Földtudományi Doktori Iskola

Földtudományi Doktori Iskola

Földtudományi Doktori Iskola

Az ELTE Földtudományi Doktori Iskola vezetője: Dr. Timár Gábor egyetemi tanár

Elérhetősége: timar.gabor@ttk.elte.hu


 

Doktori képzési programok

 • Földrajz–Meteorológia
 • Földtan–Geofizika
 • Térképészet és Geoinformatika

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A doktori felvételi jelentkezés benyújtására a következő online felületen van lehetőség: https://doktorifelveteli.elte.hu/

E-mail: doktoranduszugyek@ttk.elte.hu

Honlap

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft
Jelentkezési időszak: 2021. április 1. - május 31.

A jelentkezéshez mellékelni kell:

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel, kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.),
 • rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról, az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2021. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2021. július 5-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást; valamint a Neptunból kinyomtatható, elvégzett tárgyak listáját (nem a TO adja ki)
 • külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2021. július 5-ig:
 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költsége biztosításáról.

A felvétel követelményei és feltételei

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Nyelvtudás: egy nyelvből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga.


Az értékelés szempontjai

Az egyes doktori iskolákba jelentkezőkkel háromtagú bizottság felvételi beszélgetést folytat. A felvételi eljárás során a bizottság értékeli a jelentkezők

 • általános szakmai intelligenciáját,
 • a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát, oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
 • tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét, kutatási tervének megvalósíthatóságát.

A jelentkezők teljesítménye pontozással is értékelhető.


Várható keretszám

A Természettudományi Karon folyó doktori képzésben/doktori iskolákban összesen: 90-100 fő államilag támogatott nappali munkarendű hely és 70-80 fő önköltséges hely nappali munkarendben, szervezett képzésben.


Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés

Az önköltséges képzésben részt vevő magyar (továbbá EU) állampolgárok által fizetendő költségtérítés intézményen belüli kutatás esetén szemeszterenként 800 000 Ft, intézményen kívüli kutatás esetén szemeszterenként 200 000 Ft.

EU állampolgársággal nem rendelkező hallgatók önköltsége szemeszterenként 3000-5000 Euró, kutatási témától függően, intézményen kívüli kutatás esetén szemeszterenként 1 000-1 500 EUR, kutatási témától függően.


További információk

Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Egyetem kollégiumaiba a felvétel pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi elhelyezés 10 hónapra szól, de a doktorandusz hallgatók a nyári időszakban tagkollégiumi elhelyezésre jogosultak.

A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, külön jogszabályok és az egyetem működési szabályzata határozza meg.

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.


A doktori fokozatot szervezettek követése

A Földtudományi Doktori  Iskolában tudományos fokozatot szerzett kollégák életútjának követése az ELTE Alumni szervezetén belül történik. Regisztrációjával értesülhet rendezvényeinkről és tudományos eseményeinkről.


Dokumentumok

Information in English

FACULTY OF SCIENCE Doctoral School of Earth Sciences

Head of School: Gabor Timar

Doctoral training programmes Geography and Meteorology Geology and Geophysics Cartography and GIS

Organisation responsible for the administration of the doctoral training Office of Doctoral and Habilitation Qualification, and International Relations supervised by Prof. László Túri, chairman of the Faculty Doctoral Council H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Application form

The application must be submitted online, through the following site:

For Hungarian students: https://doktorifelveteli.elte.hu/

E-mail: doktoranduszugyek@ttk.elte.hu

Application fee

Application fee (EUR 160) – except if the application is made within a Hungarian scholarship programme (Stipendium Hungaricum, Hungarian Government Scholarship)

Application period: between 1st February and 31st May 2024.

The following documents must be attached to the application form

 • resumé (including publication list, awards, scholarships, current activities)
 • research plan signed by applicant and supervisor
 • copy of the master’s degree (if already obtained); or an official document issued by the applicant’s current home university, certifying that s/he is expected to have satisfied the requirements for a master’s degree by the end of the current academic year
 • transcript of all higher-education records
 • proof of payment of the application fee 
 • document certifying English proficiency

Admission requirements

If English is not the applicant’s mother tongue, or if the applicant hasn’t pursued her/his university studies in English: language certificate which proves suitable English language skills (at least B2, but preferably C1 level) – only language exams recognised by the Hungarian Accreditation Centre for Foreign Language Examinations are accepted (e.g.: IELTS)

Applicants must have a master’s degree, or must certify that they will qualify for a master’s degree at the end of the current academic year.

Important points of evaluation

An entrance committee evaluates the applicants during an interview, considering

 • general professional intelligence
 • proper grounding and research skills in the chosen branch of science performance during the studies in higher education
 • activity in undergraduate research and other scientific activities research plan
 • language skills

The applicant’s performance may be measured by points as well.

Date of the entrance examination: between 1 June and 3 July 2024.
Decision regarding admission: approximately 15th July 2024.

Tuition fee

 • EU-Citizens if the research is performed at the Faculty: HUF 800 000 / semester, If the research is performed outside of the Faculty: HUF 200 000 / semester
 • Non EU-Citizens: 3000-5000 EUR/semester depending on the research project, if the research is performed outside of the Faculty:1000-1500 EUR/semester depending on the research project.

More information

Training plan
Regulation