatóként könnyen illeszkedjenek be az egyetemi légkörbe, mind óráin, mind oktatói mentorként.

Juhász-Nagy Pál Díj

A Kar legnagyobb tudományos diákköri szakterülete a Biológus TDK saját témavezetői elismerését több, mint 10 éve alapította, Juhász-Nagy Pálra emlékezve. Ebben az évben KUBINYI ENIKŐ, az ELTE Etológia Tanszék munkatársa, számos diákköri dolgozat témavezetője vehette át a Juhász-Nagy Pál Díjat Müller Viktor dékánhelyettes úrtól és Varga Mátétól, a Biológus TDK elnökétől.

Kubinyi Enikő kutatási tevékenységéről készített videós összeállítást itt tekintheti meg.

Imreh Csanád Díj

Az Imreh Csanád emlékére alapított díjban a legjobb 41 év alatti témavezetőként CSANÁD MÁTÉ fizikus, az ELTE Atomfizikai Tanszék docense részesült, aki Müller Viktor dékánhelyettes úrtól és Horváth Ákostól, az OTDT FiFöMa szekció elnökétől vehette át a díjat a tudományos diákkörben végzett kimagasló munkája elismeréseként.

Csanád Máté témavezetői tevékenységéről készült videós összeállítást itt tekintheti meg.

A Kar Kiváló Hallgatói

A Kar Kiváló Hallgatója Oklevelet az ELTE TTK tudományos intézeteinek javaslatára, a Tanulmányi és Oktatási Bizottság véleménye alapján a Kari Tanács adományozza. Az ELTE TTK Kari Tanácsa április 13-i ülésén egyhangúan támogatta 31 fő hallgató részére a Kar Kiváló Hallgatója Oklevél adományozását. A cím odaítélése a tanulmányi eredmény, a tudományos- és versenyeredmények, publikációk, valamint szakmai közéleti és oktatási tevékenység figyelembevételével történt.

A diákkutatások bemutatkozása

Hallgatóink rövid, mindössze 2 perces, ún. liftbeszédek formájában mutathatták be kutatási területüket. A rendezvényen összesen 10 hallgató, a TDK természettudományos szakterületeiről egy-egy fő mutathatta be a közönségnek kutatási tevékenységét:

  • Bozsó Dorottya - Zebrapinty, mint új autizmus modellállat?
  • Világos Blanka - Báriumcsillagok: a nehéz elemek keletkezése
  • Zempléni Zsuzsanna - Városok hatásának megjelenése regionális klímamodellben
  • Keresztes Barbara - Hogyan alakulhat ki a H2-molekula a csillagközi térben? - egy katalitikus ciklus vizsgálata
  • Kovács Benedek - Polinomok monokromatikus gyökei
  • Molnár Bence - Miként befolyásolja a közeg heterogenitása a felszínalatti vízáramlást?
  • Pesznyák Dávid - Olvadó protonok és neutronok
  • Bátori Levente - Az éghajlatváltozás sportra gyakorolt hatásának vizsgálata a hőség index példáján
  • Krasznai Márton János - Ősi vulkánkitörések nyomában
  • Nagy Rezső - Választókerületek a Közép-Dunántúlon

A liftbeszédek mellett poszterkiállítást rendeztünk hallgatóink tudományos munkáiból, amelyet a résztvevők a rendezvény ideje alatt tekinthettek meg a Gömb Aulában. A közönségszavazáson Bozsó Dorottya és Pesznyák Dávid liftbeszédét értékelték a legjobbnak a nézők. A poszterversenyen pedig Silye Andrea Kata és Varga Roberta poszterei kapták a legtöbb szavazatot.

A liftbeszédek és a teljes díjátadó műsora, valamint a tudományos előadások is visszanézhetők az alábbi videóban.

Az Eötvös Napi rendezvényt hagyományosan az ELTE ikonikus sporteseménye, az 5vös5km futóverseny zárja, amely most is déluán 5 óra 5 perckor rajtolt el a campuson. Idén, a 41. 5vös 5 km-en több száz sportszerető munkatársunk és hallgatónk csatlakozott a futáshoz. 

Mi az 5vös5km?
Az ELTE különleges, Eötvös Lorándról elnevezett futóversenyét 22 évvel ezelőtt rendeztük meg először Dr. Horváth Ákos fizikus, az ELTE TTK Atomfizikai Tanszék docensének kezdeményezésére, amelyet azóta évente kétszer, májusban és szeptemberben is megtartunk. Hagyományosan a tavaszi futóverseny mindig az Eötvös-napi ünnepség része, amelyet május második hetében rendezünk meg. Korábbi interjúnkban Dr. Horváth Ákos verseny-alapító fizikust kérdeztük a kezdetekről.

Beszámoló a korábbi évek ünnepségeiről:


A díjazottak számára letölthetők az átadásról készült fotók, kizárólag IIG azonosító birtokában:

Eötvös Nap 2022 | képek
Eötvös Nap képek I. (ZIP)
Eötvös Nap képek II. (ZIP)

Eötvös Nap 2022

Eötvös Nap 2022

0

/

0

0

/

0